Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội, 9 điểm, HOT!

Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội, 9 điểm, HOT!

1. Lý do chọn đề tài Nông nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt, có vị trí trọng yếu trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia, là ngành sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho con người tồn tại. Trong quá trình phát triển kinh tế, nông nghiệp cần được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực và thực phẩm của xã hội. Vì thế, sự ổn định xã hội và mức an ninh về lương thực, thực phẩm của xã hội phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của nông nghiệp. Mặt khác, nông nghiệp cung cấp nguyên liệu của các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Nông nghiệp không những là nguồn cung cấp sản phẩm hàng hóa cho thị trường trong nước và nước ngoài, mà còn cung cấp các yếu tố sản xuất, như: lao động và vốn cho các khu vực kinh tế khác. Vì thế, nông nghiệp là một trong những nhân tố bảo đảm cho các ngành công nghiệp khác như công nghiệp hóa học, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và đời sống phát triển. Một nền nông nghiệp phát triển ngoài việc đảm bảo các vai trò nói trên còn phải góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, chống làm mất đa dạng sinh học. Tuy nhiên, các thách thức trong phát triển nông nghiệp bao gồm: sự nghèo đói vẫn tồn tại, sự suy giảm về tài nguyên thiên nhiên và môi trường, áp lực về dân số, sử dụng quá mức các chất hoá học,… đang là vấn đề đặt ra. Xuất phát từ những vấn đề trên, cách tiếp cận mới về phát triển nông nghiệp được hình thành đó là phát triển nông nghiệp bền vững. Nông nghiệp bền vững là một nền nông nghiệp về mặt kinh tế phải bảo đảm được hiệu quả lâu dài cho cả tương lai; về mặt xã hội, không làm gay gắt sự phân hoá giàu nghèo, cải thiện được đời sống người nông dân, không gây ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng; về mặt tài nguyên môi trường, không làm cạn kiệt tài nguyên, không làm suy thoái và huỷ hoại môi trường. 6
6. Việt Nam là một nước đang phát triển, nông nghiệp là một ngành kinh tế chính, đóng vai trò quan trọng trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, phát triển nông nghiệp bền vững ở nước ta đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu. Ngày 17-8-2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về Định hướng Chiến lược PTBV ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), trong đó đã đề cập đến sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bền vững. Chiến lược phát triển KT – XH đến năm 2020 được Đại hội XI của Đảng thông qua cũng đã xác định quan điểm phát triển thứ nhất là “Phát triển nhanh gắn liền với PTBV, PTBV là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược”.[23, tr.3] Mặc dù nông nghiệp của thành phố Hà Nội những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đó là phát triển chưa bền vững, thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chất lượng tăng trưởng thấp, việc ứng dụng KH – CN để tăng năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi còn hạn chế; chưa gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; môi trường bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng; khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn vẫn có xu hướng kéo dài ra, v.v. Trước tình hình đó, việc phát triển nông nghiệp ở Hà Nội phải đi theo hướng PTBV đang đặt ra cấp bách và có tính thời sự. Điều đó thể hiện trong Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09-7-2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã xác định quan điểm phát triển thứ ba là: “Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái, góp phần tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, hài hòa và bền vững với môi trường, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu”. [58, tr.2] Nhận thức được tính thời sự đó, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội” làm luận văn cao học kinh tế chính trị, với hy vọng đóng góp một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà 7
7. Nội trong thời gian tới. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Xuất phát từ vai trò to lớn của phát triển nông nghiệp bền vững trong phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu vấn đề này, tiêu biểu là: – “Phát triển nông nghiệp bền vững của huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội”, luận văn Thạc sĩ kinh tế của Phạm Khắc Diễn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2008. Trong luận văn, tác giả đã đề cập đến các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của PTBV; sau đó, đưa ra các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững của một huyện thuộc Hà Nội dưới góc độ kinh tế ngành; chưa đề cập đến toàn bộ nền nông nghiệp Hà Nội. – “Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Vũ Văn Nâm. Luận văn đã nêu khái quát về phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam nói chung, nhưng chưa đề cập tới các vùng, miền và địa phương cụ thể. – “Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế của Đặng Thị Tố Tâm. Đây là công trình nghiên cứu sâu về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, sản xuất hàng hoá. – “PTBV đồng bằng Bắc bộ trong quá trình phát triển, xây dựng các khu công nghiệp”, Đề tài khoa học cấp bộ của Đỗ Đức Quân (2009), Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Đề tài đã đề cập đến PTBV nói chung ở vùng đồng bằng Bắc bộ, nhưng chưa nêu cụ thể về phát triển nông nghiệp bền vững. – “CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam, con đường và bước đi”, Đề tài KX-02-07 do GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn làm chủ nhiệm. Đây là công trình đề cập chủ yếu đến quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta thời gian qua; đề xuất phương hướng thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời gian tới. Tuy nhiên, công trình mới chỉ đề cập đến khía cạnh 8
8. phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, chưa đi sâu nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững. – “Nông nghiệp Việt Nam trong phát triển bền vững”, Nxb Chính trị quốc gia do TS Nguyễn Từ chủ biên. Đây là cuốn sách với nhiều bài viết có giá trị bàn về vị trí của ngành nông nghiệp trong sự phát triển kinh tế bền vững chung của đất nước. – “Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình CNH,HĐH ở Việt Nam” của tác giả Đỗ Hoài Nam và Lê Cao Đoàn (2001), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Trong công trình này, các tác giả đã đưa ra quan niệm về cơ sở hạ tầng nông thôn; phân tích một cách cụ thể, có căn cứ vai trò vị trí của cơ sở hạ tầng nông thôn đối với quá trình CNH, HĐH. – “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Nxb Thống kê, (2003) của PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc. Công trình đã luận giải rõ quá trình đổi mới, hoàn thiện chính sách nông nghiệp, nông thôn nước ta trong những năm đổi mới, những thành tựu và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Bên cạnh đó, còn nhiều công trình nghiên cứu về nông nghiệp, nông thôn và PTBV nông nghiệp đã công bố, như: – “Nông nghiệp và nông dân trên con đường CNH, HĐH và hợp tác hóa, dân chủ hóa”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, do Vũ Oanh chủ biên. – “Con đường CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 do Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương và Bộ NN&PTNT biên soạn. – “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và mai sau” của TS. Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. – “Thực trạng của nông thôn và đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân hiện nay”, Viện Chính sách và Chiến lược phát 9
9. triển nông nghiệp, nông thôn, tháng 4-2007. – “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong đổi mới ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Tô Huy Rứa, Tạp chí Cộng sản, số 794 (tháng 12-2008). Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển nông nghiệp Việt Nam nói chung và của một vài địa phương thuộc Hà Nội theo hướng bền vững nói riêng, song chưa có công trình nào nghiên cứu có hệ thống vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội dưới góc nhìn của kinh tế chính trị. Vì vậy, đây là một đề tài độc lập. Các công trình nói trên sẽ được tác giả luận văn kế thừa một cách chọn lọc trong quá trình nghiên cứu. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài – Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; đề xuất một số quan điểm chủ yếu và giải pháp cơ bản để phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội. – Nhiệm vụ: + Làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội. + Phân tích thực trạng, chỉ ra một số mâu thuẫn cần giải quyết để phát triển nông nghiệp bền vững tại Hà Nội. + Đề xuất một số quan điểm chủ yếu và giải pháp cơ bản nhằm phát triển nông nghiệp Hà Nội theo hướng bền vững. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài – Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững. – Phạm vi nghiên cứu của luận văn: + Về mặt không gian: nghiên cứu vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội + Về mặt thời gian: nghiên cứu tình hình phát triển nông nghiệp bền vững 10
10. ở Hà Nội từ năm 2008 đến nay. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài – Cơ sở lý luận: Đề tài dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nông nghiệp bền vững trong tiến trình CNH, HĐH đất nước. – Cơ sở thực tiễn: Dựa vào thực trạng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững ở Hà Nội thời gian qua; các báo cáo tổng kết về tình hình phát triển nông nghiệp, kinh tế, xã hội của UBND Thành phố và các huyện, của Sở NN&PTNT Hà Nội. Đề tài còn trực tiếp dựa vào kết quả khảo sát, điều tra thực tế của tác giả luận văn. – Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể: trừu tượng hoá khoa học để nghiên cứu vấn đề lý luận phát triển nông nghiệp bền vững dưới góc độ kinh tế chính trị; lô gic – lịch sử, hệ thống, phân tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học, thống kê, so sánh,… để nghiên cứu thực trạng, phát hiện mâu thuẫn và đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp của Hà Nội theo hướng bền vững. 6. Ý nghĩa của đề tài – Góp phần làm sáng rõ các nhân tố chi phối và nội dung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở Hà Nội. – Chỉ ra các mâu thuẫn cần tập trung giải quyết để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở Hà Nội. – Đề xuất một số quan điểm và giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển nông nghiệp bền vững ở Hà Nội trong thời kỳ mới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0447

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *