Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực cho làng nghề truyền thống ở quận Hà Đông

Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực cho làng nghề truyền thống ở quận Hà Đông

1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng yếu tố con người, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của xã hội. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội Đảng lần thứ VIII (6-1996) đã khẳng định: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững” [5,tr.85] và “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH-HĐH” [6, tr.21]. Làng nghề là hoạt động kinh tế, mang bản sắc văn hóa độc đáo ở nước ta. Trong tiến trình CNH- HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều làng nghề có truyền thống từ lâu đời vẫn duy trì và phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội ở địa phương. Làng nghề đã trở thành một tài sản hết sức quý báu của dân tộc, không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Là một Quận có sự thay đổi diện mạo nhanh chóng trước tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay, quận Hà Đông vẫn gìn giữ trong lòng “phố thị” những làng nghề (phường nghề) truyền thống như: Dệt lụa Vạn Phúc, the La Khê, mộc Thượng Mạo, rèn Đa sỹ. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong quá trình thay đổi, chia tách, sát nhập vào thủ đô Hà Nội, Hà Đông quyết tâm duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện mục tiêu tổng quát: “Xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị với tốc độ phát triển nhanh, phát triển mạnh, phát triển toàn diện và bền vững”.
6. 4 Các làng nghề truyền thống quận Hà Đông đã bắt nhịp với những thay đổi của cuộc sống hiện nay và của công nghệ hiện đại để duy trì và phát triển. Nếu như các sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị được coi là những di sản văn hóa vật thể thì nghề thủ công truyền thống là một trong những hình thức thể hiện của di sản văn hóa phi vật thể. Điều này đã được xác định rõ trong Công ước về bảo vệ văn hóa phi vật thể của UNESCO công bố vào tháng 10 năm 2013 [41, tr. 98 – 102]. Hồn dân tộc, tinh hoa của dân tộc lịch sử và truyền thống của mỗi dân tộc đều thông qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân mà thổi vào từng sản phẩm truyền thống. Chính vì vậy phát triển nguồn nhân lực cho các làng nghề truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của Quận Hà Đông giàu truyền thống lịch sử, đồng thời phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nhân lực ở các làng nghề thống quận Hà Đông gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: thu hút nhiều lao động trẻ ổn định tạo lớp thợ kế cận tương lai trong các làng nghề truyền thống là rất khó do quy mô sản xuất tại các làng nghề truyền thống còn nhỏ lẻ, phân tán, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; lao động làng nghề truyền thống không thiết tha gắn bó với nghề, thanh niên làng nghề không muốn theo nghề cha ông. Đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao như: nghệ nhân, đội ngũ thợ lành nghề chưa thực sự đảm bảo về chất lượng, số lượng và cơ cấu cũng như đòi hỏi ngày một cao của yêu cầu phát triển đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế, các nghệ nhân thì nhiều cụ tuổi cao không còn đủ sức khỏe để làm nghề, vẫn còn thiếu các điều kiện để sáng tác và truyền nghề.v.v.. Với tầm quan trọng của nguồn nhân lực làng nghề truyền thống hiện nay, những vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực cho phát triển làng nghề truyền thống đang chưa theo kịp yêu cầu phát
7. 5 triển của làng nghề truyền thống trong giai đoạn mới. Do đó, đặt ra công tác nghiên cứu lý luận phải đi trước một bước thì mới đáp ứng được thực tiễn mới. Từ tình hình trên rất cần những công trình nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay ở quận Hà Đông. Do vậy, vấn đề “Phát triển nguồn nhân lực cho làng nghề truyền thống ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay” thực sự có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, được học viên chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề phát triển nguồn nhân lực là vấn đề đã thu hút rộng rãi sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong nước, tuy nhiên trên từng khía cạnh và phạm vi khác nhau. Đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng, công phu về vấn đề này ở các Bộ, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học được đăng trên sách, báo, tạp chí. PGS,TS. Phạm Thành Nghị (2005), Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: tổng kết các mô hình quản lý nguồn nhân lực: mô hình quản lý nguồn nhân lực theo các thành tố quá trình (mô hình Fombrun, Tichy và Devanna, mô hình Harvard, mô hình Warwick, mô hình Bratton và Gold); mô hình quản lý nguồn nhân lực theo tính chất các mối quan hệ trong tổ chức và vai trò của yếu tố con người trong tổ chức: mô hình hành chính (Bureaucratic Model), mô hình đồng nghiệp (Collegial Model), mô hình mở (Open System Model); mô hình quản lý nguồn nhân lực trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và trong cơ chế thị trường; mô hình quản lý nhân sự và quản lý nguồn nhân lực; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn nhân lực, bao gồm: giải pháp quản
8. 6 lý và sử dụng nguồn nhân lực hành chính nhà nước; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực khu vực sự nghiệp; các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực cấp doanh nghiệp . Phạm Minh Hạc (2007), Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, NXB Chính trị quốc gia. Đây là kết quả nghiên cứu của chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005. Cuốn sách chia làm 12 chương, trình bày những vấn đề mang tính phương pháp luận về văn hoá, con người, nguồn nhân lực, đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá ở những vùng miền khác nhau; đặc điểm con người Việt Nam hiện nay, thực trạng nguồn nhân lực, phương hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của đất nước thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng đồng chủ biên (2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, NXB Chính trị quốc gia. Cuốn sách được biên soạn từ các tham luận tại Hội thảo ngày 24 tháng 8 năm 2012 do Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật đồng tổ chức. Cuốn sách được chia làm ba phần trình bày những vấn đề lý luận chung; kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng, kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Các tác giả đã đưa ra các giải pháp của phát triển nguồn nhân lực nói chung của nước ta hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng trong các doanh nghiệp nhà nước; vấn đề đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quan hệ lao động; phát triển nguồn nhân lực trong một số ngành như du lịch, đối ngoại, tài chính- ngân hàng. Nguyễn Đăng Thành (2012), Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, NXB
9. 7 Chính trị quốc gia. Tác giả cung cấp luận cứ lý thuyết và thực tiễn cho nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn vấn đề phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; các hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất hệ quan điểm, giải pháp thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH. Tác giả đã tìm một hướng tiếp cận hợp lý cho đề xuất quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở nước ta trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH. Phạm Minh Hạc (2003), Đi vào thế kỷ XXI- phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất nước, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2, tr 3-7. Bài viết trình bày vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đã và đang mang lại những biến động cực kỳ to lớn trong phát triển nguồn nhân lực. PGS,TS. Phạm Thành Nghị (2004), Bối cảnh văn hóa và quản lý nguồn nhân lực, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 4. Tác giả đi vào phân tích những đặc điểm văn hóa có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến nguồn nhân lực của nước ta trong quá trình CNH, HĐH. Cùng với những phân tích về văn hóa và nguồn nhân lực, tác giả còn phân tích làm rõ vấn đề văn hóa và quản lý nguồn nhân lực, đây chính là phần trọng tâm của bài viết. Phần phân tích này tác giả đi vào làm rõ yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực, trong đó đề cập đến sự phụ thuộc của quản lý nguồn nhân lực vào triết lý, cách nhìn nhận của người lao động và văn hóa tổ chức. Để quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả theo tác giả cần thay đổi những đặc điểm văn hóa tổ chức và văn hóa chủ thể. Phạm Minh Hạc (2007), Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực một dòng chảy, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 6(33). Đây là một bài viết có giá trị lí luận và thực tiễn rất cao, trình bày những suy ngẫm uyên bác
10. 8 về phát triển văn hóa, con người của một nhà khoa học kỳ cựu. Từ việc phân tích những tiềm năng của nguồn lao động trong nước: cơ cấu dân số trẻ, nguồn lao động trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn, trình độ học vấn của nguồn lao động ở nước ta khá cao, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có nhiều tiến bộ, tác giả bài viết khẳng định: để có thể phát triển được nguồn nhân lực thì vấn đề cần đặc biệt chú trọng đó chính là “vốn người” (do dân trí, dân khí, dân năng cùng với tâm lực, trí lực, thể lực hội tụ lại) – yếu tố quan trọng nhất trong nội lực của đất nước. Nói đến làng nghề truyền thống Việt Nam cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu cũng như các sách, tạp chí nghiên cứu, đề cập đến với những nội dung hết sức phong phú và đa dang, cụ thể: GS. Phan Ðại Doãn (2005), Làng xã Việt Nam – Một vấn đề kinh tế – văn hóa – xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Công trình nghiên cứu này của ông đã được Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2005 gồm các nội dung chính: kết cấu kinh tế; kết cấu xã hội; kết cấu văn hóa và phần tổng luận. Giáo sư đã nhấn mạnh vấn đề cơ bản trong sản xuất của nông dân nước ta từ xưa đến nay là tái sản xuất tiểu nông “tư liệu con người”. Vì vậy, việc di dân, khai hoang lấn biển là việc bức thiết của nông dân ta trước đây. PTS. Dương Bá Phượng (2000), Bảo tồn và phát triển các làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa, đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng, xu hướng vận động và phát triển của các làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng, tìm ra những mối quan hệ giữa những yếu tố truyền thống và hiện đại trong tiến trình CNH, HĐH; phát hiện những khó khăn thuận lợi và các tiềm năng phát triển những làng nghề truyền thống ở vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất các phương hướng, giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng đại trong tiến trình hóa CNH, HĐH.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0201

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *