Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần giao thông Hà Nội

Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần giao thông Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài 4
5. Trong th i i ngày nay, con ng i c coi là m t ” tài nguyên cờ đạ ườ đượ ộ đặ bi t ”, m t ngu n l c c a s phát tri n kinh t . Trong i u ki n xã h i angệ ộ ồ ự ủ ự ể ế đ ề ệ ộ đ phát tri n sang n n kinh t tri th c, nhân t con ng i ngày càng chi m v tríể ề ế ứ ố ườ ế ị quan tr ng. B i v y, vi c phát tri n con ng i, phát tri n ngu n nhân l c trọ ở ậ ệ ể ườ ể ồ ự ở thành v n chi m v trí trung tâm trong h th ng phát tri n n n kinh t qu cấ đề ế ị ệ ố ể ề ế ố dân, thúc y n n kinh t t ng tr ng và phát tri n. Ch m lo y n conđẩ ề ế ă ưở ể ă đầ đủ đế ng i là y u t b o m ch c ch n nh t cho s ph n vinh, th nh v ng c aườ ế ố ả đả ắ ắ ấ ự ồ ị ượ ủ m i qu c gia. Phát tri n ngu n nhân l c là phát tri n c v m t th ch t, trìnhọ ố ể ồ ự ể ả ề ặ ể ấ chuyên môn, k thu t và o c, l i s ng. Trong ó, H Chí Minh ã nêuđộ ỹ ậ đạ đứ ố ố đ ồ đ rõ “Dân c ng thì n c th nh”.ườ ướ ị i v i b t k t ch c nào mu n t n t i và phát tri n thì phát tri n ngu nĐố ớ ấ ỳ ổ ứ ố ồ ạ ể ể ồ nhân l c luôn ph i c t lên hàng u. c bi t trong th i i ngày nay khiự ả đượ đặ đầ Đặ ệ ờ đạ mà khoa h c k thu t phát tri n nhanh chóng, môi tr ng ho t ng s n xu tọ ỹ ậ ể ườ ạ độ ả ấ kinh doanh luôn thay i, v n phát tri n i ng lao ng sao cho h có thđổ ấ đề ể độ ũ độ ọ ể n m b t c công ngh , thích ng c v i s thay i c a môi tr ng luônắ ắ đượ ệ ứ đượ ớ ự đổ ủ ườ bi n ng l i càng tr nên c n thi t. Con ng i chính là ng l c, là m c tiêuế độ ạ ở ầ ế ườ độ ự ụ cho s phát tri n c a t ch c. Vì v y, quan tâm ns phát tri n c a i ng laoự ể ủ ổ ứ ậ đế ự ể ủ độ ũ ng v th l c và trí l c chính là y u t quan tr ng góp ph n vào s ph n th nhđộ ề ể ự ự ế ố ọ ầ ự ồ ị c a t ch c, là chìa khoá cho s phát tri n b n v ng c a t ch c.ủ ổ ứ ự ể ề ữ ủ ổ ứ Công ty C ph n Giao thông Hà N i là m t Công ty c ph n Nhà n c.ổ ầ ộ ộ ổ ầ ướ K t khi thành l p t i nay, Công ty ã t c nhi u thành t u mà m tể ừ ậ ớ đ đạ đượ ề ự ộ trong nh ng nguyên nhân t o nên các thành t u ó là nh vào s c g ng, nữ ạ ự đ ờ ự ố ắ ỗ l c làm vi c c a toàn th các nhân viên, ng i lao ng c a Công ty. Tuyự ệ ủ ể ườ độ ủ nhiên, trong nh ng n m g n ây, n n kinh t trong n c và th gi i b suyữ ă ầ đ ề ế ướ ế ớ ị thoái, khi n cho ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p trong n n kinh tế ạ độ ủ ệ ề ế c ng nh Công ty nói riêng g p r t nhi u khó kh n. có th v t qua nh ngũ ư ặ ấ ề ă Để ể ượ ữ 5
6. thách th c c a n n kinh t và t ng kh n ng c nh tranh trên th tr ng c aứ ủ ề ế ă ả ă ạ ị ườ ủ Công ty trong giai o n hi n nay thì con ng i là nhân t quan tr ng nh t.đ ạ ệ ườ ố ọ ấ Nh n th c c tính t t y u c a v n , tôi ã m nh d n ch n tàiậ ứ đượ ấ ế ủ ấ đề đ ạ ạ ọ đề nghiên c u:ứ “Phát tri n ngu n nhân l c cho Công ty C ph n Giao thôngể ồ ự ổ ầ Hà N i”ộ làm tài lu n v n t t nghi p th c s chuyên ngành kinh t chính tr .đề ậ ă ố ệ ạ ỹ ế ị 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trong nước và trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức, doanh nghiệp nói riêng: Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm làm chủ biên (1996): “Phát triển nguồn nhân lực – kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta Cuốn sách giới thiệu về kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi quốc gia, trong đó có chính sách phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới. Viện Kinh tế thế giới (2003): “Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo – Kinh nghiệm Đông Á” Cuốn sách đã giới thiệu các thành tựu đạt được của nhóm nước trong khu vực trong phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo. Các chính sách thành công về giáo dục và đào tạo của các nước Đông Á là giải pháp quan trọng trong cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa. Đó cũng là bài học cho Việt Nam trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản hiện nay do TS.Trần Thị Nhung và PGS. TS. Nguyễn Duy Dũng đồng chủ biên (2005). Các tác giả đã phân tích hiện trạng phát triển nguồn nhân lực, các phương thức đào tạo lao động chủ yếu trong các công ty Nhật Bản từ những năm 1990 đến nay. Tác giả đã nêu ra một số gợi ý và kiến nghị về sự phát 6
7. triển nguồn nhân lực ở Việt Nam nói chung và trong các công ty nói riêng trong thời gian tới. Nguyền Thị Thịnh, “Thực trạng công tác đào tạo & phát triển nhân lực trong công ty thiết bị phụ tùng Machinco” – LATS quản trị nhân lực, 2009 – Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn đã đánh giá tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị phụ tùng Machinco từ năm 2005 – 2008. Trên cơ sở đó, đề xuất những ý kiến, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho công tác phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Lê Thị Mỹ Linh, “Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế” – LATS kinh tế lao động, 2009 – Đại học Kinh tế Quốc dân Luận án đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn nhân lực nội dung phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế. Trên cơ sở này, tác giả luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn từ 2004 – 2008 và đề xuất những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV trong quá trình hội nhập kinh tế. Đinh Văn Toàn“Phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn điện lực Việt Nam”, LATS trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010. Nội dung: Đánh giá tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Tập đoàn điện lực Việt Nam. Đồng thời đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Tập đoàn trong thời gian tới. Ths. Nguyễn Trung:“ Suy nghĩ về phát triển nguồn nhân lực ở nước ta”- Kỷ yếu khoa học trường Lao động xã hội, 2007. Nghiên cứu phản ánh tình hình phát triển nguồn nhân lực ở Việt nam trên phương diện đào tạo và giáo dục. 7
8. TS. Nguyễn Hữu Lam – Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) – Đại học Kinh tế TPHCM: “Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam”- Bài trình bày trong hội thảo “Future of Vietnamese‐Japanese Bilateral Economic and Human Resources Exchange” được tổ chức bởi Đại học Kinh tế TP.HCM và Kansai Keizai Doyukai – Nhật bản; Ngày 10/03/2010. Bài nghiên cứu đã trình bày thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp cũng như quá trình đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Trần Dục Dân, Giám đốc Công ty Cổ Phần Giày Dép Cao Su Màu: “Doanh nghiệp phải phối hợp với Nhà trường để có nguồn nhân lực tốt phục vụ cho chính mình và giúp cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng”, Hội thảo doanh nghiệp – Trường đại học Lạc Hồng năm 2012. Bài tham luận đề cập đến tầm quan trọng về giá trị nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo cần phải có thời gian. Đồng thời cần sự phối hợp phải đồng bộ ở nhiều phương diện như đơn vị đào tạo, người lao động, đơn vị sử dụng lao động… và còn cần tới một cơ chế, một sự hỗ trợ lớn từ nhà nuớc và tầm nhìn một số doanh nghiệp trong chiến lược dự báo và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Nghiên cứu của đại học Cambridge: “Human resources and sustainable development” – Nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Bài nghiên cứu đã đề cập tới khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp, cũng như các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tara Duggan, Demand Media: “Developing & Training Human Resources in Organizations” – Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức. 8
9. Bài viết chủ yếu đề cập tới việc đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện các mục tiêu của tổ chức đó. Cụ thể, nghiên cứu đã chỉ rõ các bước trong công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức, từ khâu lập kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức quy mô nhỏ – nghiên c ứu và thực tiễn do Jim Stewart và Graham Beaver chủ biên (2004). Cuốn sách gồm có 3 phần: Phần I gồm các nghiên cứu về đặc điểm của các tổ chức quy mô nhỏ và những gợi ý trong việc thiết kế và thực hiện nghiên cứu về PTNNL. Phần 2 gồm những bài trình bày kết quả nghiên cứu về các cách tiếp cận để phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức quy mô nhỏ. Phần 3 đề cập đến các phương pháp PTNNL mà các tổ chức quy mô nhỏ thường áp dụng và thực hành. Ngoài ra còn nhiều luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ trong nước, các bài báo, các công trình nghiên cứu khác trong và ngoài nước có liên quan tới phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên còn thiếu các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở công ty cụ thể – Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội. Vì vậy, tôi lựa chọn vấn đề: “Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ. Luận văn được nghiên cứu dưới góc độ khoa học kinh tế chính trị. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài *

 

MÃ TÀI LIỆU: 0442

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *