Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Mê Linh, HAY

Luận văn: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Mê Linh, HAY

1. Lý do chọn đề tài Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, tất yếu tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, trong đó có thành phần KTTN. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn quan tâm, trăn trở để tìm hướng đi thích hợp và giải pháp hữu hiệu phát triển KTTN trong nền KTTT định hướng XHCN. Cùng với việc thừa nhận sự tồn tại tất yếu của KTTN; Đảng và nhà nước ta đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KTTN thông qua các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, cơ chế, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Trên cơ sở đó, KTTN đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng, chất lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức và ngày càng khẳng định là một trong những động lực của nền kinh tế; góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là một huyện ngoại thành, nằm ở phía Bắc của Thủ đô Hà Nội – trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục của cả nước, Mê Linh đã tích cực, chủ động và có nhiều sáng tạo trong quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và cơ chế, luật pháp của Nhà nước về phát triển KTTN. Qua đó đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng. Vị trí, vai trò to lớn của KTTN trên địa bàn ngày càng được khẳng định; bước đầu hoạt động có hiệu quả trên một số lĩnh vực, tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đưa kinh tế địa phương vận động đúng quỹ đạo; góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH và chính sách an sinh xã hội… Tuy nhiên, trong quá trình phát triển KTTN trên địa bàn Huyện, chưa có được sự đồng thuận cao về mặt tâm lý xã hội và sự quan tâm đúng mức của chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về KTTN. Đặc biệt còn thiếu sự tương thích của các cơ chế, chính sách với thực tiễn đặc thù của phát triển KTTN trên địa bàn Huyện. Mặt khác, quá trình phát triển KTTN trên địa bàn huyện đang
6. 6 dần bộc lộ những hạn chế, bất cập, cản trở quá trình phát triển của KTTN nói riêng và KT-XH ở địa phương nói chung. Như, quy mô sản xuất kinh doanh còn nhỏ, trình độ khoa học – kỹ thuật còn lạc hậu; đóng góp của KTTN vào phát triển kinh tế của địa phương chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của nó hiện nay; KTTN trên địa bàn chưa thật sự vững mạnh, còn nhiều lúng túng, chậm phát triển, năng lực quản lý, phạm vi, phương thức hoạt động còn nghèo nàn, khả năng cạnh tranh thấp. KTTN trên địa bàn huyện Mê Linh đang rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội để có thể vươn lên và đứng vững và phát huy tốt vai trò trong môi trường cạnh tranh của nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN. Bởi vậy, việc nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển KTTN trên địa bàn huyện Mê Linh, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, giải pháp chủ yếu để KTTN trên địa bàn huyện Mê Linh phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn là vấn đề có tính cấp thiết. Do đó, tác giả chọn đề tài: “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Kinh tế chính trị của mình, với mong muốn có một đóng góp nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phát triển KTTN đã được nhiều tác giả, nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ, mức độ và phạm vi tiếp cận khác nhau, đặc biệt là từ khi Đảng, Nhà nước khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước đến nay. Kết quả nghiên cứu được thể hiện dưới các hình thức như: Đề tài khoa học các cấp, sách tham khảo và chuyên khảo, luận văn, luận án, bài báo được đăng tải trên các báo và tạp chí.v.v… Dưới góc độ tiếp cận của khoa học kinh tế chính trị, tác giả nhận thấy, ngoài các văn kiện, nghị quyết của Đảng về KTTN và thành phần KTTN, có rất nhiều công trình tiêu biểu nghiên cứu về KTTN đã được công bố, liên quan đến đề tài luận văn như sau:
7. 7 * Các công trình tiêu biểu nghiên cứu về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung GS.TS Vũ Đình Bách (2006), “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [2]. Trong công trình này, tác giả đề cập đến sự cần thiết xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời cũng phân tích làm rõ tính tất yếu, bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các điều kiện đảm bảo cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trần Thị Hạnh (1994), “Về việc phát triển khu vực KTTN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Kinh tế, Chuyên ngành Tổ chức và quản lý sản xuất, Trường Đại học kinh tế quốc dân [21]. Luận án đã đề cập đến một vấn đề có ý nghĩa to lớn về lý luận cũng như về thực tiễn trong quá trình chuyển sang một nền kinh tế thị trường ở nước ta. Tác giả luận án đã làm sáng tỏ vị trí và vai trò của khu vực KTTN trong nền kinh tế Việt Nam; quá trình phát triển và đặc điểm của khu vực KTTN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; những hạn chế về môi trường kinh doanh của khu vực KTTN ở Việt Nam; trên có sở đó tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Bao gồm: Tạo môi trương chính sách ổn định là điều kiện tăng quyết cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân; các chính sách khuyến khích trong nước đối với hoạt động kinh doanh tư nhân; hoàn thiện hệ thống pháp luật và các công cụ điều tiết của Chính phủ; tăng cường các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân mới bắt đầu hoạt động. PGS, TS Hoàng Thị Bích Loan (2009), “Về giá cả sức lao động (tiền lương, tiền công) trên thị trường sức lao động ở Việt Nam những năm qua”, Tạp chí Ngân Hàng, Số 5/2009 [33]. Tác giả đã chỉ ra thực trạng chính sách tiền lương (những thành công và hạn chế trong chính sách tiền lương), tiền công ở nước ta trong thời gian qua, cả về chính sách tiền lương tối thiểu và tiền lương tối thiểu
8. 8 trong doanh nghiệp, chỉ ra những hạn chế bất cập trong chính sách tiền lương, tiền công. Đồng thời đề ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền công, ý nghĩa của việc phát triển thị trường SLĐ ở nước ta hiện nay. PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai (2005),“Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập”, NXB Thế giới, Hà Nội [38]. Trên cơ sở khái quát, nêu nên nhiều cách hiểu khác nhau về kinh tế tư nhân hiện nay ở các quốc gia trên thế gới cũng như ở Việt Nam, tác giả đã trình bày nhận thức của mình về kinh tế tư nhân, những cơ hội và thách thức của kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Từ đó đề xuất những giải pháp mang tính định hướng cho kinh tế tư nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. GS. TS. Hồ Văn Vĩnh (2007), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta” Tạp chí Lý luận Chính trị 5/2007 [60]. Là một cán bộ Viện Quản lý Kinh tế, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, trong bài viết, tác giả đã nêu lên nhiều vấn đề cần quan tâm trong công tác lý luận của Đảng có liên quan đến kinh tế tư nhân: Một là, nhận dạng và đánh giá kinh tế tư nhân nước ta; Hai là, phát triển kinh tế tư nhân với vấn đề bóc lột và bị bóc lột; Ba là, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân; Bốn là, làm giàu bằng phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề công bằng xã hội; Năm là, về mối quan hệ giữa Nhà nước và kinh tế tư nhân; Sáu là, kinh tế tư nhân với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó khẳng định: “Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề bức xúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. “phải tạo ra sự nhất trí trong Đảng, sự thông suốt trong đảng viên và sự đồng thuận xã hội, nhằm tạo niềm tin và sự yên tâm thực sự đối với các nhà đầu tư tư nhân và các doanh nhân có tiềm lực bỏ vốn ra kinh doanh nhằm mục tiêu ích nước, lợi nhà, phục vụ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
9. 9 Phạm Văn Sơn (2008), Phát triển KTTN trong nền KTTT định hướng XHCN và tác động của nó đến củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị, Hà Nội [45]. Tác giả đã luận giải, làm rõ tính tất yếu tồn tại và phát triển của KTTN trong nền KTTT định hướng XHCN, những tác động của KTTN đến sự nghiệp củng cố quốc phòng, trên cơ sở đó tác giả đề xuất những quan điểm, giải pháp phát triển KTTN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta hiện nay để phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của KTTN đến sự nghiệp củng cố quốc phòng. Ngoài ra, còn rất nhiều bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học và luận văn thạc sĩ nghiên cứu về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung. Như: “Kinh tế tư nhân và xu hướng phát triển của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” của PGS,TS Nguyễn Đình Kháng, đăng trên tạp chí Lý luận số 4/2002 [24]; “Mấy vấn đề lý luận từ thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phi nông nghiệp” của giáo sư Đào Xuân Sâm đăng trên tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 292, tháng 9/2002 [44]; “Vai trò của kinh tế tư nhân đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay”, của PGS.TS Phạm Ngọc Kiểm, đăng trên tạp chí Kinh tế và phát triển số 3/2002 [25]… Tuy có sự khác nhau về mục đích, nhiệm vụ, nội dung và phạm vi nghiên cứu, nhưng các công trình trên đã trực tiếp hoặc gián tiếp giải quyết các vấn đề liên quan sau: Thứ nhất, trên cơ sở quan điểm của Đảng về KTTN và thành phần KTTN, các tác giả đã phân tích làm rõ hơn về nội hàm khái niệm KTTN. Các công trình nghiên cứu đã đưa ra quan niệm của mình về KTTN với những tiêu chí về quan hệ sở hữu, hình thức tổ chức kinh tế, cơ cấu tổ chức, vai trò và xu hướng phát triển… Thứ hai, các công trình đã khẳng định, làm rõ vị trí, vai trò của KTTN trong sự phát triển KT-XH đất nước, trên cơ sở đó khẳng định sự cần thiết phát triển KTTN ở Việt Nam. Các tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định việc phát triển KTTN ở nước ta hiện nay là một tất yếu khách quan.
10. 10 Về lý luận, các tác giả phân tích, luận giải quan điểm của C.Mác và Ăngghen, V.I. Lênin và Đảng ta về đặc điểm, tính chất và tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ đi lên CNXH; về qui luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX… Về thực tiễn, thông qua phân tích đặc điểm của nền kinh tế nước ta hiện nay cũng như thực tiễn phát triển KTTN đáp ứng yêu cầu xây dựng nền KTTN định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Các tác giả đã chỉ ra vai trò của KTTN trong giải phóng, phát triển LLSX; tạo và giải quyết việc làm; khả năng huy động các nguồn lực cho phát triển; sức sống mãnh liệt và tính năng động trong nền KTTT; hiệu quả sử dụng vốn; động lực thúc đẩy… để khẳng định tính tất yếu khách quan phát triển KTTN ở nước ta và ở từng địa phương. Thứ ba, các công trình nghiên cứu đều đề cập đến thực trạng phát triển của KTTN ở Việt Nam một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào mục đích, phạm vi nghiên cứu. Các tác giả đã phân tích, khái quát, làm rõ sự phát triển về số lượng, qui mô, trình độ KHCN; sự gia tăng giá trị, tỉ trọng của KTTN trong nền kinh tế; sự hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và trình độ quản lý; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn; tham gia thực hiện các chuỗi giá trị xã hội như; văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học… qua đó khẳng định vai trò tích cực của KTTN trong phát triển KT-XH. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục cũng như những vấn đề bức xúc, tiêu cực cản trở đến sự phát triển của KTTN. Thứ tư, các công trình đã đưa ra nhiều quan điểm, những luận giải về nội dung và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy KTTN phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở đánh giá thực trạng cũng như phân tích vai trò, khuyết điểm của KTTN và các nhân tố tác động đến sự phát triển KTTN, các tác giả đã đề xuất quan điểm và giải pháp phát triển KTTN dưới dạng phương hướng, mục tiêu phát triển hoặc quan điểm giải pháp cụ thể bao gồm: các quan điểm, giải pháp nhằm định hướng nhận thức và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện phát
11. 11 triển KTTN trên thực tế; xây dựng sự đồng thuận về tâm lý, thể chế xã hội; tạo bước đột phá về cơ chế, chính sách để thúc đẩy KTTN phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của KTTN… Cùng với đó là những kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết những vấn đề rào cản, mâu thuẫn cụ thể với những điều kiện hoàn cảnh nhất định để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển KTTN. * Các công trình nghiên cứu lên quan đến phát triển kinh tế tư nhân trên từng địa bàn huyện, tỉnh nói chung và huyện Mê Linh và thành phố Hà Nội nói riêng Nguyễn Thanh Bình (2003), Vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, Luận văn cao học kinh tế, Học viện chính trị, Hà Nội [3]. Trong đó, tác giả đã luận giải vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay; đề xuất những giải pháp khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới. Bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương đối với kinh tế tư nhân; hướng sự phát triển của kinh tế tư nhân vào thực hiện đồng thời hai mục tiêu phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng; Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng trong Tỉnh; Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong Tỉnh. Thái Doãn Tước (2011), Phát triển KTTN ở Nghệ An, Luận văn cao học kinh tế, Học viện chính trị, Hà Nội [53]. Trong đó, tác giả đã Nghiên cứu, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển KTTN ở Nghệ An. Như: Khái niệm, nội dung, sự cần thiết khách quan phát triển KTTN ở Nghệ An. Trên cơ sở đó, đề xuất 3 quan điểm và 4 giải pháp để tiếp tục phát triển KTTN ở Nghệ An trong thời gian tới. Các giải pháp bao gồm: Xây dựng môi trường và thể chế xã hội; Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH và hệ thống thị trường
12. 12 tiêu thụ sản phẩm; Đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguyễn Minh Phong (2004), Phát triển KTTN ở Hà Nội” [40]; Ngô Duy Chính, “Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Thành mở rộng cho vay vốn thành phần KTTN”; Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mê Linh, Hà Nội; Đề án sơ kết bốn năm thực hiện Nghị quyết hội nghị BCHTW đảng lần thứ 5 khoá IX về phát triển KTTN ở Mê Linh, Hà Nội… Nội dung nghiên cứu của các công trình trên đã cung cấp cho tác giả nhiều căn cứ và số liệu khoa học góp phần giải quyết mục đích, nhiệm vụ luận văn thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Tổng quan về các nội dung đó được biểu hiện trên các vấn đề cụ thể sau: Thứ nhất, các công trình đã khái quát, chỉ ra những nhân tố tác động và đánh giá thực trạng quá trình phát triển KTTN ở thủ đô Hà Nội và huyện Mê Linh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, khu vực, trong nước và thực tiễn đặc thù phát triển KT-XH ở thủ đô Hà Nội và huyện Mê Linh, các tác giả đã khái quát những điều kiện thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến quá trình phát triển KTTN. Đồng thời, thông qua công tác điều tra, khảo sát, thống kê để phân tích đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách phát triển của một loại tổ chức KTTN, được chứng minh bằng các số liệu trong từng thời điểm, phạm vi và lĩnh vực cụ thể của từng công trình nghiên cứu. Qua đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển các tổ chức KTTN là cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch, qui hoạch và ban hành các chủ trương, chính sách, xây dựng cơ chế hoạt động… của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với KTTN ở thủ đô Hà Nội và huyện Mê Linh. Thứ hai, các công trình đã nêu lên những vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển KTTN ở Mê Linh. Các công trình trên đã giới thiệu, trích dẫn những nghị quyết, chủ trương, chính sách, văn bản, hướng dẫn…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0198

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *