Luận văn: Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế, HAY!, 9 ĐIỂM!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài Phát triển kinh tế tư nhân có ý ngh ĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, kinh tế tư nhân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 39-40% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp ph ần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân , bảo đảm an sinh xã hội [12]. “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và l ĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế” [10]. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thành phần kinh tế tư nhân không ngừng phát triển mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) cũng đã khẳng định quan điểm về phát triển kinh tế tư nhân: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng s ức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hi ệu quả các nguồn lực phát triển” [11]. Thành phố Huế là đô thị loại I thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội của tỉnh; nơi hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nhiều loại hình doanh nghiệp. Những năm qua, kinh tế tư nhân ở thành phố Huế không ng ừng phát triển, từng bước khai thác có hi ệu quả các nguồn lực và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Huế. Tuy nhiên, vẫn còn m ột số hạn chế, bất cập trong việc: tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ các cơ chế, chính sách, đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát tri ển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, hội nhập quốc tế; 1
14. nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà n ước đối với phát triển kinh tế tư nhân. Tình hình trên đòi h ỏi phải nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá đúng thực trạng phát triển, cũng như tác động của kinh tế tư nhân ở thành phố Huế tới sự phát triển kinh tế là rất cần thiết, từ đó, kịp thời có các gi ải pháp phát huy nh ững mặt mạnh, hạn chế những tác động và có cơ chế thúc đẩy KTTN tiếp tục phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII). Xuất phát từ thực tế trên, tôi ch ọn đề tài: “Phát triển kinh tế tư nhân ở thành ph ố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sĩ kinh tế của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình phát triển của KTTN ở thành phố Huế từ năm 2013 – 2017. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố Huế trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa nh ững vấn đề lý lu ận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân. – Phân tích thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2013 – 2017 của 3 loại hình doanh nghiệp ở thành phố Huế: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty c ổ phần, doanh nghiệp tư nhân. – Đề xuất phương hướng, giải pháp phát tri ển các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN ở thành phố Huế đến năm 2022 và những năm tiếp theo. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề lý lu ận và thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế. – Đối tượng khảo sát: Các doanh nghi ệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố Huế: Công ty TNHH, công ty c ổ phần, doanh nghiệp tư nhân. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. – Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu trong giai đoạn 2013 – 2017. Định hướng, giải pháp đến năm 2022 và những năm tiếp theo. 2
15. – Nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng và các y ếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế qua các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhi ệm hữu hạn, công ty cổ phần. 4. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu với đối tượng nghiên cứu như: 4.1. Phương pháp thu thập số liệu Để làm rõ h ơn về phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. – Số liệu thứ cấp: Ð ề tài sử dụng dữ liệu thứ cấp từ Niên giám th ống kê thành phố Huế; các giáo trình, Văn kiện Đảng, nghị quyết của Tỉnh ủy và Thành ủy Huế; nguồn số liệu từ Sở Kế hoạch – Đầu tư, các báo cáo tổng kết công tác t ừ năm 2013 – 2017 của UBND thành phố Huế. Các nguồn tài liệu khác được thu thập từ sách, báo, tạp chí, internet. – Số liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua vi ệc phát phiếu khảo sát điều tra 100 doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN ở thành phố Huế dựa trên bảng hỏi được thiết kế sẵn. Tương ứng với việc chọn mẫu theo công th ức n=N/(1+N*e 2 )=2.139/(1+2.139*(0,1) 2 )=85,5 (tác giả làm tròn 100 phi ếu để điều tra), tỷ lệ tương ứng với các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động là 31,6% DN là DNTN, 56,19% DN là CTTNHH, 12,20% DN là CTCP tương ứng chọn ra 32 DN là DNTN, 56 DN là CTTNHH, 12 DN là CTCP. Sau đó ta lại dùng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để chọn các đơn vị trong từng tổ để điều tra theo bảng câu hỏi; tập trung vào việc điều tra các cơ chế, chính sách, vướng mắc, khó khăn… để từ đó tác giả luận văn đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân ở thành phố Huế phát triển mạnh mẽ. 4.2. Phương pháp phân tích tổng hợp và x ử lý s ố liệu Các tài li ệu sau khi được thống kê sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích dựa trên các nội dung cần nghiên cứu. Kết hợp giữa các thông tin t ừ nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp phản ánh thực trạng phát triển KTTN. 3
16. Phương pháp này gồm: – Thống kê mô t ả và tổng hợp so sánh các s ố liệu – Xử lý s ố liệu tính toán bằng phần mền excel Dựa trên các s ố liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được, tác giả tiến hành tổng hợp, lập biểu mẫu và tính toán bằng phần mền excel. Sau đó dựa trên bảng biểu mẫu đã được tổng hợp, tác giả tiến hành so sánh và phân tích các n ội dung để đánh giá các v ấn đề cần nghiên cứu. 4.3. Phương pháp điều tra chọn mẫu bằng bảng hỏi Với n là cỡ mẫu, N là số lượng tổng thể, e là sai s ố tiêu chuẩn. n = N 1+ (e) 2 Dựa theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trên cơ sở biết tổng N= 2.139 (số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN đang hoạt động), sai số e =10%. Dựa theo công th ức tính, tác giả có n = N/(1+N*e 2 ) = 2.139/(1+2.139*(0,1) 2 ) =85,5. Như vậy, cỡ mẫu xác định là ít nhất 96 doanh nghiệp. Cụ thể tác giả phát 100 phiếu điều tra doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN đang hoạt động tương ứng với số phiếu trên của từng loại hình doanh nghiệp và thu được 100 phiếu hợp lệ. 4.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo Thông qua vi ệc tham khả o ý ki ến các chuyên gia: Trong lĩnh vực kinh tế, chính sách, doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố Huế, các sở, ban ngành, giám đốc các doanh nghiệp. Tiếp thu, phân tích và vận dụng có ch ọn lọc vào việc thực hiện đề tài. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát tri ển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0174

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *