Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề, HAY!

Luận văn: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề, HAY!

1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã chỉ rõ: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, tài” [26, tr.40-41]. Lực lượng giáo viên vừa là nguồn nhân lực, vừa có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước. Giáo viên là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục – đào tạo trong các nhà trường. Hoạt động chủ đạo của GV là dạy học – giáo dục nhằm phát triển nhân cách cho HS theo mục tiêu giáo dục đã được xác định. Phát triển ĐNGV đủ về số lượng, chất lượng tốt, hợp lý về cơ cấu là một vấn đề có tính quyết định đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong các nhà trường hiện nay. Trường Trung cấp nghề Quang Trung, thành phố Hồ chí Minh thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp nghề, kỹ thuật viên, đội ngũ công nhân lành nghề các chuyên ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kinh tế, kỹ thuật… đáp ứng nhu cầu nhân lực, lực lượng lao động cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng lao động do nhà trường đào tạo đã phát huy tốt kết quả chuyên môn được đào tạo đóng góp ngày càng nhiều và có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực, thì cả số lượng và chất lượng đào tạo của Nhà trường có nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển kinh tế – xã hội Thành phố. Trình độ tay nghề của người được đào tạo còn thấp so với trình độ công nghệ sản xuất ngày càng hiện đại; năng lực thực hành còn nhiều hạn chế so với yêu cầu năng xuất lao động của các cơ sở sản 3
8. xuất kinh doanh; khả năng phát triển và thích ứng của người lao động với sự đổi mới thường xuyên của sản xuất kinh doanh chưa cao. Điều đó đặt ra cho nhà trường cần phải tăng cường đổi mới toàn diện quá trình giáo dục – đào tạo; trong đó phát triển đội ngũ GV đủ về số lượng và tốt về chất lượng, hợp lý về cơ cấu trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ GV Trường Trung cấp nghề Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò, chức trách, góp phần quyết định cho sự phát triển của nhà trường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên ĐNGV của Nhà trường có nhiều mặt chưa đồng bộ, thống nhất cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đặc biệt là chất lượng của ĐNGV. Một bộ phận GV có trình độ giảng dạy lý thuyết tốt, nhưng phần thực hành chưa tương xứng; bộ phận khác có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ giảng dạy cả lý thuyết và thực hành nhưng phần lý thuyết chưa bám sát chuyên ngành đào tạo của nhà trường và năng lực sư phạm còn hạn chế. Đội ngũ GV thực hành là thợ bậc cao được tuyển chọn và giao nhiệm vụ giảng dạy thực hành thì kiến thức lý thuyết, kỹ năng sư phạm chưa tương xứng. Tất cả những bất cập đó đang ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đào tạo của Nhà trường. Nhận thức được thực trạng về ĐNGV của Nhà trường, trong những năm qua, Trường Trung cấp nghề Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh đã có sự quan tâm đến phát triển ĐNGV và đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó môi trường cạnh tranh đã đem đến rất nhiều thách thức, đòi hỏi nhà trường phải có một chiến lược đúng đắn trong phát triển nguồn nhân lực nói chung, phát triển ĐNGV nói riêng, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Nhà trường trong tình hình hiện nay. 4
9. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Phát triển ĐNGV Trường Trung cấp nghề Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan Vấn đề phát triển ĐNGV trong những năm gần đây được đặc biệt quan tâm của toàn xã hội và thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học. Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về ĐNGV và phát triển ĐNGV. Tiêu biểu có các công trình của các tác giả như: Tác giả Trần Khánh Đức với công trình nghiên cứu về đề tài:“Chính sách quốc gia về phát triển đội ngũ giảng viên đại học Việt Nam” đã đi sâu nghiên cứu làm rõ: mạng lưới giáo dục đại học, so sánh chính sách quốc gia trước và sau đổi mới, mô hình tổng thể của người giảng viên đại học, các chính sách nhà nước Việt Nam đối với nhà giáo, chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đại học Việt Nam. Đề tài cấp Bộ “Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng ĐNGV tiểu học Đồng bằng Sông Cửu Long”, do Nguyễn Thị Quy làm chủ nhiệm, đã tiến hành khảo sát thực trạng ĐNGV tiểu học và thực trạng dạy học tiểu học ở Đồng bằng Sông Cửu Long, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng ĐNGV tiểu học Đồng bằng Sông Cửu Long. Tác giả Bùi Minh Hiền với đề tài: “Xây dựng ĐNGV và CBQL giáo dục” đã đề cập đến những vấn đề cơ bản trong xây dựng ĐNGV. Theo tác giả, xây dựng ĐNGV phải coi trọng ba vấn đề chủ yếu: đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Trong đó, chuẩn về chất lượng giáo viên cần đạt chuẩn ở ba khía cạnh: chuẩn về trình độ chuyên môn sư phạm (học vấn), chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm, chuẩn về đạo đức tư cách người giáo viên. Các tác giả Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức trong tài liệu: “Lý luận dạy học” đã nhấn mạnh: Đối với người cán bộ giảng dạy đại học, nâng cao trình độ 5
10. chuyên môn, nghệ thuật sư phạm và phẩm chất đạo đức là điều kiện chủ yếu để tạo nên uy tín của người thầy. Tuy chưa đề cập sâu sắc những yêu cầu cụ thể về năng lực chuyên môn, nghệ thuật sư phạm nhưng những khái quát của tác giả đã định hướng cho việc xác định tiêu chuẩn ĐNGV. Tác giả Trần Kiểm, khi bàn về phát triển ĐNGV trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã nhấn mạnh: Muốn phát triển ĐNGV phải xác định được trình độ hiện có của đội ngũ người thầy giáo trong tương lai; yêu cầu đặt ra cho sự phát triển ĐNGV trong thời kỳ mới trở thành những thách thức không nhỏ. Việc vượt qua những thách thức đó, đến lượt nó trở thành nhân tố quyết định chất lượng giáo dục theo yêu cầu xã hội. Việc đầu tư phát triển ĐNGV là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Công trình khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn trong quân đội hiện nay” (2005), do tác giả Đặng Đức Thắng chủ nhiệm đã khẳng định vị trí, vai trò đội ngũ nhà giáo, đồng thời xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá cũng như đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển ĐNGV khoa học xã hội nhân văn đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá ở các nhà trường quân đội hiện nay. Tác giả Trần Đình Tuấn nghiên cứu biện pháp “Chuẩn hoá chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội” từ việc xác định cấu trúc nhân cách của nhà giáo quân đội bao gồm các phẩm chất nhân cách của người chỉ huy và các phẩm chất nhân cách của nhà sư phạm để khi phối hợp hoạt động quân sự và hoạt động sư phạm sẽ tạo ra loại hình hoạt động mới là hoạt động sư phạm quân sự, làm nảy sinh những nét tính cách mới, những phẩm chất mới… Trên cơ sở đó tác giả xác định một số biện pháp chuẩn hoá chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội cho phù hợp với tình hình mới và xu thế đổi mới giáo dục. Cùng với các công trình nghiên cứu trên, còn có các luận văn thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục đã đề cập đến ĐNGV và phát triển ĐNGV 6
11. trong các nhà trường.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0466

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *