Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer

Luận văn: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer

Lý do chọn đề tài Phát triển đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng, là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hoặc thất bại của sự nghiệp giáo dục ở mỗi quốc gia. Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo đã khẳng định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, tài”. Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương và quyết tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong những năm tới đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế QLGD, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt” [18, tr.130 – 131]. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, những năm gần đây, ngành GD&ĐT Tỉnh Sóc Trăng đang có những khởi sắc mới. Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, cơ sở vật chất các trường được nâng cấp, cải tạo và xây mới, số trường lớp được xây dựng mới theo chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Chất lượng đội ngũ giáo viên, trong đó có đội ngũ giáo viên THCS người dân tộc Khmer ngày nay được nâng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển GD – ĐT thời kỳ mới, chất lượng dạy và học ở không ít trường trên địa bàn Sóc Trăng còn thấp, nhất là ở những xã có đông người dân tộc Khmer sinh sống, những trường dân tộc nội trú. Một trong những nguyên nhân trực tiếp của hạn chế nêu trên là do quá trình phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó có giáo viên người dân tộc Khmer còn thiếu chủ động, tích cực. Thực tế hiện nay vẫn có không ít giáo viên người dân tộc Khmer còn hạn chế về trình độ chuyên môn
6. 6 nghiệp vụ; nhiều giáo viên là người dân tộc dạy các trường dân tộc nội trú vẫn hạn chế về ngôn ngữ viết, kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, ý thức tự học chưa cao; khả năng sử dụng và ứng dụng phương pháp và công nghệ tiên tiến trong giảng dạy còn thấp; phẩm chất đạo đức, lối sống chưa thực sự gương mẫu, việc nâng cao tay nghề, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dân tộc chưa được quan tâm thường xuyên, kinh phí để đầu tư bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn hẹp, các chương trình bồi dưỡng thường xuyên chưa trọng tâm, công tác chỉ đạo chuyên môn còn thiếu tính định hướng riêng. Xuất phát từ những lý do trên, đặc biệt là trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD – ĐT chúng tôi chọn đề tài: “Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” để nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ giáo viên đối với việc nâng cao chất lượng GD – ĐT. Những năm qua đã có nhiều công trình, đề tài khoa học nghiên cứu về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các nhà trường, các cơ sở giáo dục theo các hướng sau: * Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tác giả Phạm Minh Hạc khi nghiên cứu về “Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI” đã đề cập khá toàn diện tới vị trí vai trò, những hạn chế, yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đạt chuẩn và một số chính sách nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo, CBQLGD. Trên cơ sở đó tác giả đã đề xuất những phương hướng cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, công trình chưa đi sâu làm rõ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên. Đi sâu đội ngũ nhà giáo ở các cơ sở giáo dục đại học, tác giả Bành Tiến Long đã chủ trì đề tài nghiên cứu tổng thể về “Đề án đổi mới giáo dục đại
7. 7 học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020”, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đại học đã được đề cập đến về số lượng, cơ cấu trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo của 114 trường đại học, cao đẳng (không tính các trường quân đội); mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên và CBQLGD đến năm 2010 và năm 2020; tác giả đã đề xuất giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, phương pháp dạy học hiện đại. Trong công trình “Tâm lý học sư phạm quân sự” (1998) do tác giả Nguyễn Ngọc Phú chủ biên đã tập trung vào vấn đề xây dựng phẩm chất nhân cách nhà giáo: động cơ, ý thức, trách nhiệm xã hội, tay nghề sư phạm và một số kỹ xảo, kỹ năng của nhà giáo trong tiến hành các hình thức dạy học. Công trình khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên khoa học xã hội nhân văn trong quân đội giai đoạn hiện nay” (2005) do tác giả Đặng Đức Thắng chủ biên đã khẳng định vị trí, vai trò đội ngũ nhà giáo; đồng thời xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá cũng như đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các nhà trường quân đội hiện nay. Tiếp cận từ cấu trúc nhân cách nhà giáo quân đội, tác giả Trần Đình Tuấn nghiên cứu biện pháp“Chuẩn hóa chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội” cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó tác giả đã chỉ ra cấu trúc: “Nhân cách của nhà giáo quân đội bao gồm các phẩm chất nhân cách của người chỉ huy và các phẩm chất nhân cách của nhà sư phạm”. Khi phối hợp hoạt động quân sự và hoạt động sư phạm “sẽ tạo ra một loại hình hoạt động mới là hoạt động sư phạm quân sự, làm nảy sinh những nét tính cách mới, những phẩm chất mới chứa đựng cả bản lĩnh của người chỉ huy, lãnh đạo, cả đạo đức, phong cách của nhà sư phạm” [35, tr.52]. Cũng liên quan đến vấn đề đào tạo đội ngũ giảng viên cho các nhà trường quân đội, trong chương trình khoa học KX – HV 05: “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện
8. 8 Chính trị thời kỳ mới” do tác giả Mai Văn Hóa làm chủ nhiệm đề tài (2011) đã quan tâm nghiên cứu đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong tương lai ngay từ trong quá trình đào tạo sư phạm tại trường. * Về quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên các cấp, ở các nhà trường khác nhau: Tập thể tác giả Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo trong công trình “Quản lý giáo dục”, đã dành riêng một chương bàn về vấn đề “Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục” của hệ thống giáo dục Việt Nam. Những vấn đề chung về xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và CBQLGD đã được các tác giả chỉ ra dưới góc độ nghiên cứu của khoa học QLGD. Nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên của các cơ sở đào tạo nghề, các trường chuyên nghiệp có luận văn thạc sĩ của tác giả Hồng Ngọc Long “Nghiên cứu một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường Văn hóa 1 thuộc Bộ Công an” (1998); luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Đình Huấn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:“Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước” (2007); luận văn thạc sĩ của tác giả Trần Hùng Lượng “Những giải pháp bồi dưỡng giáo viên trong các trường dạy nghề” (2009); luận văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Ngọc Mỹ “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng” (2010). Về phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông có các công trình như: Luận văn thạc sĩ của tác giả Mai Văn Nhân “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng” (2009). Luận văn thạc sĩ nghiên cứu về “Phát triển nâng cao chất lượng giáo viên trung học cơ sở huyện Vĩnh Thạnh Thành phố Cần Thơ” (2012) của tác giả Nguyễn Văn Luyến. Tác giả Lý Lâm Hùng (Trường Đại học Giáo dục) đi sâu nghiên
9. 9 cứu đề xuất “Biện pháp của Hiệu trưởng về quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tại trường Trung học phổ thông Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” Nhà trường quân đội là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, phát triển đội ngũ giáo viên ở các nhà trường quân đội cũng là một trong những vấn đề được một số tác giả nghiên cứu dưới góc độ khoa học QLGD như: tác giả Trương Quang Tùng, nghiên cứu giải pháp “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân hiện nay” (2011).

 

MÃ TÀI LIỆU: 0232

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty VMEP

TÓM TẮT LUẬN VĂN Công tác tuyển dụng là một hoạt động đầu tiên trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *