Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ tổng công ty

Luận văn: Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ tổng công ty

1. Lý do chọn đề tài 5
4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Dân chủ là chìa khoá vạn năng để giải quyết mọi công việc khó khăn của cách mạng. Trong Đảng không có dân chủ thì đời sống của Đảng sẽ trở nên “âm u”. Trước khi đi xa trong Di chúc Người căn dặn: “…trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Người nhấn mạnh thực hành dân chủ chứ Người không nói là dân chủ. Người thấy việc nói về dân chủ trong Đảng nhiều nhưng thực hành dân chủ rộng rãi thì còn có những hạn chế. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ”, trong Đảng “Phải thật sự mở rộng dân chủ để bày tỏ hết ý kiến của mình”. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng mạnh là do các chi bộ tốt”, chi bộ chỉ có thể vững mạnh khi toàn thể các cấp ủy, tổ chức đảng đều hành động theo một nguyên tắc nhất định, đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Như vậy, chi bộ là tổ chức gốc rễ của Đảng, để thực hành dân chủ trong Đảng có hiệu quả phải phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Bởi vì chi bộ là tế bào của đảng, là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết chỉ thị của cấp trên và cấp mình. Mọi hoạt động của chi bộ đều diễn ra trong sinh hoạt chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ là thể hiện căn bản quyền làm chủ của đảng viên, nội dung chủ yếu của nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đồng thời là cơ sở đảm bảo cho mọi chủ trương, biện pháp lãnh đạo của chi bộ được bàn bạc, thảo luận và quyết định chính xác, hạn chế, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung quan trọng của đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của đảng viên để phát triển 6
5. kinh tế, ổn định chính trị, phát triển xã hội. Bên cạnh đó, dân chủ trong Đảng còn hạn chế, kỷ luật không nghiêm, một số nơi mất đoàn kết nghiêm trọng… Có những quy định trong Điều lệ Đảng, trong các quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương và các cấp ủy không được chấp hành nghiêm túc. Hiện tượng cán bộ lãnh đạo độc đoán, mệnh lệnh, trù dập, ức hiếp đảng viên còn xảy ra ở một số nơi. Trong khi tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức còn nặng thì những biểu hiện dân chủ cực đoan, tự do vô kỷ luật cũng không ít. Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn là Đảng bộ cấp trên cơ sở gồm nhiều chi bộ trực thuộc nằm trong hệ thống tổ chức đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, các chi bộ ở Đảng bộ Tổng công ty đã duy trì sinh hoạt và tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Vai trò lãnh đạo của các chi bộ trong Đảng bộ và tính chủ động sáng tạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, của cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động đã được phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dân chủ ở một số chi bộ có nơi, có lúc chưa tốt. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về dân chủ trong Đảng. Một số chi ủy, chi bộ có lúc, có nơi còn có biểu hiện tập trung quan liêu hoặc dân chủ hình thức trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động. Những hạn chế đó đều có thể dẫn đến nguy cơ làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi ủy, chi bộ. Để chủ động phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở cần phải thường xuyên nghiên cứu lý luận, chú trọng tổng kết thực tiễn, xác định chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót 7
6. trong quá trình thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Tổng công ty cấp nước Sài Gòn. Đó là việc làm cần thiết. Vì lẽ đó, tác giả lựa chọn vấn đề “phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn” làm đề tài luận văn thạc sĩ. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc và mang tính cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, vấn đề dân chủ và phát huy dân chủ trong Đảng luôn được các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, gần đây có một số công trình tiêu biểu như: Những công trình nghiên cứu về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. + Nguyễn Đức Ái:“ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn vùng cao phía Bắc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước’’, luận văn tiến sĩ chính trị học, H.2001 + Phạm Minh Sơn: “Nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan thuộc Trường sĩ quan Chính trị hiện nay’’, luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, H.2013 + Bài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” của PGS,TS Trần Đình Huỳnh – Tạp chí dân vận số 3 năm 2012; Bài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong quân đội” Đại tá PGS,TS Nguyễn Hồng Châu Phó cục trưởng Cục tổ chức, Tổng Cục Chính trị Xây dựng Đảng số 12 – 2012. Các bài viết đã luận bàn về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, nhất là vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc phát huy dân chủ trong tổ chức cơ sở đảng, vai trò của cấp ủy trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, triển khai các văn bản của Đảng đến đảng viên, phân công đảng viên 8
7. thực hiện nghị quyết của Đảng. Tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong triển khai nghị quyết của Đảng nhất là việc mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong sinh hoạt chi bộ. Những công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. + Nguyễn Quang Trung “Nâng cao chất lượng tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Trường sĩ quan Lục quân 2 hiện nay’’, luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, HVCT.2013 + Nguyễn Năng Lượng: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ học viên đào tạo cho học viên đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị – Quân sự hiện nay’’, luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng, HVCT. 2000 + Bài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” TS Hoàng Văn Lễ, Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 1 – 2012; “Vai trò của người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ” Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 1-2-013; “Điều cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Nguyễn Văn Cự, Sổ tay Tuyên giáo số 9 – 2012; “Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ” Minh Tâm, Sổ tay xây dựng Đảng tháng 4 – 2013. Các tác giả đã luận bàn về chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng, quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tính chất của sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên, biểu dương khen thưởng những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và phê phán những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ đúng thực chất để phát huy dân chủ trong chi bộ khơi gợi ý thức trách nhiệm vai trò của đảng viên tham gia xây dựng Đảng. Những công trình nghiên cứu về phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng. 9
8. Bài “Dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh” GSTS Hoàng Chí Bảo, Tạp chí dân vận tháng 7- 2013; “Quan điểm của Lênin về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng” PGSTS Đặng Hữu Toàn, Sổ tay XDĐ tháng 4 và 5 – 2012 ; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp” Ths Nguyễn Thị Lan Minh, Tạp chí dân vận tháng 4 – 2012; “Tính tất yếu mở rộng dân chủ và phát huy dân chủ trong Đảng” TS Dương Trung Ý và “Về phát huy dân chủ trong Đảng, Phạm Đức Vinh; “Dân chủ trong Đảng nhìn từ hoạt động chất vấn” Văn Thiêng – Ngọc Năm; “Căn cứ đánh giá chất lượng hiệu quả tự phê và phê bình” TS Dương Trung Ý, Học viện Xây dựng Đảng số 1- 2013. Các tác giả đã luận bàn về đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0446

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *