Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Luận văn: Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

1. Tính cấp thiết của đề tài Quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo là một trong những quyền dân sự và chính trị cơ bản của con ngƣời đƣợc ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con ngƣời và trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo (hiện có 13 tôn giáo trong đó có các tôn giáo lớn là Thiên chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo…). Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân, Hiến pháp Việt Nam dù sửa đổi nhiều lần, trải qua các thời kỳ đều khẳng định quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân – xem đây là một trong những quyền cơ bản của công dân cần phải đƣợc tôn trọng và bảo vệ. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân luôn là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nƣớc ta, không những đƣợc nêu rõ ở những quan điểm, chủ trƣơng, các văn bản pháp lý mà còn đƣợc bảo đảm trên thực tế. Trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ và phát triển quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân luôn đƣợc ƣu tiên trong chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, trở thành một trong những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân cũng đƣợc tôn trọng và bảo đảm đầy đủ bởi các cơ quan Nhà nƣớc và của toàn xã hội. Thực tiễn cho thấy vẫn còn hiện tƣợng hạn chế, thu hẹp thậm chí vi phạm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân; một số chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về tự do tín ngƣỡng, tôn giáo chƣa đƣợc cụ thể hoá kịp thời thành pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện quyền này; việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân còn chƣa kịp thời, thiếu kiên quyết. Mặt
6. 2 khác, nghiên cứu khoa học về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam chƣa đƣợc thƣờng xuyên quan tâm nên chúng ta vẫn chƣa xây dựng đƣợc một hệ thống các quan điểm lý luận khoa học hoàn chỉnh và đồng bộ về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; chƣa kịp thời cung cấp cho Đảng, Nhà nƣớc những luận cứ khoa học để hoạch định đúng đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo. Việc nghiên cứu những vấn đề bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo có vai trò, ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống các quan điểm lý luận khoa học về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo; là cơ sở để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi những quy định pháp luật chƣa phù hợp để bảo đảm đƣợc quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân. Với đề tài: “Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” tác giả mong muốn làm rõ cơ sở lý luận của quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo, thực trạng các quy định pháp luật bất cập trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam. Đồng thời, đƣa ra những giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập để tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín, ngƣỡng tôn giáo là một vấn đề lớn, liên quan đến việc nghiên cứu về lịch sử lập pháp, quyền con ngƣời, đối tƣợng nghiên cứu liên quan nhiều vấn đề nhạy cảm là tín ngƣỡng, tôn giáo cũng nhƣ các quan điểm, đƣờng lối chính sách của Đảng, Nhà nƣớc trong việc chỉ đạo, xây dựng pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội. Thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ có
7. 3 đề cập đến quyền tự do tín ngƣỡng tôn giáo, hoặc đề cập đến một phần các vấn đề còn sơ hở, thiếu sót của quy định pháp luật liên quan đến quyền tự do tín ngƣỡng tôn giáo nhƣ: quy định pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo, hoạt động xây dựng cơ sở thờ tự; giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, cơ sở vật chất liên quan đến tôn giáo… Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu sau: – Ngô Phƣơng Bá (1998), Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, Nxb KHXH, Hà Nội; – Lại Đức Hạnh (1999), Đạo Tin lành – Những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở Việt Nam hiện nay, đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Công an, Hà Nội; – Nguyễn Văn Thắng (1999), Vấn đề an ninh, quốc phòng trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, Hà Nội; – Trần Minh Thƣ (2004), Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; – Nguyễn Tiến Trọng (2007), Quy định pháp luật hiện hành về đất đai liên quan đến tôn giáo, thực trạng và giải pháp, đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Công an, Hà Nội; – ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (2010), “Quyền tự do tôn giáo ở Mỹ và một số giá trị phổ biến có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng… Tuy nhiên, cho đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các vấn đề trong quy định hiện hành của pháp luật về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo kể tƣ̀ khi có Pháp lê ̣nh tín ngƣỡng , tôn giáo năm 2004 và các Nghị định hƣớng dẫn nhƣ: Nghị định 22/2005/NĐ-CP và Nghị định 92/2012-NĐ-CP ngày 08/11/2012.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10076

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *