Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, HAY

Luận văn: Pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, HAY

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giáo dục và đào tạo là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam. Tầm quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo đã được Đảng nhiều lần nêu ra trong các văn kiện. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục nhấn mạnh: “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba đột phá chiến lược và khẳng định trọng tâm “ Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đờisống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ, năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Như vậy, có thể thấy con người là nhân tố quyết định cho sự thành công của mọi hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Với sứ mệnh trồng người, ngành giáo dục đang từng ngày khẳng định tầm quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của đất nước, trong đó không thể không nói đến vai trò của các viên chức giáo dục. Với truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam, người giáo viên luôn được coi là hình tượng mẫu mực, là người dạy học trò tri thức và nhân cách. Đó là trách nhiệm cao quý mà mỗi người làm nghề giáo dục phải gánh vác, vì mỗi hành động của họ dù nhỏ đến đâu đều có ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp trồng người. Việc lựa chọn đội ngũ viên chức có năng lực tốt, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được các yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu của xã hội là một tiền đề quan trọng để phát triển nền giáo dục đào tạo, trở thành một yếu tố rất quan trọng, thiết yếu trong việc phát triển của một đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của viên chức ngành giáo dục, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm tạo điều kiện cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước, trong đó có thể chế về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Đặc biệt, công tác thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục được đẩy mạnh
8. 2 nhằm đưa các quy định pháp luật vào đời sống, hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Tuyển dụng viên chức là một trong các nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý viên chức. Thông qua công tác tuyển dụng viên chức, để nhằm bổ sung cho đơn vị sự nghiệp công lập có đủ số lượng, cơ cấu người làm việc theo vị trí việc làm, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn từng chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công. Hà Nội là thủ đô của đất nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Trong những năm qua, ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội có những bước chuyển mình mạnh mẽ với một đội ngũ viên chức đông, có năng lực chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp, được tuyển dụng thông qua một quy trình chặt chẽ, dựa trên các căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại Hà Nội vẫn còn nhiều vướng mắc bất cập do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có những nguyên nhân từ chính sự bất cập của pháp luật, có những nguyên nhân nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật liên quan đến nhận thức, bộ máy,công tác tổ chức thực hiện, cơ sở vật chất, trình độ dân trí…Trên phương diện lý luận, thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục cũng còn nhiều điểm lúng túng, chưa rõ. Trong bối cảnh đó, rất cần triển khai các công trình nghiên cứu chuyên sâu theo hướng phân tích làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và tập trung tổng kết, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội, để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung.
9. 3 Hướng nghiên cứu nói trên cũng mang ý nghĩa khắc phục khoảng trống trong hoạt động nghiên cứu về chủ đề thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Đó chính là những lý do thôi thúc học viện lựa chọn chủ đề “Thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội” để triển khai nghiên cứu trong quy mô luận văn thạc sĩ luật học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến chủ đề “Thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội”,các nghiên cứu ở Việt Nam trong thời gian gần đây được triển khai trên hai phương diện chính: Thứ nhất, các nghiên cứu về thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể. Theo hướng này, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu sau: Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam (sách tham khảo), Nguyễn Minh Đoan (2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; “ Thực hiện pháp luật về giáo dục của các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Nam Định” (Vũ Thị Thu Huyền, (2010), Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh); “Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở Việt Nam”( Vũ Thị Hoàng Hà, (2010), Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh);“ Thực hiện pháp luật về hòa giải trong giải quyết ly hôn ở thành phố Hà Nội ” (Vũ Viết Văn, (2012), Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh); … Thứ hai, các nghiên cứu về viên chức, tuyển dụng viên chức. Theo hướng này, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu điển hình sau: “Quản lí và phát triển nguồn nhân lực xã hội”(, GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Nxb Tư pháp, Hà Nội); “Sự điều chỉnh của pháp luật về viên chức” (Phạm Hồng Thái,Tạp chí Tổ chức Nhà nước Số 1/2009); “Một số vấn đề về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính
10. 4 phủ”(Lê Minh Hương, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 5/ 2012); “Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”(Nguyễn Trọng Nhật Minh,(2011), Luận văn Thạc sĩ); “Pháp luật về tuyển dụng viên chức ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp” (Nguyễn Minh Nguyệt (2016), Luận văn Thạc sĩ);…. Các công trình nghiên cứu khoa học nêu trên là một nguồn tư liệu vật chất rất quan trọng để tác giả học hỏi, tham khảo nhằm triển khai nghiên cứu đề tài đã được lựa chọn. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu khoa học nêu trên mới chủ yếu đề cập viên chức và pháp luật về tuyển dụng viên chức nói chung. Cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về thực hiện pháp luật tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Càng chưa có công trình nào nghiên cứu tập trung về thực hiện pháp luật tuyển dụng viên chức ngành giáo dục từ thực tiễn thành phố Hà Nội. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1. Mục đích nghiên cứu Luận văn có mục đích tổng quát xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu làm sáng tỏ những khía cạnh lý luận về thực hiện pháp luật tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ở Việt Nam. – Nghiên cứu tình hình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội, đi sâu đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân của các ưu điểm, hạn chế trong thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội.
11. 5 – Đề xuất quan điểm, giải pháp có tính khả thi nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1. Đối tượng nghiên cứu – Các quan điểm khoa học về viên chức, pháp luật tuyển dụng viên chức và thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. – Các quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. – Thực tiễn thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại thành phố Hà Nội. – Kinh nghiệm của Hà Nội và một số địa phương trong thực hiện pháp luật về tuyển dụng viên chức ngành giáodục4.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6402

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *