Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Pháp luật về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao

Luận văn: Pháp luật về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Từ xƣa đến nay, ở Việt Nam và trên thế giới, sự tồn vong, suy thịnh của quốc gia, đều phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhân lực (NNL) của quốc gia. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, kinh tế trí thức và toàn cầu hoá, các nƣớc ngày càng chú ý nhiều hơn đến phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao. Nguồn nhân lực đã trở thành lợi thế cạnh tranh của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Phát huy vai trò của pháp luật để phát triển, nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngày càng đƣợc các nƣớc chú trọng nhằm phát huy nội lực đất nƣớc trƣớc sự cạnh tranh quyết liệt và gay gắt giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới trong không gian toàn cầu hóa hiện nay. Gần ba mƣơi năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nƣớc do Đảng ta khởi xƣớng và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã thu đƣợc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nƣớc đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, vững bƣớc đi lên trên con đƣờng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó tạo điều kiện căn bản và đòi hỏi phải phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao (hay còn đƣợc gọi là nguồn nhân lực có chất lƣợng cao) để đất nƣớc bƣớc vào thời kỳ phát triển mới. Trong sự nghiệp đổi mới đất nƣớc, nguồn nhân lực có trình độ cao nƣớc ta có sự phát triển nhanh, đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nƣớc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Pháp luật đã góp phần đặc biệt quan trọng quyết định trực tiếp đến sự phát triển nguồn nhân lực ấy của đất nƣớc. Đại hội XI của Đảng đã xác định đột phá chiến lƣợc: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là ngồn nhân lực
9. 2 chất lƣợng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ” [19, tr.106]. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vai trò của hệ thống pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên thế giới hiện nay, so với Việt Nam, mặc dù là một đất nƣớc nhỏ bé, hầu nhƣ không có tài nguyên thiên nhiên nhƣng Singapore lại là quốc gia phát triển trong số những nƣớc hàng đầu thế giới về thu nhập tính theo đầu ngƣời và năng lực cạnh tranh quốc gia; nguồn nhân lực của Singapore đƣợc đánh giá là có trình độ và chất lƣợng cao so với các nƣớc khác trong khu vực. Do đó, những kinh nghiệm quý báu của Singapore trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực là rất hữu ích để Việt Nam có thể tham khảo và học hỏi. Vấn đề cấp bách đặt ra đối với Việt Nam là muốn phát triển đất nƣớc thì phải có một nguồn nhân lực có chất lƣợng và trình độ cao, đáp ứng đƣợc các yêu cầu phát triển của quốc gia. Mà muốn có đƣợc nguồn nhân lực trình độ cao nhƣ vậy thì phải xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất các văn bản pháp luật cụ thể quy định các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực có trình độ cao để hƣớng tới mục đích có đƣợc nguồn nhân lực có trình độ cao đủ sức đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản là một nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại, xây dựng thành công xã hội dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh nhƣ Đảng ta xác định. Những vấn đề đó đã đặt ra một cách rất cấp bách đối với nƣớc ta hiện nay cả về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi phải đƣợc nghiên cứu thấu đáo. Với ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao từ kinh nghiệm của Singapore” cho luận văn thạc sĩ của mình.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19326

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *