Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Pháp luật về đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào, HAY

Luận văn: Pháp luật về đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời đại ngày nay, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này đã làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng trở thành một chỉnh thể thống nhất, đòi hỏi các quốc gia mở cửa nền kinh tế, tham gia một cách tích cực vào các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Để phù hợp với xu hướng đó, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào) đã và đang có những hoạt động tích cực tham gia vào quá trình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những chính sách hàng đầu của Đảng NDCM Lào và Nhà nước Lào. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không những để giải quyết tình trạng khan hiếm vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội mà còn để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Trong những năm qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đóng góp cho đất nước nhiều thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng, thực hiện các mục tiêu Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi ngµy nay, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ con ®­êng lùa chän tÊt yÕu ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi cho mét quèc gia. Sau h¬n 30 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, nÒn kinh tÕ cña n­íc CHDCND Lµo ®· chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®· tõng b­íc ph¸t triÓn. Mét sè ngµnh cã c¸c mÆt hµng cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi nh­: ®iÖn, vµng, ®ång, cµ phª, dÖt may, bia, s¶n phÈm gç, dÞch vô viÔn th«ng, ng©n hµng vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ… C¸c doanh nghiÖp (DN) Lµo ®· tõng b­íc ph¸t triÓn, tr­ëng thµnh vµ b¾t ®Çu kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc ë mét sè lÜnh vùc. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn tham gia céng ®ång kinh tÕ ASEAN kÓ tõ n¨m 2015 vµ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng, c¹nh tranh ph¸t triÓn ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhà nước Lào trước hết phải tạo ra cơ sở pháp lý đa dang và phủ hợp với điều kiện mới.
8. 2 Riêng trong lĩnh vực đầu tư từ năm 1987 đến nay. Thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng NDCM Lào, Chính phủ Lào đã ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư trong đó quy định các cá nhân, tổ chức không chỉ là nhà đầu tư trong nước mà còn là các nhà đầu tư ĐTNN có quyền đầu tư tại CHDCND Lào trên nguyên tắc các bên cùng có lợi, hoạt động trên cơ sở của pháp luật CHDCND Lào, nhà đầu tư sẽ được bảo vệ bởi pháp luật của CHDCND Lào. Sau đó, Luật ĐTNN đầu tiên của CHDCND Lào được ban hành ngày 19/4/1988, đã được thay thế bằng Luật Khuyến khích và quản lý ĐTNN được Quốc hội thông qua ngày 14/3/1994, có hiệu lực tháng 6/1994 (sau đây gọi tắt là Luật Đầu tư nước ngoài của CHDCND Lào) Luật này chỉ điều chỉnh hoạt động ĐTNN. Năm 2009 Quốc hội Lào đó thông qua Luật khuyến khích đầu tư mới. Luật khuyến khích đầu tư quy định nguyên tắc thủ tục và biện pháp về khuyến khích, quản lý đầu tư trong và ngoài nước để hoạt động đầu tư được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, nhận được sự bảo hộ của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư, Nhà nước và nhân dân nhằm tăng cường chất lượng và vai trò đầu tư, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bảo vệ và phát triển vững chắc đất nước; ngày 8 tháng 7 năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung thêm, năm 2011 tại kỳ họp của Quốc hội CHDCND Cách mạng Lào lần thứ VIII đã sửa đổi cuối cùng gọi chung là pháp luật khuyến khích đầu tư của nước CHDCND Lào. Những văn bản pháp luật trên đây bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài vào Lào trong những năm qua. Hàng năm lượng vốn đầu tư nước ngoài thường năm sau cao hơn năm trước. Tuy vậy, thực tiễn đầu tư nước ngoài trong những năm qua cho thấy mặc dù Luật đầu tư nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư những kết quả thu hút nguồn vốn của nước ngoài vào Lào còn rất hạn chế. Điều đó do nhiều nguyên nhân trong đó đáng chú ý là việc thực hiện

 

MÃ TÀI LIỆU: 10145

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *