Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội hiện nay

Luận văn: Nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Nhằm thúc đẩy kinh tế & phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết năm 1996 đã có 9 khu khoa học nông nghiệp công nghệ cao….Tại Châu Á, nông nghiệp công nghệ cao đã được các nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan thực hiện… tiêu biểu là tại Trung Quốc vào những năm 1990 đã xây dựng và phát triển các khu nông 40]. ó hệ thống điều khiển tưới và chăm sóc tự động và bán tự động đã mở ra một hướng mới trong sản xuất nông nghiệp của Thành phố. Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản…tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao so với lĩnh vực trồng trọt tuy thấp hơn, song cũng đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, từng bước khẳng định thương hiệu Hà Nội. . Từ những lí do trên, vấn đề: Nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội hiện nay, được học viên chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản. Khoa học, công nghệ, cơ giới hóa nông nghiệp được áp dụng rộng rãi góp phần tăng năng suất lao động, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, đầu tư cho nông nghiệp vẫn còn thấp so với vị trí, tiềm năng và nhu cầu phát triển. Nông 3
5. nghiệp nước ta phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức – Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới biên), – công nghệ 20 năm đổi mới ở nước ta (1986 – 2005) trên các lĩnh vực cụ thể như: trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; đất và phân bón; cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; lâm nghiệp; thủy lợi; kinh tế – chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn. Đồng thời các tác giả cũng đề xuất nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp và nông thôn ở các lĩnh vực nêu trên. – Phát triển thị trường khoa học – công nghệ giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước trường này giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thực trạng, phương hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở Hà Nội trong thời gian tới. – Ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Huyện Sóc Sơn – công nghệ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Sóc Sơn – Hà Sơn. – Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Tác giả đã trình bày xu hướng phát triển khoa học – công nghệ trên thế giới những năm tới; quan điểm và một số giải pháp phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như: giải pháp về vai trò chủ đạo của nhà nước trong phát triển công nghệ cao; giải pháp phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển khoa học – 4
6. công nghệ; giải pháp về cơ chế quản lý đối với cơ quan nghiên cứu phát triển khoa học – công nghệ. – Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta của GS TS Hoàng Ngọc Hòa, Nxb CTQG, Hà Nội – 2008. Cuốn sách đề cập vấn đề phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải bắt đầu từ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là trọng tâm hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển hợp tác xã kiểu mới; phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế – xã hội nông thôn; thành tựu và hạn chế phát triển nông nghiệp nông thôn sau hơn 20 năm đổi mới; kinh cấp bách nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tác giả mới chỉ đề cập đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thủy lợi hóa trong phát triển sản xuất nông nghiệp, mà chưa có nhiều vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. – Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội Huy Chương, Tạ Bá Hưng, Lại Văn Toàn, Nxb Hà Nội 2010. Đây là công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong công trình này, các tác giả đã giới thiệu vai trò của khoa học và nhân tài trong quá trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội. Các lĩnh vực khoa học trong quá trình phát triển qua các triều đại phong kiến đối với khoa học và nhân tài ở Thăng Long – Hà Nội; chính sách phát triển khoa học, sử dụng nhân tài ở Hà Nội thời Pháp thuộc, thời đại Hồ Chí Minh và phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và sử dụng nhân tài của Thủ đô thời gian tới. – Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử – văn hóa, phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 5
7. công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các tác giả đã nghiên cứu tiềm năng và thực trạng sử dụng các nguồn lực (trong đó có nguồn lực khoa học – công nghệ cho phát triển kinh tế – xã hội ở Thăng Long xưa kia và Hà Nội ngày nay. Chỉ ra thời cơ, thách thức, tầm nhìn của Thủ đô đến năm 2020 và 2050; đề xuất một số quan điểm và hệ giải pháp phát triển Thủ đô trong những năm tới. – Giải pháp thực hiện hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội giai đoạn 2010 – 2020 a Nguyễn Thành Công (2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2010. Tác giả trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực trạng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô trong những năm qua, trên cơ sở đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp (trong đó có giải pháp về thể chế thị trường khoa học – công nghệ) nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2010 – 2020. – Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay trò của tri thức khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay; nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp không muốn đầu tư vào phát triển khoa học – công nghệ; quan điểm của Đảng ta về phát triển khoa học – công nghệ; giải pháp tạo động lực nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống. – Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao ở Việt Nam của TS Dương Hoa Xô và TS Phạm Hữu Nhượng đăng trên hcmbiotech.com.vn ngày 25-11-2006. Trong đó đã trình bày sự phát triển nông nghiệp công 6
8. nghệ cao ở một số nước trên thế giới và chỉ ra những mặt làm được và chưa làm được của các nước đó, rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam. – Nông nghiệp Israel, kỳ tích trên hoang mạc của Nguyễn Hoàng đăng trên vneconomy.vn ngày 26-12-2011, đã đề cập đến các dự án nông nghiệp của Israel với lời khẳng định đầy tự hào của người Israel: “Khí hậu khắc nghiệt, nhưng chúng tôi vẫn có nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới”. Để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại cần phải tăng đầu tư cho khoa học kỹ thuật với những quyết sách táo bạo và có sự hỗ trợ mạnh của chính phủ. – Lãng phí bạc tỷ, công nghệ “đắp chiếu” của Quỳnh Dung – Bạch Thanh đăng trên hanoimoi.com.vn ngày 12-01-2010. Bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phát triển nông nghiệp đô thị, công nghệ cao chắc chắn là hướng đi tất yếu của một thành phố lớn như thành phố Hà Nội. Hà Nội đã dành nhiều công sức để thử nghiệm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, nhằm tạo bước chuyển mới cho nông nghiệp Thành phố, khắc phục những bức xúc về chất lượng vệ sinh an toàn nông phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất/ha canh tác… Tuy nhiên, sau nhiều năm mò mẫm, các mô hình đã và đang triển khai vẫn bộc lộ yếu kém, chưa có lối ra, hàng chục tỷ đồng ngân sách được bỏ ra để triển khai các dự án, nhưng do cách làm thiếu quy hoạch, thiếu bài bản nên một số dự án đã phá sản, vì thế thành phố Hà Nội đang cân nhắc một số dự án mới. – Chậm trễ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Mạnh Minh đăng trên baotintuc.vn ngày 12/04/2012. Bài viết đề cập việc cả nước đã hình thành được một số mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: mô hình sản xuất rau an toàn, trồng hoa và cây cảnh tại thành 7
9. phố Hồ Chí Minh; trồng hoa và rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Bắc Ninh và Hà Nội; sản xuất nấm quy mô trang trại tại tỉnh Vĩnh Phúc; cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa xuất khẩu, nuôi cá tra sạch tại đồng bằng sông Cửu Long… Tuy nhiên, hiện hữu tình trạng lúng túng xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao ở chỗ đến nay, mới chỉ có khu nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh với 90 ha triển khai và bước đầu hoạt động có hiệu quả. Còn các địa phương đều đang xây dựng kế hoạch hoặc xin chủ trương của Chính phủ để triển khai như Hà Nội, Lâm Đồng, Phú Yên, Nghệ An, Bình Dương, Gia Lai, Hậu Giang. Để phục vụ cho việc nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, Nhà nước phải có chính sách nhập khẩu các loại công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước. Bên cạnh việc nhập khẩu, để tránh bị lệ thuộc vào công nghệ của nước ngoài phải có chiến lược đầu tư trong nghiên cứu để tự chủ về công nghệ. – Thành phố Hồ Chí Minh – “Thủ đô” nông nghiệp công nghệ cao của Minh Sáng – Đức Cường đăng trên website báo nông nghiệp Việt Nam ngày 24-08-2011. Bài viết khẳng định chỉ có phát triển nông nghiệp công nghệ cao mới tạo sức lan tỏa khi nông nghiệp “hái” ra tiền. Điểm khác biệt làm nên “thương hiệu” nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh là mặc dù diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp nhưng nơi đây đang có tới bốn sản phẩm nông nghiệp đứng vị trí số một Việt Nam. Việc xây dựng một khu nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt với quy mô 88 ha tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi là thể hiện sự tập trung lãnh đạo của Thành ủy đối với lĩnh vực trồng trọt và phát triển du lịch sinh thái, đào tạo nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao thông qua hình thức tham quan học tập của học sinh, sinh viên về lĩnh vực trồng trọt. Kết quả xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao này có tác dụng lan tỏa công nghệ sinh học (công nghệ tế bào thực vật, sản xuất các chế phẩm sinh học) đến tất cả các khu nông nghiệp 8
10. khác của thành phố Hồ Chí Minh. – Công nghệ cao – con đường phát triển bền vững của nông nghiệp VN của Ngô Tiến Dũng – Tổng thư ký Hiệp hội các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đăng trên dddn.com 29/08/2013. Bài viết khẳng định, trên thế giới, có nhiều nước đã ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp và đã gặt hái được nhiều thành công. Điển hình như Isarel – một nước bán sa mạc, khí hậu khắc nghiệt, nhưng họ đã làm nên điều kỳ diệu về nền nông nghiệp xanh công nghệ cao trên hoang mạc. Là nước có diện tích rất nhỏ, trên 20.000 km2, nhưng Israel lại được mệnh danh là “thung lũng Silicon” của thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ nước. Chỉ với 2,5% dân số làm nông nghiệp nhưng Israel là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, khoảng 3 tỷ USD nông sản. Bài viết đã chỉ ra thực tiễn Việt Nam với hơn 70% dân số gắn bó với nông nghiệp, nông nghiệp đóng góp 20% GDP nhưng nền nông nghiệp Việt Nam vẫn phát triển lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ, quy hoạch còn bất cập, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khó khăn lớn nhất và cơ bản nhất của nông nghiệp nước ta là sản xuất phân tán, quy mô nhỏ, lại chia thành nhiều mảnh, khó tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0436

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *