Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Nguyên tắc nhân tạo trong quy chế Rome 1998, HOT

Luận văn: Nguyên tắc nhân tạo trong quy chế Rome 1998, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Tòa án hình sự quốc tế là một thiết chế tƣ pháp quốc tế thƣờng trực đƣợc thiết lập từ năm 1998, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/7/2002, đƣợc lập ra bởi điều ƣớc quốc tế là Quy chế Rome (đƣợc thông qua tại hội nghị ngoại giao do Liên hợp quốc bảo trợ tổ chức tại Rome (Italia), ngày 17/7/1998), với chức năng điều tra, truy tố và xét xử những cá nhân phạm vào bốn dạng tội phạm quốc tế là tội phạm chiến tranh, tội phạm chống nhân loại, tội diệt chủng và tội xâm lƣợc. Mặc dù vẫn còn những nghi ngại về tính độc lập, khách quan và hiệu quả hoạt động của nó, song không thể phủ nhận rằng, ICC là một thiết chế ngày càng có ảnh hƣởng sâu rộng trên thế giới. Kể từ khi đƣợc thông qua (năm 1998) đến nay, Quy chế Rome đã có 100 nƣớc thành viên, một số nƣớc đã ký đang chuẩn bị phê chuẩn Quy chế và một số nƣớc khác cũng bày tỏ ý định gia nhập Quy chế. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nƣớc ta là đa dạng hóa, đa phƣơng hóa các quan hệ đối tác, đặc biệt là với các tổ chức quốc tế. Nƣớc ta cũng đã tham gia nhiều điều ƣớc quốc tế có liên quan mật thiết đến nội dung của Quy chế Rome và chức năng hoạt động của ICC. Vì vậy, mặc dù chƣa là thành viên của Quy chế, song việc nghiên cứu, tìm hiểu về điều ƣớc quốc tế này và hệ thống nguyên tắc pháp luật chung của Quy chế Rome là cần thiết, nhất là khi ảnh hƣởng của Quy chế Rome “Về Tòa án hình sự quốc tế” có xu hƣớng ngày càng lớn. Xu hƣớng của các quốc gia trên thế giới là hội nhập quốc tế, nên Việt Nam cần phải nghiên cứu các chế định pháp lý quốc tế. Qua đó, nhận thức
10. 2 đƣợc tầm quan trọng, những ƣu điểm, tinh hoa và tính nhân văn của nguyên tắc nhân đạo thể hiện trong Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” để định hƣớng lĩnh hội vào việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam. Thêm vào đó, đảm bảo việc thực hiện những quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhà nƣớc, góp phần giữ vững ổn định, phát triển chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nƣớc. Bên cạnh đó, xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo trong LHS Việt Nam thể hiện rõ bản chất Nhà nƣớc ta là Nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân. Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nƣớc ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp. Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định mục tiêu, định hƣớng phát triển toàn diện, bền vững đất nƣớc trong giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng nƣớc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày 28/11/2013, với đa số phiếu 486/498, chiếm 97.59% Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ VI đã thông qua Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Đây là sự kiện chính trị-pháp lý đặc biệt quan trọng đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Hơn thế nữa, Việt Nam còn là một thành viên của Hiệp hội cảnh sát các nƣớc ASEAN (ASEANAPOL). Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lƣợc cải cách tƣ pháp tới năm 2020 cũng khẳng định nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm là:
11. 3 Tăng cƣờng sự phối hợp chung trong hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có yếu tố quốc tế và khủng bố quốc tế, với các tổ chức INTERPOL, ASEANPOL…, với cảnh sát các nƣớc láng giềng và khu vực, với cảnh sát một số quốc gia có nhiều công dân Việt Nam sinh sống và học tập…. 2. Tình hình nghiên cứu Trên bình diện khoa học, nhóm đề tài nghiên cứu về nguyên tắc nhân đạo trong LHS Việt Nam luôn đƣợc nhiều ngƣời quan tâm. Có thể kể đến đề tài Luận án Tiến sĩ: “Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam” của tác giả Hồ Sỹ Sơn, Viện Nhà nƣớc và Pháp luật, bảo vệ năm 2007; Khóa luận tốt nghiệp: “Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam”, của tác giả Ngô Văn Đen, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, bảo vệ năm 2010. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome 1998 thì chƣa có đề tài nào khai thác, chủ yếu là những đề tài nghiên cứu về việc Việt Nam có nên gia nhập Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” hay không, có thể kể đến nhƣ sau: – Luận án Tiến sĩ: “Thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Sơn, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2014; – Luận văn thạc sĩ: “Tòa án Hình sự Quốc tế và khả năng gia nhập của Việt Nam” của tác giả Trần Thị Hƣơng Giang, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, bảo vệ năm 2012; – Luận văn thạc sĩ: “Việt Nam có nên gia nhập quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế hay không?” của tác giả Nguyễn Mạnh Hảo, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2008. Vì vậy việc nghiên cứu đề tài Nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế

 

MÃ TÀI LIỆU: 19520

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *