Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các chi bộ ấp

Luận văn: Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các chi bộ ấp

1. Lý do chọn đề tài Nâng cao NLLĐ,SCĐ là quy luật tất yếu trong suốt quá trình tồn tại, trưởng thành, phát triển của Đảng ta, là một nội dung trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định lấy đổi mới, “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra phải tiếp tục nâng cao NLLĐ, SCĐ bảo đảm cho toàn Đảng và từng tổ chức đảng thực sự TSVM đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Chi bộ nói chung, chi bộ ấp nói riêng là tế bào của Đảng, lập thành nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng cấu thành hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng; nơi trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lãnh đạo quần chúng, Nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến việc củng cố, xây dựng và không ngừng nâng cao NLLĐ, SCĐ của các TCCSĐ nói chung và chi bộ nói riêng; nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VII) về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, Nghị quyết TW 6 lần 2 ( khóa VIII) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW 6 (khoá X) về “Nâng cao NLLĐ,SCĐ của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đặc biệt là Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, đồng bộ được triển khai, nên chất lượng của các TCCSĐ nói chung và chi bộ nói riêng đã được nâng lên một bước, số lượng chi bộ TSVM ngày càng tăng, số chi bộ yếu kém giảm dần, NLLĐ,SCĐ của chi bộ từng bước 3
7. được nâng lên, nhiều chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đặc biệt trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn. Trong xu thế chung của toàn Đảng, những năm gần đây, đặc biệt là từ khi điều chỉnh địa giới hành chính và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2005, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu đã rất quan tâm chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao NLLĐ,SCĐ của các chi bộ ấp, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực; số chi bộ ấp đạt TSVM ngày càng tăng, NLLĐ,SCĐ của chi bộ ấp được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ ấp NLLĐ, SCĐ chưa ngang tầm với nhiệm vụ thời kỳ mới. Tình trạng mất đoàn kết nội bộ, kèn cựa, thiếu hợp tác trong cấp ủy vẫn xảy ra; TPB và PB chưa được duy trì thường xuyên; nguyên tắc TTDC chưa được thực hiện nghiêm túc; một số đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống. Nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước chưa được phát hiện và xử lý kịp thời hoặc phát hiện xử lý chưa triệt để; tình trạng phô trương hình thức vẫn còn khá phổ biến, nhiều chi bộ ấp tuy đạt TSVM nhưng chất lượng lãnh đạo còn yếu. Vì vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi nâng cao NLLĐ,SCĐ của chi bộ ấp ở huyện Vĩnh Lợi thực sự là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết đặt ra cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Với những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ ấp ở huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu hiện nay” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời đã ban hành rất nhiều nghị quyết chỉ đạo 4
8. công tác này, đặc biệt là Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hiện nay, cũng đã có nhiều công trình khoa học tập trung nghiên cứu vấn đề NLLĐ, SCĐ và nâng cao NLLĐ, SCĐ của Đảng và các tổ chức đảng. Tiêu biểu như: Đề tài khoa học cấp bộ: “Thực trạng và những yêu cầu xây dựng Tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn một số tỉnh miền núi, vùng cao phía Bắc nước ta hiện nay”, do tác giả Nguyễn Minh Bích làm chủ nhiệm, Hà Nội, tháng 10 năm 1998. Đề tài tập trung phân tích thực trạng TCCSĐ và đề xuất một số giải pháp củng cố và kiện toàn các TCCSĐ ở vùng núi, cao phía Bắc Tổ quốc. Đề tài luận án tiến sĩ “Chất lượng các đảng bộ vùng trung du Bắc Bộ hiện nay”, của tác giả Dương Trung Ý (2008). Tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân chất lượng các đảng bộ vùng trung du Bắc Bộ, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo và xác định đúng nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ vùng trung du Bắc Bộ. Đề tài luận án phó tiến sĩ “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn (cấp xã) vùng đồng bằng sông Hồng” của tác giả Đỗ Ngọc Ninh (1995). Tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn (cấp xã) vùng đồng bằng sông Hồng; đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn: nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo và xác định đúng nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Đề tài luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử chuyên ngành xây dựng Đảng “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong các trường sĩ quan quân đội đáp ứng yêu cầu bậc đào tạo đại học” của tác giả Nguyễn Trọng Hân (2000). Tác giả đã tập trung phân tích thực trạng về chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng trong các trường sĩ quan quân đội, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng để đáp ứng yêu cầu tào tạo bậc đại học.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0443

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *