Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ quân sự thành phố HAY

Luận văn: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ quân sự thành phố HAY

1. Lý do chọn đề tài Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản lập thành nền tảng của Đảng; là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên, phân công kiểm tra công tác của đảng viên; là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng; là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Sự vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc vào sự vững mạnh của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt” [36, tr.92], “chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” [34, tr.352]. Sinh hoạt chi bộ là chế độ hoạt động của tổ chức Đảng, nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ của đội ngũ đảng viên trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì thế chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại và phát triển của chi bộ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí vai trò hết sức quan trọng; là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của cơ quan đơn vị; là nơi quản lý, duy trì sinh hoạt của đảng viên, phát huy dân chủ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm qua Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là chỉ thị về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban Bí thư [2], hướng dẫn của cơ quan cấp trên, triển khai nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ đã có tiến bộ, nề nếp sinh hoạt ở các chi bộ được giữ vững, ý thức trách nhiệm của đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được 5
6. giữ vững, niềm tin của quần chúng với Đảng được củng cố. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, được quần chúng tin tưởng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng nói chung, chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế như: một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị nội dung, thực hiện quy trình sinh hoạt ở một số chi bộ chưa nghiêm túc; nội dung sinh hoạt hàng tháng ở chi bộ chưa phong phú, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn chưa được phát huy… Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt [9, tr.255]. Những năm qua, Đảng đã có nhiều chủ trương nhằm khắc phục hạn chế của công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ nội dung biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Những vấn đề liên quan đến hoạt động lãnh đạo của Đảng, của các tổ chức cơ sở đảng được Đảng ta đề cập thường xuyên trong các văn kiện, nghị quyết qua các kỳ Đại hội Đảng, chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ các cấp, trong bài nói, bài viết của đồng chí lãnh đạo, trong các chỉ thị, hướng dẫn của QUTW, của TCCT và Cục Tổ chức về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ TSVM. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, vấn đề này cũng đã được nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan, học viện, nhà trường quan tâm nghiên cứu dưới 6
7. nhiều góc độ, phạm vi khác nhau như đề tài, luận văn, luận án, sách tham khảo, giáo trình và bài báo khoa học… * Những bài viết luận bàn về sinh hoạt Đảng, tổ chức cơ sở Đảng Bài: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” của PGS,TS Trần Đình Huỳnh, Tạp chí dân vận số 3-2012 tr45; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong Quân đội” của Đại tá PGS, TS Nguyễn Hồng Châu, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT – Tạp chí Xây dựng Đảng số 12-2012 tr5;… Các bài viết này đã luận bàn về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, nhất là vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, việc phát huy dân chủ trong tổ chức cơ sở đảng, vai trò của cấp ủy trong việc chuẩn bị nội dung cuộc họp, triển khai các văn bản của Đảng đến đảng viên, phân công đảng viên thực hiện nghị quyết của Đảng. Tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong triển khai nghị quyết của Đảng nhất là việc mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. * Những bài viết luận bàn về sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ Bài:“Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay” của Nguyễn Công Hữu, Tạp chí Khoa học và Chiến thuật, số 15-2011 tr40; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 1-2012 tr29; “Vai trò của người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 1-2013 tr42; “Điều cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Nguyễn Văn Cự, Sổ tay Tuyên giáo, số 9-2012 tr31; “Chú trọng kiểm điểm công việc trong tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây 7
8. dựng Đảng, tháng 1-2012 tr29; “Vì sao chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp?” của Hồng Vân, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 12-2012 tr18; “Việc biểu dương trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 2-2013 tr22; “Về phổ biến văn bản trong sinh hoạt” của Minh Tâm, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 3-2013 tr26; “Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ” của Minh Tâm, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4-2013 tr25… Các tác giả đã luận bàn về chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng, quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tính chất của sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên, biểu dương khen thưởng những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và phê phán những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ đúng thực chất để phát huy dân chủ trong chi bộ; phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò của đảng viên tham gia xây dựng Đảng. * Những bài viết luận bàn về đảng viên và vai trò đảng viên trong sinh hoạt chi bộ Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn quần chúng hăng hái thi hành thì đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo” [31, tr.189]; “Mỗi người đảng viên phải cho xứng đáng là một người trong những người đại biểu cuả dân tộc” [30, tr.253]; “Về đảng viên – mỗi người phải ra sức học tập vừa lý luận và thực hành, nghiệp vụ công tác, phải cố gắng làm gương cho quần chúng. Làm nhiều hơn nói” [30, tr.166]. Bài: “Cách phân công nhiệm vụ cho đảng viên” của Hồng Phúc, Sổ tay Xây dựng Đảng, số 11-2012 tr19; “Bàn về chất lượng đảng viên” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4, 5-2012 tr20; “Việc phân công 8
9. đảng viên trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 12-2012 tr2; “Quyền của đảng viên và vấn đề thực hành dân chủ trong Đảng” của Vĩnh Trọng, Sổ tay xây dựng Đảng, số 8-2012 tr21; “Để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình” của Thượng tá Vũ Thế Kỳ, Trung uý Lê Minh Tuấn, Học viện an ninh nhân dân, Sổ tay Xây dựng Đảng, số 1- 2013…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0471

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *