Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã

Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã

1. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, quy định về công tác cán bộ. Nhờ đó, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp có chuyển biến rõ rệt. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã ban hành Nghị quyết “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, trong đó có những quan điểm, chủ trương đặt cơ sở cho việc xác định các chức danh cán bộ, công chức và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ công chức cấp xã nói chung, đội ngũ công chức văn hóa xã hội nói riêng có một vai trò rất quan trọng, bởi đội ngũ cán bộ công chức xã là lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức chính quyền cấp xã. Là những người gần gũi với nhân dân nhất, hiểu rõ hoàn cảnh điều kiện, cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, có vai trò là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện các quyền dân chủ của mình.Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói chung, công chức văn hóa xã hội nói riêng, cùng với việc sắp xếp lại, tinh giảm bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ vừa là yêu cầu cơ bản, vừa là đòi hỏi cấp thiết, là một trong những nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống người dân là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Khi xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế gia tăng kéo theo đó là hội nhập về mặt văn hóa – xã hội. Điều này đã tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của người 1
13. dân, nhiều nhu cầu cần thiết của người dân thay đổi, một số nhu cầu mới xuất hiện buộc chính quyền địa phương phải có những thay đổi trong công tác quản lý để có thể đáp ứng và nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương hơn. Bên cạnh những nhu cầu về vật chất thì những nhu cầu về mặt tinh thần ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại và được người dân quan tâm, nó trở thành vấn đề cấp bách của xã hội bởi bao giờ những quyền lợi của người dân luôn được theo dõi sát sao từng ngày. Do đó, nếu đội ngũ CBCC sa sút về phẩm chất, không đủ năng lực công tác sẽ gây những hậu quả tiêu cực và nghiêm trọng về nhiều mặt đối với mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Để làm tốt được các công tác đó thì vai trò của công chức cấp xã nói chung và vai trò của công chức văn hóa – xã hội cấp xã nói riêng chiếm một vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện đại, yêu nước, có ý thức vươn lên xây dựng địa phương phát triển mạnh mẽ. Công chức văn hóa – xã hội cơ sở là lực lượng quản lý nắm bắt phần lớn công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở như: Xây dựng gia đình văn hoá; thôn, khu phố, xã văn hoá, xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xây dựng nếp sống văn minh trong việ cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơ , giải trí lành mạnh của người dân, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho đối tượng khó khăn. Đảm bảo quyền được hưởng các chế độ của Nhà nước đến mọi đối tượng, và quan trọng hơn nữa đó là hoạt động văn hoá thông tin cơ sở miền núi góp phần nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc ngăn chặn gieo rắc ấn phẩm văn hoá độc hại, tà đạo xâm nhập trái phép, đẩy lùi tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, đồng thời tạo sự bình đẳng về hưởng thụ và tham gia vào các hoạt động văn hoá của đồng bào các dân tộc. Hiệu quả của công tác này tuỳ thuộc rất nhiều vào công tác lựa chọn về trình độ chuyên môn của người dự tuyển, năng khiếu, sự nhiệt tình và tính năng động của mỗi công chức. Đối với huyện Triệu Phong, sau 27 năm được tái lập với nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân địa phương huyện đã có được hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng cơ 2
14. bản đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội. Các hoạt động văn hoá thông tin, tuyên truyền phát triển đi vào chiều sâu, các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, xây dựng nông thôn mới, chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở và yêu cầu ngày càng cao trong lãnh đạo, quản lý, điều hành quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới… ở cấp xã hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói chung, công chức văn hóa xã hội cấp xã nói riêng tại địa phương còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cả về số lượng và chất lượng. Một bộ phận công chức chưa thực sự có trình độ chuyên môn đúng theo yêu cầu cụ thể, năng lực chuyên môn chưa cao và hơn hết là chưa tận tụy với nghề. Điều này đặt ra cho lãnh đạo huyện cần phải có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn, đảm bảo cho hoạt động văn hóa – xã hội thực sự phát uy hết vai trò, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương phát triển bền vững. Để góp phần giải quyết những tồn tại trong công tác xây dựng văn hóa xã hội địa phương, cũng như nâng cao chất lượng công chức làm công tác văn hóa – xã hội, tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng độ gũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quả g Trị ” làm luận văn Thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận về chất lượng công chức cấp xã và đánh giá thực trạng chất lượng công chức văn hóa – xã hội cấp xã trong những năm qua tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, luận văn đưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về số lượng và chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã, hệ thống hóa những quan điểm của Đảng, Nhà 3
15. nước ta về công chức văn hóa xã hội cấp xã, đưa ra khái niệm cơ bản về chất lượng, nội dung, tiêu chí đánh giá công chức văn hóa – xã hội cấp xã và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức văn hóa – xã hội cấp xã. – Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, qua đó rút ra nguyên nhân và những vấn đề cần quan tâm giải quyết. – Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu oạt động và chất lượng hoạt động của công chức văn hóa – xã hội cấp xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chất lượng công chức văn hóa – xã hội cấp xã và giải pháp nâng ao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉ h Quảng Trị. – Giới hạn về thời gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu thực trạng chất lượng công chức văn hóa – xã hội cấp xã huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017. Thống kê số liệu tính đến tháng 6 năm 2017. – Giới hạn về không gian: 19 xã, thị trấn của huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Số liệu thứ cấp: Các thông tin liên quan đến cơ sở lý luận về công chức văn hóa xã hội cấp xã được thu thập từ các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật, Nghị định, thông tư, hệ thống hóa các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0176

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *