Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, 9 ĐIỂM! HOT!

Luận văn: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, 9 ĐIỂM! HOT!

1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ và công tác cán b ộ luôn được Đảng ta xác định là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : “Cán bộ là cái g ốc của mọi công việc”, “Công việc thành công ho ặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [7, 309-313]. Do đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ luôn là khâu then chốt, nội dung quan trọng trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào. Đặc biệt, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) trong các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) và hội nhập quốc tế vừa là vấn đề cơ bản, thường xuyên, vừa là vấn đề cấp bách trong tình hình hiện nay. Đội ngũ CBQL cấp tỉnh có vai trò, v ị trí hết sức quan trọng, quyết định việc hoàn thành ch ức năng, nhiệm vụ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý c ủa Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đội ngũ CBQL cấp tỉnh là những người trực tiếp xây dựng chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm đưa chủ trương, đường lối, chính sách vào cuộc sống, phù h ợp với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) của tỉnh. Ở nước ta, cùng v ới quá trình đổi mới và phát tri ển đất nước, đội ngũ CBQL các cấp đã từng bước được chú ý phát triển, ngày càng trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ CBQL trong những năm qua còn có nh ững hạn chế, yếu kém nhất định, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của nền kinh tế thị trường (KTTT) và hội nhập quốc tế. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ : “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có nh ững đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn c ựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc… [4, 22]”. 1
10. Tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua, đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh; thấy rõ s ự cần thiết và tính cấp bách phải xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài trong quá trình phát tri ển KT – XH của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ CBQL cấp tỉnh gồm giám đốc, phó giám đốc sở, trưởng ban, phó trưởng ban và tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 85 người; 100% có trình độ đại học trở lên, có trình độ lý lu ận chính trị cử nhân, cao cấp; cơ bản bảo đảm sự quản lý, điều hành trên các lĩnh vực, góp ph ần ổn định chính trị, phát triển KT – XH của tỉnh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao c ủa sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế thì đội ngũ CBQL cấp tỉnh vẫn còn nhi ều hạn chế, như: Chất lượng, hiệu quả công tác c ủa một bộ phận cán bộ chưa đồng đều, có m ặt còn yếu; vai trò c ủa một số người đứng đầu chưa thể hiện rõ nét, x ử lý một số việc phức tạp, nhạy cảm còn lúng túng ; có trường hợp nói nhiều làm ít, công việc được giao triển khai chậm, hiệu quả thấp, sợ trách nhiệm cá nhân… Những hạn chế nêu trên là nh ững thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “Nâng cao ch ất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu, khảo sát, tổng kết về công tác cán b ộ, chất lượng đội ngũ cán bộ được triển khai, công b ố, tiêu biểu như: – GS.TS. Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm (2001), “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Trong công trình này, các tác giả đã phân tích, lý giải, hệ thống hóa căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp dựa trên cơ sở các quan điểm lý luận và tổng kết thực tiễn. Đã nghiên c ứu khái niệm về cán bộ, công chức, viên chức; kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ trong lịch sử nước ta và một số nước trên thế giới. Từ đó, đưa ra quan điểm, phương hướng, giải pháp nhằm củng cố, phát triển đội ngũ này cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu. 2
11. – TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương (2005), “Xây d ựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi h ỏi của Nhà nước pháp quy ền xã h ội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân, vì dân”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Trong công trình này, các tác gi ả đã đánh giá đặc điểm và thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở nước ta, đưa ra luận chứng cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đó, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đò i hỏi của Nhà nước pháp quyền XHCN. – GS.TS. Vũ Văn Hiền (2006), “Xây d ựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Trong công trình này, tác giả đã nêu quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ; thực trạng đội ngũ cán bộ; hệ thống hóa căn cứ khoa học xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới. Từ đó, đề xuất những giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu. – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình (2007), “Nghiên cứu thực trạng, giải pháp nâng cao ch ất lượng đánh giá và quy ho ạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Trong công trình này, tác gi ả đã phân tích thực trạng công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ trong nhiệm kỳ 2001 – 2005, phát hiện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cần giải quyết. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. – TS. Nguyễn Duy Hùng (2008), “Luận cứ khoa học và m ột số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường hiện nay”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Trong công trình này, tác gi ả đã tổng kết thực tiễn, phân tích cơ sở lý luận của công tác xây d ựng đội ngũ cán bộ phường; đưa ra nhận xét, đánh giá về thực trạng, làm cơ sở để đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường. – PGS.TS Trần Đình Hoan (2009), “Đánh giá, quy hoạch, luân chuy ển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Trong công trình này, tác gi ả đã phân tích cơ sở phương pháp luận và những yêu cầu của công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; làm rõ th ực trạng công 3
12. tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Từ đó, đưa ra quan điểm, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Ngoài ra, cũng đã có m ột số luận văn, luận án đề cập về lĩnh vực này. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nêu trên đã phân tích có h ệ thống và khá toàn di ện về lý lu ận, thực tiễn liên quan đến công tác cán b ộ, các khâu khác nhau trong công tác cán b ộ và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của cả hệ thống chính trị, là cơ sở quan trọng để kế thừa, phát triển cho những nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, chưa có công trình, đề tài nào đề cập đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh trong các cơ quan thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL cấp tỉnh ở tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 3.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý lu ận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh. – Đánh giá thực trạng về đội ngũ cán bộ CBQL cấp tỉnh ở tỉnh Quảng Bình. – Đề xuất phương hướng và giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh ở tỉnh Quảng Bình. 4. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu chất lượng đội ngũ CBQL cấp tỉnh,

 

MÃ TÀI LIỆU: 0180

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *