Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, 9 điểm, HOT!

Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, 9 điểm, HOT!

1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập, rèn luyện Đảng ta đã nhấn mạnh: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, hơn 80 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi cán bộ là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều đánh dấu những bước trưởng thành, tiến bộ của đội ngũ cán bộ của Đảng. Vì thế, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, toàn diện, coi đây là vấn đề mấu chốt, quyết định toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Huyện, thành phố (cấp huyện) của tỉnh Bạc Liêu là một cấp nằm trong hệ thống hành chính bốn cấp ở nước ta, là nơi đại bộ phận nhân dân cư trú, sinh sống. Hệ thống chính trị (HTCT) và cán bộ của HTCT cấp huyện của tỉnh Bạc Liêu có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển KT-XH, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ cấp huyện nói chung và đội ngũ cán bộ cấp huyện diện BTVTU Bạc Liêu quản lý nói riêng đã có bước phát triển về chất. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, đội ngũ này vẫn còn bộc lộ những yếu kém, bất cập về kiến thức, năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác. Một số cán bộ gặp khó khăn, lúng túng, thậm chí va vấp, phạm sai lầm, khuyết điểm trong thi hành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, một bộ 3
7. phận cán bộ nói chung, cán bộ cấp huyện nói riêng, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, quan liêu, vi phạm dân chủ. Những điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; đồng thời đặt ra đòi hỏi bức thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp huyện. Hiện nay, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh Bạc Liêu đang nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất. Nhiều dự án, công trình trọng điểm, khu đô thị mới hình thành, đặt ra hàng loạt các nhiệm vụ nặng nề, phức tạp về xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, quản lý dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, tỉnh Bạc Liêu phải có một đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, phương pháp, phong cách công tác tốt, nhạy bén, năng động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Vì vậy, tác giả chọn công tác cán bộ, “vấn đề then chốt của nhiệm vụ then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu hiện nay là: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quản lý giai đoạn hiện nay” làm luận văn thạc sĩ khoa học chính trị chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ 4
8. cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo của HTCT các cấp và cán bộ cấp huyện diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nói riêng là những vấn đề quan trọng được Trung ương Đảng và các Tỉnh ủy trong cả nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong những năm qua, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu dưới dạng đề tài khoa học, luận án, luận văn, sách, bài báo khoa học v.v… đã được công bố liên quan đến đề tài luận văn như: * Những công trình bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KH.XH.05.03, giai đoạn 1991- 1995, Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CHN – HĐH đất nước, của tập thể tác giả, do GS, TS Nguyễn Phú Trọng làm Chủ nhiệm, đã in thành sách, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, xuất bản lần đầu năm 2001, tái bản năm 2003. Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05.11, giai đoạn 1991- 1995, Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới, của tập thể tác giả, do PGS, TS Trần Xuân Sầm làm Chủ nhiệm, đã in thành sách, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1998. Đề tài khoa học cấp nhà nước, giai đoạn 2000 – 2002, Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, của Ban Tổ chức Trung ương, do GS, TS Trần Đình Hoan làm Chủ nhiệm. Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.03.02, giai đoạn 2001- 2005, Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, của tập thể tác giả, do GS, TS Vũ Văn Hiền làm Chủ nhiệm. Các tác giả tập trung nghiên cứu về lý luận và khảo sát thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật, tổng kết khái quát những kết luận bước đầu, đưa ra những giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam, 5
9. đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. * Các công trình bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện Lê Thu Hà, “Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Quảng Nam”, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX 04.09. “Xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân (2002 – 2004) Bộ Nội vụ. Nguyễn Hồng Tân, “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận ở thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, luận văn thạc sĩ lịch sử (2000), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trần Thọ, “Xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quản lý giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trần Hoàng Khải “Tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay”,

 

MÃ TÀI LIỆU: 0434

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *