Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách, HOT!

Luận văn: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách, HOT!

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu: Thanh tra là một trong nội dung cơ bản của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, là một chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý nhà n ước. Thanh tra chỉ xuất hiệ khi có nhà nước và ở đâu có QLNN thì ở đó có thanh tra. Ngay sau khi cách mạ g tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam cộng hòa được thành lập, Chính phủ lâm th ờ i do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cũng đã dành nhi ều thời gian bàn về công tác thanh tra. Ngày 23/11/1945, Ch ủ tịch Hồ Chí Minh đã ký s ắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Th nh tra đặc biệt có trách nhiệm đi giám sát tất cả các công vi ệc, các nhân viên c ủa các UBND và các cơ quan của Chính phủ. Kể từ khi thành lập, công tác thanh tra đ ã góp ph ần quan trọng trong việc phòng ng ừa, phát hiện và xử lý các sai ph ạ m, k ế n nghị và đề xuất nhiều biện pháp để xử lý kịp thời; kiến nghị với cấp có th ẩ m quyề n sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những khiếm khuyết, sơ ở tr ng công tác QLNN nói chung. NSNN được coi là huyết mạch của nền kinh tế, là yếu tố cơ bản quyết định đến sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế và xã hội. Những năm gần đây, NSNN bước đầu được cơ cấu lại một cách mạnh mẽ theo hướng tí h ự c, toàn diện, đảm bảo an toàn tài chính, khai thác và s ử dụng nguồn lực quố gia m ột cách hiệu quả nhất. Với xu hướng chung đó, cân đối NSNN của huyện Quảng Ninh ngày càng vững chắc, nguồn thu ngân sách được đảm bảo, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển toàn diện mọi mặt kinh tế, xã hộ . Tuy nhiên, công tác qu ản lý thu, chi ngân sách c ủa địa phương vẫn còn nh ững hạn chế, thu ngân sách chưa bao quát, tình trạng thất thu tiếp diễn; hiệu quả các khoản chi thấp, chi đầu tư dàn trải, thiếu tập trung gây lãng phí, thất thoát ngân sách. Trước tình hìnhnày, thanh tra việc quản lý, s ử dụng ngân sách ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát hiện kịp thời các cơ sở yếu kém, đề xuất về cơ chế chính sách và có bi ện pháp giải quyết, hoàn thiện hoạt động thu, chi ngân sách tại các địa phương nói chung, huyện Quảng Ninh nói riêng. 1
11. Nhận thức rõ được điều này, tại Nghị quyết số 27/2016/QH14 của Quốc hội khóa XIV ban hành ngày 11/11/ 2016 đã chỉ rõ: “Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, th ực hiện dự toán NSNN đúng quy định của pháp lu ật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và cô g khai, minh b ạch việc sử dụng NSNN, nhất là trong các l ĩnh vực dễ phát sinh tham h ũn , lãng phí [23]”. Báo cáo s ố 257/BC-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyệ Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2016 và dự toán NSNN năm 2017 cũng đưa ra giải pháp “Tăng cường công tác thanh tra, ki ểm tra thu, chi NSNN tại các đơn vị, các d ự án đầu tư của huyện, xã, th ị trấn. Thực hiện nghiêm túc Lu ật thực hành ti ết kiệm chống lãng phí, Luật chống tham nhũng, kiên quyết xử lý các bi ểu hiện tiêu cực, gây th ất thoát, lãng phí ngân sách [31]” Như vậy, công tác thanh tra thu, chi ngân sách đã và đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xem như đây là nhiệ m vụ cốt lõi ; là công c ụ quan trọng trong công cu ộc phòng ch ống tham nhũng, l ãng p í, thất thoát, những vấn đề mà trong thời gian qua gây bức xúc, làm xói mòn ni ềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý c ủa Nhà nước. Vì vậy, cùng v ới việc tiến hành cải cách bộ máy nhà nướ , phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng, việ hoàn thi ệ n, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra thu, chi ngân sá ch cũng là một yêu c ầ u c ấp thiết. Chính vì lý do đó, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huy ện Quảng Ninh, tỉ h Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thanh tra thu chi ngân sách, lu ận văn đề xuất các giải pháp nâng cao hi ệu quả công tác thanh tra thu, chi ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa, làm rõ c ơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về công tác thanh tra nói chung, công tác thanh tra thu, chi NSNN nói riêng. 2
12. – Phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tập trung vào các vấn đề: Kết quả đạt được; những tồn tại hạn chế; nguyên nhân c ủa tồn tại, hạn chế. – Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượn , phạ m vi nghiên cứu – Đối tượng n hiên c ứu: lý lu ận và thực tiễn về chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách Nhà nước trên đị bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. – Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: đị bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. + Phạm vi thời gian: giai đoạn 2014-2016. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1. Phương pháp thu thập số liệu: 4.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp: – Thu thập số liệu về công tác l ập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách của UBND huyện Quảng Ninh, các đơn vị, phòng, ban t rự thuộc UBND huyện Quảng Ninh; UBND các xã, th ị trấn trên địa bàn huyện Qu ả ng Ninh thông qua Báo cáo quy ết toán ngân sách, Ngh ị quyết HĐND huyện, xã, th ị tr ấ n. – Thu thập số liệu liên quan đến công tác thanh tra trên địa bàn huy ện Quảng Ninh qua các Báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, Báo cáo t ổng kết, Báo cáo chuyên đề về công tác thanh tra c ủa UBND huyện Quảng Ninh, cơ quan Thanh tra huyện Quảng Ninh. Đồng thời, kế thừa các Báo cáo đánh giá, tổng kết công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh theo năm, theo giai đoạn của UBND tỉnh Quảng Bình, Thanh tra tỉnh Quảng Bình. – Thu thập số liệu chi tiết về công tác thanh tra thu, chi ngân sách qua các Báo cáo k ết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Kết luận thanh tra công tác qu ản lý và sử dụng ngân sách UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Quảng Ninh tại cơ quan Thanh tra huyện, UBND huyện Quảng Ninh. 3
13. – Thu thập số liệu về công tác thanh tra nói chung, thanh tra thu, chi NSNN nói riêng ở các địa phương khác tại trang web của Thanh tra Chính phủ (thanhtra.gov.vn); thu thập thông tin v ề các công trình nghiên c ứu liên quan đến công tác tha h tra thu, chi NSNN thông qua các T ạp chí Thanh tra, Báo thanh tra, Viện khoa học Thanh tra… 4.1.2. Thu thập s ố liệu sơ cấp: Điều tra số liệu sơ cấp trên cơ sở tiến hành khảo sát thực tế tại 16 phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Quảng Ninh; 15 UBND các xã, th ị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh thông qua b ảng hỏi được thiết kế mẫu sẵn. Đối tượng được lựa chọn là các cá nhân có liên qu n tr ực tiếp đến công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Ninh trong g ai đoạ n 2014-2016; được chia thành 2 nhóm: – Nhóm 1 g ồm các cá nhân là thành viên các Đ àn thanh tra công tác thu, chi ngân sách (các Thanh tra viên, công ch ức Thanh tra, cán bộ được trưng tập từ các phòng, ban khác nh ư phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế – Hạ tầng, Nông nghi ệp & PTNT, Lao động – TB&XH, Ban quản lý d ự án xây d ựng huyện…). – Nhóm 2 g ồm các cá nhân là đối tượng thanh tra, các đối tượng liên quan đến nội dung thanh tra thu, chi ngân sách (Lãnh đạo UBND, kế toán ngân sách, th ủ quỹ, cán bộ bán chuyên trách ph ụ trách công tác thu t ại các xã, th ị tr ấn; lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Quảng Ninh, tỉ h Quảng Bình). Đầu tiên, luận văn nghiên cứu sử dụng kỹ thuật DELPHI để phỏng vấ ý kiến từ những chuyên gia có chuyên môn và kinh nghi ệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, và các chuyên gia th ực tiễn là cán bộ từng làm Trưởng đoàn thanh tra thu, chi ngân sách, có kinh nghi ệm thực tiễn, sâu sắc đối với vấn đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sơ bộ này là cơ sở để luận văn thiết kế bảng hỏi và đưa vào nghiên cứu chính thức

 

MÃ TÀI LIỆU: 0396

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *