Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đảng bộ

Luận văn: Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đảng bộ

1. Lý do chọn đề tài
5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần làm cho Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi còn hoạt động bí mật cũng như lúc hoạt động công khai, trong thời bình cũng như thời chiến, lúc chưa nắm được chính quyền cũng như khi trở thành đảng cầm quyền, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định: Công tác bảo vệ Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho nội bộ Đảng trong sạch về chính trị, vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, làm tròn sứ mệnh là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Những năm qua, quán triệt quan điểm, các chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ Đảng, công tác chính trị nội bộ đã được cấp uỷ, tổ chức đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương, biện pháp thiết thực. Nhờ đó đã góp phần xây dựng, củng cố Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về chính trị, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Tuy nhiên công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng còn có những thiếu sót, khuyết điểm trong cả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tình hình và nhiệm vụ công tác bảo vệ Đảng trong thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao hơn đối với công tác bảo vệ Đảng nói chung và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” hòng xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diến biến”; “tự chuyển hoá” có những diến biến phức tạp”[12]. Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ
6. Chí Minh là một nhiệm vụ cần thiết, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Những năm qua, quán triệt quan điểm, các chủ trương, giải pháp của Đảng về công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đã có nhiều công trình của các cơ quan của Đảng và tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học nghiên cứu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dưới đây là một số công trình tiêu biểu: Những vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Tài liệu tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội, 2011. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ và vấn đề chính trị hiện nay, Tài liệu tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội, 2011. Công tác thẩm tra xác minh và thẩm định chính trị nội bộ, Tài liệu tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội, 2011. Một số vấn đề cơ bản về công tác hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, Tài liệu tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội, 2011. Ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương: Một số văn bản của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 1999. Bộ Quốc phòng, Tài liệu giáo dục quốc phòng, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2005): Một số vấn đề về Quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Công trình này đã phân tích làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với cách
7. mạng Việt Nam; chỉ rõ những thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trên cơ sở đó, công trình xác định phải tăng cường công tác bảo vệ Đảng, coi đó là một biện pháp quan trọng để đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2005): Tăng cường công tác bảo vệ Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới. Nxb QĐND. Công trình này đã luận giải làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn công tác bảo vệ Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ Đảng trong quân đội những năm qua, xác định nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm của công tác bảo vệ Đảng. Công trình cũng đã dự báo những nhân tố tác động, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu tăng cường công tác bảo vệ Đảng trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự(2007): Từ điển công tác đảng, công tác chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nxb QĐND. Mục từ công tác bảo vệ chính trị nội bộ của công trình này đã xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, phương châm, nguyên tắc, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ngoài ra còn có một số bài báo viết về công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, phát triển đảng viên đăng trên Tạp chí xây dựng Đảng. Những công trình trên ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau đã đề cập khá sâu sắc về vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đó là những tài liệu có giá trị để tác giả nghiên cứu kế thừa trong giải quyết các vấn đề nghiên cứu của đề tài. Song do mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của mỗi công trình khác nhau, nên những công trình trên chưa đề cập đến nâng cao chất lượng việc công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh với tính chất của một đề tài khoa học độc lập.
8. Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, làm đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Đề tài luận văn không trùng lặp với các công trình khoa học đã được nghiệm thu, công bố trong quân đội và trong nước những năm gần đây. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Luận giải làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. – Đánh giá đúng thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. – Đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. * Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Các số liệu, tài liệu phục vụ cho đề tài được giới hạn chủ yếu từ năm 2010 đến nay. 5- Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Đề tài nghiên cứu dựa trên hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản
9. Việt Nam về công tác xây dựng Đảng; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng. * Cơ sở thực tiễn: Hoạt động công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu thực tế do tác giả tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học với các đối tượng; thông qua nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, các báo cáo tổng kết, tọa đàm trao đổi với một số cán bộ, lãnh đạo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. * Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp các: logic- lịch sử; tổng kết thực tiễn; thống kê so sánh; điều tra xã hội học. 6. Ý nghĩa của đề tài Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp thê cơ sở khoa học giúp lãnh đạo các cấp xác định các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng Đảng ở các nhà trường trong và ngoài quân đội. 7. Kết cấu của đề tài Luận văn gồm: Mở đầu; 2 chương (4 tiết); Kết luận; Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
10. Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và những vấn đề cơ bản về nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1.1.1. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh * Khái quát chung về Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 80 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ban đầu có tên gọi là Đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 tại thành phố. Từ năm 1945 đến 1975 Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định “đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của kẻ thù, vẫn luôn một dạ kiên trung bất khuất”, cùng miền Nam thành đồng Tổ quốc đã “đi trước về sau”, anh dũng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khi đất nước thống nhất, Đảng bộ lãnh đạo quân và dân thành phố thực hiện công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong sự nghiệp đất nước đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp
11. tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, “cùng cả nước, vì cả nước”, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hiện nay, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh có 24 đảng bộ các quận huyện; các đảng bộ ở khối cơ quan dân – chính – đảng, khối kinh tế và tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ có Ban bảo vệ chính trị nội bộ của Thành uỷ; tổ bảo vệ chính trị nội bộ ở Ban tổ chức các quận uỷ, huyện uỷ. Ở các tổ chức cơ sở đảng có đảng uỷ viên phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ. * Quan niệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Thấm nhuần tư tưởng của Các Mác và Ph.Ăngghen, để giữ cho Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, những người cộng sản phải luôn củng cố hàng ngũ Đảng, đuổi ra khỏi Đảng những phần tử thù địch, cơ hội, coi đó là một quy luật phát triển của Đảng. Nắm vững quan điểm của Mác và Ăngghen về công tác bảo vệ Đảng, ngay từ khi mới thành lập Đảng ta đã đề ra công tác bảo vệ Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương (ngày nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 2 năm 1930 đã quy định: “Các cấp uỷ viên nếu thấy đảng viên nào có sự phản Đảng thì có quyền trực tiếp khai trừ, nhưng phải thông báo cho đảng bộ của người bị khai trừ biết” [8, tr.566] Khi Đảng còn hoạt động bí mật cũng như lúc hoạt động công khai, trở thành đảng cầm quyền, trong điều kiện thời bình hay thời chiến, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và thường xuyên xác định: Công tác bảo vệ Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho nội bộ Đảng trong sạch về chính trị, vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp, của dân tộc.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0199

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *