Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

HAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Trong cô cheá thò tröôøng, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng luoân tieàm aån nhieàu ruûi ro nhö: ruûi ro laõi suaát, ruûi ro ngoaïi hoái, ruûi ro thanh khoaûn, ruûi ro tín duïng… Trong taát caû caùc loaïi ruûi ro keå treân thì ruûi ro tín duïng laø loaïi ruûi ro chieám tyû troïng lôùn vaø phöùc taïp nhaát. Ruûi ro tín duïng xaûy ra khoâng chæ gaây neân nhöõng toån thaát veà taøi chính maø coøn gaây neân nhöõng thieät haïi to lôùn veà uy tín ngaân haøng, laøm giaûm suùt nieàm tin cuûa coâng chuùng ñoái vôùi caû heä thoáng ngaân haøng. Do tính chaát laây lan cuûa noù, ruûi ro tín duïng coù theå laø ñaàu moái cuûa nhöõng cuoäc khuûng hoaûng taøi chính hoaëc khuûng hoaûng kinh teá- xaõ hoäi. Thöïc teá hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam thôøi gian qua cho thaáy: Hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng tín duïng chöa cao, chaát löôïng tín duïng chöa toát, theå hieän ôû tyû leä nôï quaù haïn vaø nôï khoù ñoøi coøn ôû möùc cao so vôùi khu vöïc vaø theá giôùi, xu höôùng phaùt trieån khoâng beàn vöõng. Theo loä trình hoäi nhaäp quoác teá, veà cô baûn ñeán naêm 2010 Vieät Nam seõ thöïc hieän môû cöûa hoaøn toaøn thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng, caùc Ngaân haøng trong nöôùc seõ phaûi ñoái maët vôùi söï caïnh tranh voâ cuøng khoác lieät trong moät moâi tröôøng kinh doanh toaøn caàu bieán ñoäng khoù löôøng. Vì vaäy, vieäc naâng cao hieäu quaû quaûn trò ruûi ro, ñaëc bieät laø quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñang laø vaán ñeà böùc xuùc caû treân maët lyù luaän vaø thöïc tieãn. Laø moät ngöôøi ñang laøm coâng taùc tín duïng trong heä thoáng Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, vôùi mong muoán ñoùng goùp cho Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån vaø lôùn maïnh, toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi “Naâng cao hieäu quaû quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam” laøm luaän vaên toát nghieäp cao hoïc kinh teá ngaønh Quaûn trò kinh doanh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 52628

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *