Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, HOT

Luận văn: Hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động thẩm tra dự án luật, pháp lệnh của các cơ quan của Quốc hội (Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội) là một khâu trong quy trình lập pháp, có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm chất lƣợng và hiệu quả của hoạt động lập pháp của Quốc hội. Hiến pháp khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Để giúp Quốc hội thực hiện tốt vị trí, vai trò hiến định đó, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh của các cơ quan của Quốc hội là hoạt động rất cần thiết. Cùng với việc nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trong những năm vừa qua, hoạt động lập pháp của Quốc hội đã từng bƣớc đƣợc cải tiến và có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lƣợng và số lƣợng, cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu xây dựng, đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, những kết quả đạt đƣợc vẫn chƣa đáp ứng đƣợc mong đợi. Nhiều ý kiến khi đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay cho rằng: pháp luật đi vào cuộc sống còn chậm, thiếu tính ổn định; tình trạng văn bản luật cần sửa đổi, bổ sung chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số văn bản đƣợc ban hành. Điều này có nguyên nhân từ nhiều phía, trong đó có những hạn chế, tồn tại trong công đoạn thẩm tra các dự án luật của các cơ quan của Quốc hội. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là: bên cạnh việc tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nói chung, trong đó có hoạt động thẩm tra dự án luật, pháp lệnh cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu thấu đáo để có những cải tiến cho phù hợp hơn nữa với xu thế phát triển của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay. Hiến pháp năm 1992 xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nƣớc ta là Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa hoạt
8. 2 động lập pháp của Quốc hội cũng cấp bách hơn, Quốc hội phải kịp thời ban hành các văn bản luật không những đảm bảo về số lƣợng mà còn có chất lƣợng tốt, làm cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Bên cạnh đó, công cuộc đổi mới cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật hơn nữa, bảo đảm xây dựng đƣợc một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới đất nƣớc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này một lần nữa đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác thẩm tra dự án luật, pháp lệnh của các cơ quan Quốc hội. Từ thực trạng thẩm tra dự án luật, pháp lệnh hiện nay tuy đã đƣợc quan tâm đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn trƣớc, các báo cáo thẩm tra đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lƣợng của dự án trƣớc khi trình Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Quốc hội, nhƣng không vì vậy mà không còn những hạn chế thiếu sót. Số lƣợng các dự án luật mà Chính phủ, các cơ quan soạn thảo trình lên Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Quốc hội ngày càng nhiều trong khi dự thảo, dự án trình không đảm bảo đúng thời hạn để các cơ quan của Quốc hội có đủ thời gian, thông tin tiến hành thẩm tra theo luật định; việc tiến hành phối hợp thẩm tra dự án luật còn chƣa nhịp nhàng; hình thức và hiệu lực của báo cáo thẩm tra còn có những hạn chế nhất định… Những điều đó hạn chế rất lớn đến hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội, việc bảo đảm số lƣợng và chất lƣợng các dự án luật, pháp lệnh là rất khó có thể thực hiện đƣợc. Vì thế, đổi mới quy trình lập pháp nói chung, quy trình, thủ tục thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh nói riêng là hết sức cấp bách. Trên phƣơng diện khoa học pháp lý, yêu cầu cải cách pháp luật, thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tổ chức

 

MÃ TÀI LIỆU: 19472

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *