Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hoạt động tham gia xây dựng đảng của mặt trận tổ quốc phường, HAY!

Luận văn: Hoạt động tham gia xây dựng đảng của mặt trận tổ quốc phường, HAY!

1. Lý do chọn đề tài Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, và vì dân. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân phụ thuộc rất lớn vào mối quan hệ giữa nhân dân với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng. Tổng kết bài học kinh nghiệm về Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta khẳng định, công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh, sự thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. Công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Vì vậy phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ; đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQ trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao giác ngộ chính trị, làm tròn nghĩa vụ công dân, tham gia quản lý xã hội, quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, giải quyết mối quan hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng được không khí dân chủ ở địa phương góp phần tạo bầu không khí dân chủ trong cả nước. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, hoạt động của Mặt trận ở cơ sở và các đoàn thể nhân dân trong nhiều năm qua đã có sự đổi mới và có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, 3
6. chính quyền, phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn trong đó phải kể đến các tổ chức tự quản ở khu dân cư. Mọi chủ trương và phong trào quần chúng đều được bàn bạc thống nhất từ các tổ dân phố, khu phố và mỗi gia đình. Các phong trào ấy vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa góp phần quan trọng vào việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đã làm nảy sinh nhiều mối quan hệ mới giữa các giai tầng trong xã hội ở địa bàn cơ sở, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng chậm được đưa vào cuộc sống, khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương chưa thật bền chặt và đang đứng trước những khó khăn mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở còn nặng về hình thức. Mặt khác; do nhiều nguyên nhân khác nhau, song cơ bản vẫn là một số nơi công tác lãnh đạo của tổ chức đảng đối với MTTQ còn hạn chế. Các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ Mặt trận xã phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến hiệu quả hoạt động của Mặt trận còn có những hạn chế nhất định. Không ít cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở còn xem nhẹ công tác Mặt trận. Hoạt động của MTTQ ở nhiều nơi còn nặng về hình thức và nặng về hành chính, chưa sát dân, chưa thực hiện tốt sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. Trong thời kỳ mới để tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu cần đổi mới hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng Đảng. Chính vì vậy nghiên cứu hoạt động của MTTQ phường trên địa bàn quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết hiện nay. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ngày 18.04.1983, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa V đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây được xem là văn bản đầu tiên của Đảng xác định chức năng, nhiệm vụ, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Theo đó Chỉ thị đã khẳng định trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng nhất vừa có tính liên hiệp rộng rãi, vừa có tính quần chúng sâu sắc, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, được xây dựng trên cơ sở liên minh công nông và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ lớn nhất của Mặt trận là “Thực hiện tốt liên minh công nông, đoàn kết trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, người Hoa đã từ lâu sống trên đất nước Việt Nam”. Cùng với việc xác định rõ vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Chỉ thị còn yêu cầu phải “Phát triển rộng rãi hình thức kiểm tra nhân dân trong tất cả các đơn vị hành chính, cơ sở làm cho tổ chức và mọi người hoạt động tích cực, thường xuyên có hiệu quả”. Cùng với việc ban hành Chỉ thị 17, Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI còn ban hành chỉ thị 62/CT-TW ngày 25.06.1990 về thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 BCHTW khóa VI về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ở cơ sở. Chỉ thị còn nhấn mạnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và từng đoàn thể ở cơ sở coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, thí điểm và rút kinh nghiệm mở rộng vững chắc việc củng cố các đoàn thể quần chúng”. Ngày 17.01.1993, Bộ Chính trị BCHTW khóa VIII ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TW về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Nghị quyết xác định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị, là tổ chức hiệp thương tự nguyện của các đoàn thể nhân dân và cá 5
8. nhân tiêu biểu cần phải được mở rộng trách nhiệm quyền hạn của Mặt trận. Ngày 23.01.1995 Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa VIII ra nghị quyết chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị quyết nhấn mạnh: Phát huy vai trò nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, vừa nâng cao chế độ dân chủ đại diện, vừa mở rộng phát huy chế độ dân chủ trực tiếp, nhất là cơ sở, củng cố và phát triển các tổ chức tự nguyện của nhân dân. Tổ chức hội nghị nhân dân hoặc đại biểu nhân dân ở thôn ấp, bản, xã, phường để lấy ý kiến về các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, tham gia quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống dân cư trên địa bàn, cải tiến việc lấy ý kiến nhân dân về các văn bản pháp luật theo hướng thiết thực, tránh hình thức, lãng phí. Nghị quyết còn chỉ rõ; giao trách nhiệm cho Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giáo dục, vận động tổ chức nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng. Đặc biệt ngày 12.03.2003, BCHTW khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội. Quán triệt quan điểm của Đảng, đã có nhiều cá nhân và tổ chức nghiên cứu về đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: GS, TS Nguyễn Phú Trọng (2002), “Sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, Tạp chí Cộng sản, số 2002; Phạm Thế Duyệt (2003), “Thực hiện đại đoàn kết dân tộc và những vấn đề đặt ra cho hệ thống chính trị hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, Số 2003; Vũ Oanh (1995), Đại đoàn 6
9. kết dân tộc, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế thực hiện CNH, HĐH đất nước, Nxb CTQG, Hà Nội. Bộ Nội vụ, Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức Nhà nước, Hệ thống chính trị cơ sở thực trạng và một số giải pháp đổi mới, do tiến sỹ Chu Văn Thành (chủ biên), Nxb CTQG, Hà Nội. 2004;

 

MÃ TÀI LIỆU: 0208

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *