Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp

Luận văn: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp

1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng v ới xu hướng phát triển chung của lĩnh vực Ngân hàng, các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam ng ày càng m ở rộng phạm vi hoạt động của mình theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng giúp phát triển nền kinh tế, mang lại nguồn thu chủ yếu và là ho ạt động mũi nhọn của mỗi Ngân hàng . Cá nhân là đơn vị cấu thành nên toàn xã h ội, là nơi cung cấp nguồn lao động cũng như các nguồn lực vật chất khác cho xã hội. Cho vay đối với khách hàng cá nhân là vi ệc các NHTM thực hiện hoạt động cho vay đối với đối tượng là các cá nhân có nhu c ầu vay vốn nhỏ lẻ để phục vụ mục đích sản xuất k nh doanh và tiêu dùng. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, h ện đại óa, đời sống đi lên cũng là một tác nhân quan trọng trong việc gia tăng cho vay sản xuất kinh d anh và tiêu dùng cho các h ộ gia đình. Nếu có thể khai thác tốt nhu cầu vay của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy được sự phát triển của nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đồng thời đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng . Tiềm năng phát triển cho vay các cá nhân là còn r ất lớn, song chưa được khai thác do thiếu vốn đầu tư, trong đó việc tiếp cận các nguồn tài chính để hỗ trợ cho việc đầu tư mở rộng và phát tri ển sản xuất kinh doanh vẫn là đề tài được đề cập đến khá phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp phát triển cho vay đến khu vực kinh tế cá nhân cũng là vấn đề trở nên bức thiết trong định hướng phát triển kinh tế của chi nhánh. Là cán b ộ tín dụng của Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa, phụ trách công tác cho vay và quản lý cho vay cá nhân nên phát tri ển cho vay đối với khách hàng cá nhân là điều tôi rất quan tâm. Vì vậy, khi học tập và nghiên c ứu chương trình cao học Quản lý kinh tế tại Trường Đại học kinh tế Huế, tôi chọn đề tài: “Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn vận dụng những kiến thức lý luận vào phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân , qua đó hoàn thiện hơn công việc đang đảm nhận. 1
13. 2. Mục tiêu nghiên c ứu 2.1. Mục tiêu chu g Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Minh Hóa , đề xuất hệ thống giải pháp phát triển cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay của NHTM. – Phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với khách h àng cá nhân tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng B ình. – Đề xuất giải pháp phát triển cho vay đối với khách hàng cá n ân tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình đến năm 2020. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2014-2016, số liệu sơ cấp được điều tra năm 2017. 4. Phương pháp nghiên c ứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ Chi cục Thống kê huyện Minh Hóa; Phòng k ế toán ngân quỹ, Phòng k ế hoạch kinh doanh; Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh Agribank huyện Minh Hóa và một số tài liệu khác có liên quan để đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân giai đoạn 2014 – 2016. 2
14. – Số liệu sơ cấp: + Sử dụng phươ g pháp điều tra bằng bảng câu hỏi đối với khách hàng về các thông tin liên quan đến hoạt động cho vay cá nhân . + Xác định quy mô m ẫu: Khảo sát 110 mẫu; + Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên. 4.2. Phương pháp tổng hợp và x ử lý số liệu – Dùng phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hóa và tổng hợp tài liệu điều tra theo các tiêu thức phù h ợp với mục đích nghiên cứu; – Số liệu điều tra được xử lý tính toán trên máy tính theo phần mềm thống kê thông d ụng Excel. 4.3. Phương pháp phân tích – Dùng phương pháp thống kê mô t ả: Để xác định xu hướng biến động của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân nhằm phục vụ c o việc phân tích đánh giá công tác cho vay trên địa bàn. – Sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh: Để làm rõ thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trên cơ sở các số liệu thứ cấp và sơ cấp đã được tổng hợp. 5. Nội dung luận văn Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở khoa học về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình. Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân t ại Ngân hàng nông nghiệp và phát tri ển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Minh Hóa B ắc Quảng Bình. 3
15. PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái ni ệm Theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khái niệm cho vay được hiểu như sau: “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao cho khách hàng m ột khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên t ắc có hoàn trả cả gốc và lãi” Như vậy cho vay phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa một bên là người cho vay (NHTM) còn bên kia là ng ười vay (khách hàng vay vốn). 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay Tính pháp lý của nghiệp vụ cho vay: Cho vay của Ngân hàng là một khái niệm kinh tế hơn là pháp lý. Các hành vi cho vay c ủa Ngân hàng có cùng m ột logíc kinh tế, hứng chịu rủi ro cho một người mà Ngân hàng tin tưởng ứng vốn cho vay, nhưng nó không ch ỉ gồm một giao dịch pháp lý mà nhiều loại (cho vay, bảo lãnh , cầm cố…). Luật Ngân hàng các nước định nghĩa tín dụng như sau: “Cấu thành một nghiệp vụ tín dụng bất cứ tác động nào, qua đó một người đưa hoặc hứa đưa vốn cho một người khác dùng, ho ặc cam kết bằng chữ ký cho người này nhưng đảm bảo, bảo trứng hay bảo lãnh mà có thu ti ền”. Định nghĩa này nêu ra 3 trường hợp xét về tính chất pháp lý, các nghiệp vụ cho vay Ngân hàng về cơ bản là: – Cho vay ứng trước (cho vay trực tiếp). – Cho vay dựa trên việc chuyển nhượng trái quyền. – Cho vay qua chữ ký (cho vay qua việc cam kết bằng chữ ký). * Các khoản vay đều phải theo một quy trình cho vay, thu nợ nhất định. Thông thường gồm 5 bước: 4 Comment [G3]: SỬA THEO FORMAT QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
16. Bước 1: Lập hồ sơ đề ghị vay. Bước 2: Phân tích tín dụng. Bước 3: Quyết đị h cấp tín dụng cho vay. Bước 4: Giải ngân. Bước 5: Giám sát t hu nợ và thanh lý h ợp đồng cho vay. * Lãi suất trong hợp đồng cho vay theo thoả thuận giữa khách hàng và Ngân hàng cho vay. (Ví dụ: Lãi suất cố định, lãi suất thả nổi,…). * Các khoản cho vay có hoặc không có tài sản đảm bảo tuỳ vào việc đánh giá và xếp hạng khách hàng c ủa Ngân hàng cho vay. * Khi kết thúc hợp đồng khách hàng có ngh ĩa vụ trả ngốc v à lãi ho ặc một số thoả thuận khác nếu được Ngân hàng cho vay chấp nhận. Trường ợp k ách hàng không th ực hiện hợp đồng hay không có một điều khoản n ào k ác t ì tài sản đảm bảo thuộc quyền quyết định của Ngân hàng cho vay [9]. 1.1.3. Vai trò c ủa hoạt động cho vay 1.1.3.1. Đối với nền kinh tế Cho vay góp ph ần thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế. Do đặc điểm cho vay là quy mô r ộng, khách hàng đa dạng mặt khác nó là hình thức kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng . Với vai trò là trung gian tài chính Ngân hàng đóng vai trò là c ầu nối vốn cho nền kinh tế, giữa người thừa vốn và người cần vốn để đầu tư. Vì thế mà Ngân hàng giải quyết được một trong những đặc điểm của tiền là: Tiền có giá trị theo thời gian, các nguồn vốn nhàn rỗi đươc tập hợp và đầu tư cho các phương án, dự án kinh doanh khác nhau đang cần vốn để thưc hiện dự án. Đáp ứng được nhu cầu vốn của dự án nghĩa là phương án, dự án đã được giải quyết về vấn đề vốn. Đây là yếu tố khó khăn, quan trọng để biến ý tưởng kinh doanh thành thực tế. Và chính nó giải quyết được các vấn đề kinh tế xã hội như tăng trưởng, phát triển kinh tế. Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động… Hoạt động cho vay góp phần mở rộng sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến khoa học kỹ thuật… 5 Comment [G4]: Bổ sung một số tài liệu tham khảo, dẫn nguồn cho các luận đưa ra, TRONG PHẦN LÝ LUẬN CÔ KHÔNG THẤY MỘT TÀI LIỆU THAM KHẢO NÀO LÀ KHÔNG ĐƯỢC, ĐƯA VÀO NHƠ TRÍCH DẪN THEO QUY ĐỊNH VỀ TÀI LI ỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH D ẪN TRONG FAI QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY LU ẬN VĂN
17. Việc vay vốn khô g hững giải quyết được nhu cầu vốn kinh doanh mà còn làm thay đổi cách ghĩ, cách làm … làm thế nào để sử dụng vốn có hiệu quả kinh tế và vấn đề phần mở rộ g sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến khoa học kỹ thuật sẽ làm tiền đề cho sự phát triển có hiệu quả đó. Trong đó vốn quyết định mọi vấn đề trong kinh doanh. ặc biệt trong xu thế hội nhập nền kinh tế thị trường thì đây là vấn đề quan trọng cần giải quyết của các doanh nghiệp Việt Nam.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0412

           PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *