Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần 22, 9đ

Luận văn: Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần 22, 9đ

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhân lực của doanh nghiệp là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của doanh nghiệp, có ảnh hưởng quyết định đến thành công hoặc thất bại của mọi doanh nghiệp. Dù ở phương diện một quốc gia hay một doanh nghiệp, muốn phát triển thành công, ổn định và bền vững thì việc quản lý nhân lực là hết sức quan trọng và cần thiết.Trong điều kiện hiện nay, Việt nam đã và đang tham gia quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các DN trong nước sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh gay gắt trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực như: sức ép việc làm, giá cả, chất xám, di chuyển nhân lực… của các DN khác trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, việc chủ động được nhân lực, thu hút và sử dụng hiệu quả nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự thành công hoặc thất bại của một DN. Công ty Cổ phần 22 là doanh nghiệp thuộc ngành Hậu cần Quân đội, với hơn 50% vốn sở hữu nhà nước. Công tác quản trị nhân lực tại Công ty đã có các thay đổi, phù hợp với cơ chế thị trường. Nhiều quy chế, quy định tác động trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân lực như: quy chế trả lương khuyến khích người lao động có thành tích tốt, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm khuyến khích người lao động có thành tích tốt, quy chế đào tạo, khen thưởng, quy chế dân chủ, nội quy kỷ luật lao động… Tuy vậy, công tác này vẫn còn một số những bất cập như: còn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế chính sách điều tiết; Vấn đề nhân lực chưa được đầu tư đúng mức; Việc hoạch định nhân lực chưa tính tới dài hạn, chưa gắn với chiến lược phát triển công ty; Chưa có tiêu chí đánh giá quản lý nhân lực; Chưa đưa ra được chính sách phát triển nhân lực phù hợp trong dài hạn… Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân lực, tôi chọn đề tài : “Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần 22” làm luận văn thạc sỹ của mình. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là: thực trạng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần 22? Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của tình hình
10. 2 là gì? Cần có những giải pháp gì để hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty ? 2. Mục tiêu nghiên cứu – Nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống hoá cơ sở lý luận của công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. – Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần 22, chú trọng công tác tuyển dụng, sắp xếp và chế độ đãi ngộ cho người lao động, rút ra những ưu điểm cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. – Đề xuất những kiến nghị, những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực đặc biệt là công tác tuyển dụng, sắp xếp và chế độ đãi ngộ cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần 22. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác tuyển dụng, sắp xếp và chế độ đãi ngộ cho người lao động của công ty Cổ phần 22. – Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: luận văn nghiên cứu công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần 22. Phạm vi thời gian: luận văn nghiên cứu công tác quản trị nhân lực tại Công ty CP 22 từ năm 2013-2015 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: – Thu thập thông tin thứ cấp từ các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần 22 – Phương pháp điều tra xã hội học: để có những đánh giá khách quan về hoạt động nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Cổ phần 22, em xây dựng phiếu điều tra và phát cho 200 CBCNV trong Công ty Cổ phần 22 để thu thập thông tin, ý kiến đánh giá về hoạt động nâng cao chất lượng NNL mà Công ty đã thực hiện. – Phương pháp thống kê, phân tích: Số liệu thu thập được từ điều tra xã hội
11. 3 học được xử lý sơ bộ, sau đó được thống kê thành các bảng số liệu phục vụ cho việc phân tích thực trạng nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Cổ phần 22. 5. Đóng góp về khoa học và thực tiễncủa đề tài – Làm rõ hơn cơ sở khoa học về công tác QTNL trong một DN. – Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về QTNL tại một số DN. – Đánh giá công tác QTNL tại Công ty CP 22 theo các tiêu chí đánh giá công tác QTNL. – Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, trong đó có các giải pháp đặc thù nhằm hoàn thiện công tác QTNL tại Công ty CP 22. 6. Kết cấu của luận văn Kết cấu nội dung của Luận văn: ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn bao gồm 03 chương, cụ thể: Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực. Chương II: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty CP 22. Chương III: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty CP 22.
12. 4 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1.1. Khái niệm nhân lực và quản trị nhân lực 1.1.1. Khái niệm về nhân lực trong doanh nghiệp Nhân lực là sức lực con người, nằm trong mỗi con người và làm cho con người hoạt động. Sức lực đó ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của cơ thể con người và đến một mức độ nào đó, con người đủ điều kiện tham gia vào quá trình lao động – con người có sức lao động [1, tr12]. 1.1.2. Khái niệm về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp Quản trị nhân lực là tất cả những chính sách, hoạt động, quyết định quản lý, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên. Bộ phận quản trị nhân sự bắt buộc phải có tầm nhìn về chiến lược và gắn liền với những kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, Quản trị nhân lực là việc khai thác, sử dụng nguồn nhân lực của một công ty, tổ chức một cách hợp lý, hiệu quả. Hay theo giáo sư Felix Migro: “Quản trị nhân lực là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể”. Quản trị nhân lực là một trong những chức năng quan trọng và cơ bản của công tác quản trị, bởi con người là bộ phận nòng cốt, là nguồn lực quan trọng nhất và cũng chính là trung tâm của sự phát triển của một công ty, doanh nghiệp. Nếu như nói bộ phận bán hàng là mũi nhọn đứng đầu, mang lại mọi nguồn lợi, doanh thu cho doanh nghiệp, thì nhân sự được xem là hậu phương vững chắc giúp doanh nghiệp phát triển. Chính vì vậy, việc thu hút, đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, sắp xếp những có năng lực, phẩm chất phù hợp với vị trí, đồng thời giám sát, lãnh đạo, đảm bảo phù hợp với luật lao động và việc làm… chính là nhiệm vụ hàng đầu của những nhà quản trị.
13. 5 1.2. Tầm quan trọng và mục tiêucủa quản trị nhân lực 1.2.1. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực Thứ nhất, Quản trị nhân lực giúp cho doanh nghiệp tìm được đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị thông qua việc cải tổ tổ chức theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, năng động trong đó lấy con người làm trung tâm. Thứ hai, Quản trị nhân lực giúp cho việc tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức hướng tới đạt hiệu quả tối ưu. Thứ ba, Quản trị nhân lực còn giúp cho các nhà quản trị học được cách giao tiếp, biết cách: đặt câu hỏi và lắng nghe, tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên, nhạy cảm với nhu cầu của họ, đánh giá nhân viên chính xác, lôi cuốn nhân viên say mê với công việc và tránh được sai lầm trong tuyển chọn, sử dụng lao động để nâng cao hiệu quả công việc và hiệu quả của tổ chức. 1.2.2. Mục tiêu của quản trị nhân lực Luận văn xác định mục tiêu của quản trị nhân lực trên các khía cạnh đối với xã hội, thuộc về tổ chức, mục tiêu chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu cá nhân.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6172

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

MÃ TÀI LIỆU: 51 PHÍ TÀI LIỆU: 50.000 ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF THANH TOÁN QUA MOMO, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562