Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách

Luận văn: Hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách

1. Tính cấp thiết của đề tài Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, là một vấn đề được Chính phủ Việt Nam nhận thức và triển khai thực hiện ngay từ đầu giai đoạn đổi mới nền kinh tế. Trong các chính sách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, từ đó vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, thì tín dụng chính sách là một công cụ luôn được lựa chọn và ưu tiên thực hiện, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Các chính sách tín dụng ưu đãi đã không ngừng được hoàn thiện theo hướng bám sát sự thay đổi trong kinh tế xã hội và những nhu cầu thiết thực của người nghèo. Để đưa những ưu đãi của Đảng, Nhà nước tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu quả, Chính phủ đã quyết định thành lập NHCSXH vào năm 2002 trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây. Từ khi được thành lập tới nay, NHCSXH đã không ngừng nghiên cứu và đưa vào thực tiễn một mô hình quản lý mới, áp dụng phương thức cấp tín dụng phù hợp với điều kiện của khách hàng, phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị – xã hội, đổi mới hệ thống văn bản, chính sách, quy trình hoạt động trên phạm vi toàn hệ thống cho phù hợp với yêu cầu mới từ thực tiễn, hướng tới giải quyết nhu cầu về vốn tín dụng cho hàng chục triệu khách hàng. Cùng với hệ thống NHCSXH toàn quốc, trong những năm vừa qua hoạt động của NHCSXH huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội. Vốn tín dụng chính sách của NHCSXH Cam Lộ đã hỗ trợ người dân làm ăn có hiệu quả, đời sống cải thiện hơn trước, đã huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. 1
14. Dù vậy, quá trình hoạt động, đặc biệt là công tác quản lý tín dụng chính sách tại NHCSXH Cam Lộ vẫn phát sinh một số tồn tại, hạn chế như nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách chưa đáp ứng được hết nhu cầu thực tế của người vay; công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nơi, có lúc chưa chính xác, kịp thời; tín dụng chưa thật sự gắn với việc hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; hiệu quả sử dụng vốn vay ở một số nhóm đối tượng khách hàng còn thấp; nợ xấu của đơn vị tuy thấp nhưng lại chưa bền vững ở một số nơi… Để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, phù hợp với Chiến lược Phát triển ngân hàng CSXH Việt Nam, định hướng của NHCSXH tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, NHCSXH Cam Lộ cần phải tiếp tục được nâng cao năng lực hoạt động trên tất cả các phương diện, trong đó cần đặc biệt quan tâm tới việc đẩy mạnh và phát triển công tác tín dụng chính sách gắn liền với hiệu quả, đồng thời có những khuyến nghị chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp để nâng cao hiệu quả của công tác cho vay này. Vì vậy, đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách tại NHCSXH Cam Lộ nhằm đưa ra giải pháp giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm ghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương là một vấn đề hết sức cấp thiết. Xuất phát từ lý do rên, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng trong thời gian qua, đề xuất giải pháp để hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lộ trong thời gian tới. 2
15. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng chính sách, công tác quản lý tín dụng chính sách và các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tín dụng chính sách. – Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Cam Lộ giai đoạn 2014-2016, tìm ra những mặt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. – Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng chính sách tại NHCSXH Cam Lộ phù hợp với định hướng về giảm nghèo và các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước và địa phương. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.1.1. Đối với số liệu thứ cấp Được thu thập từ báo cáo tổng kết tại NHCSXH Việt Nam, Ngân hàng CSXH Quảng Trị; các báo cáo tổng kết, sơ kết ủa Ngân hàng CSXH Cam Lộ qua các năm 2014, 2015, 2016; phương hướng hoạt động năm tiếp theo và nguồn tài liệu được thu thập từ sách, báo, tạp chí và các tài liệu đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet. 3.1.2. Đối với số liệu sơ cấp Thông qua kỹ thuật phỏng vấn, điều tra, khảo sát các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cam Lộ; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội huyện xã, Ban xóa đói giảm nghèo xã, các Ban quản lý tổ TK&VV và một số khách hàng. Phương pháp điều tra: Thiết lập bảng hỏi với thang đo 5 mức độ (thang điểm Likert) để lượng hóa các mức độ đánh giá. 3.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu – Sử dụng phương pháp phân tổ để hệ thống hóa và tổng hợp tài liệu điều tra theo các tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. – Việc xử lý và tính toán số liệu được thực hiện trên máy tính theo các phần mềm thống kê thông dụng như Exel, SPSS. 3
16. 3.3. Phương pháp phân tích – Phương pháp thống kê mô tả: được sử dụng để xử lý các dữ liệu và thông tin thu thập được nhằm đảm bảo tính chính xác và từ đó có thể đưa ra các kết luận có tính khoa học và độ tin cậy cao về vấn đề nghiên cứu. Cụ thể, thực hiện phân tích tần số để mô tả đặc điểm của mẫu như giới tính, độ tuổi, trình độ và kinh nghiệm. Tiếp theo là tính giá trị trung bình của từng nhóm yếu tố và rút ra nhận xét. – Phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. – Phương pháp so sánh bằng số tương đối, số tuyệt đối. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình công tác quản lý tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 4.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: đề tài được triển khai tại NHCSXH huyện Cam Lộ. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tín dụng chính sách giai đoạn 2014 – 2016 và các giải pháp được đề xuất đến năm 2020. – Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá về công tác quản lý tín dụng chính sách tại NHCSXH Cam Lộ qua 3 năm 2014-2016. 5. Những đóng góp mới của luận văn Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động quản lý tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, luận văn đưa ra các nhóm giải pháp để hoàn thiện chất lượng quản lý tín dụng, đó là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa N CSXH với các tổ chức nhận ủy thác, phải hoàn thiện mô hình màng lưới hoạt động; gồm hoàn thiện mạng lưới các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm và vay vốn. Đối với tổ TK&VV phải xây dụng trên cơ sở bền vững, có số lượng tổ viên đông đảo và dư nợ tương đối lớn để hoạt động có hiệu quả. Luận văn cũng đã đề ra các giải pháp đối với hộ gia đình, đó là nên mở rộng hình thức cho vay, mở rộng ngành nghề sản xuất. Mức vay, thời hạn cho vay nên linh hoạt theo từng dự án, từng vùng miền. Đối với các hộ vay vốn phải tích cực tham gia tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV… 4
17. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng chính sách và công tác quản lý tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chương 2: Đánh giá thực trạng quản lý tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH huyện Cam Lộ. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH huyện Cam Lộ. 5

MÃ TÀI LIỆU: 0365

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *