Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Hoàn thiện phẩm chất năng lực cán bộ quản lý giáo dục, HAY!

Luận văn: Hoàn thiện phẩm chất năng lực cán bộ quản lý giáo dục, HAY!

1. Lý do chọn đề tài Quản lý giáo dục là một điều kiện để đảm bảo hoạt động giáo dục đào tạo có kết quả đạt đến các mục đích đã hoạch định. Khi thừa nhận vai trò của công tác quản lý giáo dục (QLGD), cũng có ý nghĩa thừa nhận sự tồn tại và vai trò của các yếu tố cấu thành hoạt động giáo dục. Trong đó cần nhấn mạnh đến vai trò của cán bộ QLGD với tư cách chủ thể quản lý. Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng đã ra: “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Chỉ thị đã đề ra “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước”. Thông báo số 242-TB/TW – Kết luận của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, trong đó xác định: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng”. Bước sang thế kỷ XXI với sự phát triển của công nghệ thông tin và kinh tế tri thức, nền kinh tế thế giới đang có nhiều chuyển biến. Sự hợp tác đa dạng, đa phương trong nền kinh tế thị trường đang đòi hỏi các nước phải cải cách GD theo hướng hiện đại. Đại hội XI của Đảng xác định “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và 3
5. hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt.”[13, tr.93] Những nghiên cứu về phẩm chất, năng lực CBQL nhà trường chưa nhiều và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tham gia quản lý trường học trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Nhiều công trình đã tiếp cận xây dựng đội ngũ CBQL ở các khía cạnh khác nhau, đề cập và luận giải, phân tích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp đội ngũ cán bộ giáo dục. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về hoàn thiện phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý giáo dục dưới góc độ chuyên ngành quản lý giáo dục với đối tượng cụ thể là đội ngũ cán bộ QLGD ở trường CĐCĐ Sóc Trăng. Thực tiễn đặt ra đội ngũ CBQL nhà trường cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp QL cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quản lý giáo dục và đào tạo, thì cán bộ QL nhà trường cần phải được huẩn hóa, hoàn thiện về phẩm chất và năng lực. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài:“Hoàn thiện phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý giáo dục ở trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề QLGD có một tầm quan trọng đặc biệt đối với việc xây dựng, duy trì và phát triển một tổ chức GD & ĐT. Giáo dục thực hiện mục tiêu truyền thụ-lĩnh hội kinh nghiệm sống từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Để đạt được mục tiêu đó, QLGD được coi là nhân tố tổ chức, chỉ đạo hoạt động giáo dục-đào tạo của tổ chức giáo dục. Do đó, cũng có thể nói, trong 4
6. tiến trình phát triển của xã hội loài người, của GD, vấn đề QLGD cũng được quan tâm từ rất sớm. Lịch sử các quan điểm, học thuyết về GD đã chứng minh điều đó. Đến thế kỷ XX xuất hiện hàng loạt những công trình nghiên cứu QLGD được đút kết từ những kinh nghiệm thực tiễn được thể hiện qua các tư tưởng triết học khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử thế giới và trong nước. 2.1. Những nghiên cứu trên thế giới liên quan phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý giáo dục Thời Trung hoa cổ đại, tư tưởng đức trị của Khổng Tử với triết lý đạo nhân chi phối QL, đến thời chiến quốc có Hàn Phi Tử chủ xướng tư tưởng pháp trị, coi trọng pháp chế nghiêm khắc và đề cao thuật dùng người. Một trong những nỗ lực to lớn trong lĩnh vực GD&ĐT và phát triển QL là ngay từ đầu những năm 1980, Boyatzis (1982) đã công bố một công trình nghiên cứu rất công phu về mô hình của nhà QL. Morley & Vilkinas đã tổng kết được 16 đặc tính xác định chất lượng cho những nhà lãnh đạo trong khu vực công ở Úc: Tầm nhìn và sứ mạng; thực hiện; chiến lược; quản lý con người; quan hệ công chúng, cộng đồng; sự phức tạp; quan hệ với các quá trình chính trị; tính trách nhiệm; thành tựu; năng lực trí tuệ, tư duy; các đặc tính cá nhân, đặc biệt là tự quản; chính sách; các kỹ năng quan hệ qua lại giữa các cá nhân; thay đổi; truyền đạt; QL nguồn lực.[52, tr.95] Tony Bush (giáo sư về giáo dục lãnh đạo, một tác giả đã có nhiều tài liệu về quản lý giáo dục được xuất bản từ năm 1986 đến nay) và nhiều tác giả khác ở Châu Phi như Glover B (2002), Anderson (2003)… đã có nhiều nghiên cứu về lý thuyết, chính sách và thực hành về QLGD. Trong hàng chục năm nghiên cứu, các ông đã đưa ra nhiều lý thuyết và mô hình lãnh đạo, QLGD trong các loại trường học Châu Phi. Các mô hình phương Tây 5
7. và châu Phi cho thấy rằng khái niệm QLGD trường học rất phức tạp và đa dạng. Nghiên cứu của họ đã mở ra bức tranh về sự phức tạp và đa dạng đó. Đồng thời cũng cho ta thấy được tầm quan trọng của QLGD trường học. Chất lượng QLGD làm thay đổi đáng kể nhà trường và người học. Luận điểm của V.I Lenin về vai trò, tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ QL, giảng viên trong sự nghiệp GD xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 2.2. Những nghiên cứu phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý giáo dục ở Việt Nam Đề tài luận văn sẽ kế thừa kết quả nghiên cứu có liên quan của những công trình trên để luận giải một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn việc hoàn thiện phẩm chất, năng lực của người cán bộ QLGD ở trường CĐCĐ Sóc Trăng hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Trung ương, Bộ GD&ĐT, chuẩn hiệu trưởng về phẩm chất, năng lực của người CBQL giáo dục. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất, năng lực của người cán bộ quản lý: cần, kiệm, liêm, chính… về giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD của đất nước. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phẩm chất, năng lực của người CBQL trong nhà trường; về xây dựng đội ngũ giảng viên. Giáo dục luôn là vấn đề trung tâm của đời sống xã hội vì nó quyết định tương lai của mỗi người và của cả xã hội, thực trạng nhức nhối của nền giáo dục Việt Nam hiện nay – nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển của Việt Nam – đặt ra vấn đề phải cải cách giáo dục, trong cải cách vấn đề 6
8. nguồn nhân lực về QLGD rất quan trọng nhất là cán bộ QLGD. Vì từ việc thực hiện chính sách giáo dục quốc gia, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục đến việc thực hiện các mục tiêu GD, nâng cao chất lượng GD… luôn gắn liền với công tác QLGD từ bình diện quốc gia đến các cấp QLGD ở địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo. Vì vậy, nghiên cứu công tác QLGD ở nước ta hiện nay là một yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa rất to lớn để phát triển giáo dục bền vững. Võ Mạnh Sơn (Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa) cho rằng thời kỳ nào cũng vậy, người lãnh đạo, quản lý đều là người có phẩm chất và năng lực. Chính phẩm chất và năng lực quyết định đến sự thành công hay thất bại trong hoạt động lãnh đạo, quản lý đất nước, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo, quản lý không sẵn có khi con người mới sinh ra, mà nó được hình thành, phát triển và hoàn thiện dựa vào một số yếu tố cơ bản.[38, tr.94] Bài nghiên cứu “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay” PGS.TS Trần Viết Lưu cho rằng: “vấn đề nhà giáo và cán bộ quản lý luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý ngành giáo dục. Để phát triển đội ngũ này, cần phải có các hệ giải pháp đồng bộ: tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng, cơ chế chính sách. Trong các giải pháp trên thì giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng có tính căn bản, lâu dài, giải pháp về cơ chế chính sáchcótínhcấpthiết”.[28;tr.98] Phẩm chất, năng lực CBQL giáo dục rất khó đánh giá, kiểm nghiệm chính xác, vì đó là nhân cách cũng khó bồi dưỡng, nâng cao để hoàn thiện, có rất ít “ Đề án, đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 – 2015, tỉnh Sóc Trăng do UBND tỉnh Sóc Trăng xây dựng có đề cập đội ngũ CBQL giáo 7
9. dục như sau: “Phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để thực hiện tốt công vụ”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0444

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *