Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng AGRIBANK

Luận văn: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng AGRIBANK

1. Tính cấp thiết của đề tài Đa dạng hoá là m ột xu hướng tất yếu của sự phát triển trong hoạt động kinh doanh nói chung và ho ạt động ngân hàng nói riêng. Đặc biệt trước những yêu cầu mới của cạnh tranh và hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng ph ải không ng ừng phát triển và tìm kiếm những hướng đi mới phù h ợp để vừa có th ể đáp ứng ngày càng t ốt hơn nhu cầu của khách hàng, v ừa đứng vững trong cơ chế thị trường. Mặt khác, nền kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng phát tri ển, thu nhập của người dân tăng theo cũng như cuộc sống của họ ngày càng được cải thiện. Khi mức sống tăng lên, nhu cầu về các tiện ích cho cuộc sống hiện đại cũng ngày càng l ớn. Những năm gần đây, trung bình dân số nước ta tăng hơn một triệu người mỗi năm, phần đông là dân số trẻ, năng động, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Mặc dù thu nh ập bình quân cả nước tăng, đạt hơn 2.200 USD/người, nhưng không thể đáp ứng những nhu cầu của người dân. Nắm bắt được điều này, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã quan tâm h ơn tới hoạt động cho vay tiêu dùng. Những năm trở lại đây, hoạt động cho vay tiêu dùng (CVTD) mang m ột vai trò quan trọng trong dịch vụ ngân hàng, đóng góp một phần lợi nhuận không nh ỏ trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Người tiêu dùng v ới mức thu nhập ngày càng ổn định và được c ải thiện, cùng v ới trình độ dân trí và mức sống cao, hứa hẹn sẽ thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng phát tri ển. Tiêu dùng c ủa người dân tăng lên sẽ giúp các doanh nghi ệp sản xuất giải quyết được bài toán khó v ề hàng tồn kho, từ đó kích thích nền kinh tế tăng trưởng. Trên thực tế, tình hình phát triển kinh tế của địa bàn thành ph ố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình đang diễn ra mạnh mẽ , cùng v ới đó là nhu cầu vay tiêu dùng c ủa người dân cũng gia tăng. Sự phát triển của nền kinh tế cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân nhất thiết phải có s ự hỗ trợ của các ngân hàng. B ởi vậy, cho vay tiêu dùng là m ột thị trường tiềm năng đối với các ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình 1
13. (Agribank chi nhánh Tỉnh Quảng Bình) nói riêng trên địa bàn thành ph ố Đồng Hới trong thời gian tới. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Quảng Bình, thị phần dư nợ CVTD của Agribank CN Tỉnh Quảng Bình trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ khá thấp: trung bình dưới 10%. Điều này chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng c ủa chi nhánh vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng của ngân hàng c ũng như nhu cầu vay của khách hàng. Trước bối cảnh đó, Agribank chi nhánh Tỉnh Quảng Bình cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ với khu vực khách hàng vay tiêu dùng t ại địa bàn. Do đó, việc tìm hiểu thực trạng cho vay tiêu dùng c ủa chi nhánh và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng là r ất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên, tác gi ả chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – chi nhánh T ỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn Thạc sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. – Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2014-2016. – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng t ại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng. 2
14. – Phạm vi : + Phạm vi về không gian: Luận văn được nghiên cứu tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình, đóng trên địa bàn Thành ph ố Đồng Hới + Phạm vi về thời gian : Số liệu phục vụ đề tài nghiên c ứu thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016. (Do năm 2017 là năm có sự chia tách chi nhánh Tỉnh Quảng Bình thành 2 chi nhánh là Agribank Tỉnh Quảng Bình và Agribank Bắc Quảng Bình, số liệu có s ự thay đổi đáng kể, do vậy tác giả chỉ thu thập số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu trong khoảng thời gian 2014 – 2016). 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: guồn số liệu thứ cấp sử dụng trong luận văn được thu thập chủ yếu từ các báo cáo đã công b ố về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2014, 2015, 2016 của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, của các cơ quan, ban ngành có liên quan đến phần thực trạng các vấn đề nghiên cứu; Ngoài ra, báo cáo khoa h ọc của các tổ chức, cá nhân, vi ện nghiên cứu, các trường đại học; các báo và t ạp chí chuyên ngành của nhiều tác giả trong và ngoài nước là nguồn số liệu tham khảo quý giá đã được kế thừa biện chứng trong luận văn và được chỉ rõ nguồn gốc. – Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Tác giả tiến hành thu thập số liệu sơ cấp bằng phương pháp thảo luận, phỏng vấn với một số nhà quản lý, ki ểm soát nội bộ và cán bộ tín dụng làm việc tại Agribank tỉnh Quảng Bình để thu được những thông tin chính xác và trọng tâm. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trong quá trình thu thập số liệu, tác giả thiết kế bảng hỏi là phiếu khảo sát khách hàng để tìm hiểu sự đánh giá của khách hàng v ề chất lượng cung ứng dịch vụ của ngân hàng. Theo kinh nghiệm của các nghiên c ứu đi trước [5], tác giả chọn mẫu nghiên cứu là 160 khách hàng để cho ra kết quả nghiên cứu chính xác và toàn diện hơn. 4.2. Phương pháp phân tích số liệu – Sau khi thu thập được số liệu, tác giả tiến hành phân tích dựa trên một số phương pháp: 3
15. + Phương pháp thông kê mô tả: Sau khi đã thu thập đầy đủ các số liệu, tác giả sẽ tiến hành phân lo ại, chọn lọc lại các số liệu, chỉ tiêu phù h ợp với mục tiêu nghiên cứu. Sử dụng công c ụ Excel để tính toán tỷ lệ, vẽ bảng, đồ thị… + Phương pháp phân tích thông tin: Sau khi đã thu được số liệu đã qua xử lý b ằng phương pháp thông kê mô t ả, tác giả sẽ áp dụng các phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích biểu đồ đồ thị từ đó đưa ra được những đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng t ại Agribank chi nhánh Tỉnh Quảng Bình 5. Cấu trúc lu ận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về hoạt động cho vay tiêu dùng c ủa Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông thôn Vi ệt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Bình. Chương 3: Giải pháp hoàn thi ện hoạt động cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0140

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *