Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự khách sạn, 9 ĐIỂM!

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự khách sạn, 9 ĐIỂM!

1. Lý do chọn đề tài. Cùng với sự phát triển kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật và sự phát triển quan hệ hợp tác giữa các dân tộc, các nƣớc. Ngành Du lịch ở các nƣớc nói chung và ở nƣớc ta nói riêng đã hình thành và phát triển với một tốc độ nhanh và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Ngày nay khi mức sống của ngƣời dân cao hơn, thời gian nhàn rỗi hơn thì nhu cầu du lịch của ngƣời dân cũng tăng lên theo đó. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phù hợp với xu thế mở của và hội nhập, một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách là đội ngũ những ngƣời làm du lịch. Song thực tế ngành du lịch Việt Nam đang đứng trƣớc thực trạng thiếu hụt nhân sự. Nhân sự trong ngành thiếu trình độ chuyên môn, yếu về trình độ quản lý, đây là rào cản lớn nhất đối với ngành trong việc quảng bá hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế. Trong những năm gần đây, nhờ chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trƣờng đã đặt ra cho ngành du lịch Việt Nam nhiều thử thách và nhiều cuộc cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà nghỉ, khách sạn mới đƣợc xây. Điều này làm cho hệ thống cơ sở lƣu trú tại Việt Nam ngày càng phong phú về quy mô, tính chất và đa dạng về loại hình chức năng. Một khách sạn muốn thu hút nhiều khách, muốn phát triển và mở rộng quy mô buộc phải đƣa ra chiến lƣợc kinh doanh, quản lý hiệu quả. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong kinh doanh cũng nhƣ khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng của một khách sạn chính là nhân sự của khách sạn đó. Và công tác quản lý có vai trò then chốt trong việc hình thành nên chất lƣợng của nhân sự. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản
12. 2 trị nhân sự tại khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng” cho luận văn của mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài – Mục tiêu của đề tài: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự của khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng để đƣa ra giải pháp hoàn thiện công tác này. – Nhiệm vụ của đề tài: + Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân sự. + Phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cƣờng – Hải Phòng. + Đƣa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cƣờng – Hải Phòng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị nhân sự của khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng. – Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về nội dung: Đề tài chỉ tập trung tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng theo 3 nội dung chính gồm (1) công tác tuyển dụng nhân sự, (2) công tác đánh giá nhân sự , (3) công tác đào tạo phát triển nhân sự và (4) chế độ đãi ngộ nhân sự. + Phạm vi về không gian và thời gian: Không gian: Khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng, thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. 4. Phƣơng pháp nhiên cứu – Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích: tổng hợp nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, các báo cáo về công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự trong khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng, Ngoài các dữ liệu thứ cấp thu đƣợc từ các tài liệu, báo cáo của khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng, tác giả cũng trực tiếp quan sát và tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nhân sự
13. 3 tại khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016 để tìm ra những ƣu điểm và hạn chế nhằm phân tích và tìm ra câu trả lời cho vấn đề nghiên cứu. – Phƣơng pháp thống kê. Sử dụng một số công thức toán học thống kê trong phần mềm Excel để xử lý kết quả nghiên cứu nhằm rút ra những kết luận khoa học về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cƣờng Hải Phòng. Các dữ liệu dùng cho phân tích thống kê đƣợc thu thập từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thƣờng niên của khách sạn này. – Phƣơng pháp thu nhập thông tin  Thông tin thứ cấp: Để phản ánh thực trạng chung về nhân sự và hoạt động quản trị nhân sự tại công ty, tác giả sử dụng các thông tin thứ cấp gồm thông tin từ các báo cáo của Khách sạn Nam Cƣờng, các thông tin trên mạng Internet,…  Thông tin sơ cấp: Để phán ánh sự đánh giá của các CBNV công ty về các hoạt động chức năng quản trị nhân sự cụ thể, tác giả đã thực hiện 1 cuộc điều tra khảo sát, đối tƣợng khảo sát là các CBNV đang làm việc tại khách sạn. Tác giả sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện, để tiếp cận đƣợc với CBNV ở tất cả các phòng ban/bộ phận của khách sạn . Hiện khách sạn có 128 nhân viên. Do điều kiện nguồn lực và thời gian có hạn, tác giả khảo sát với ít nhất 50% tổng số nhân viên, tƣơng đƣơng với 70 phiếu. Trong 70 phiếu phát ra, tác giả thu về 54 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ phản hồi là 77.14%. 5. Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự trong khách sạn Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam
14. 4 Cƣờng – Hải Phòng Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng phát triển và các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cƣờng – Hải Phòng Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

 

MÃ TÀI LIỆU: 7350

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *