Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty Bảo Việt Quảng Bình

Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty Bảo Việt Quảng Bình

1. Lý do chọn đề tài Tro g điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam đã có b ước phát triển nhanh chóng, m ạnh mẽ và khá toàn di ện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ chế thị trường đã t ạo lập nên một môi trường đa dạng các hình thức kinh doanh, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cao từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đồng thời cũng làm phát sinh thêm nh ững rủi ro trong xã hội; những biến động của tự nhiên dẫn đến những nguy cơ tai biến về môi trường khó lường trước… Đó là những yếu tố quan trọng tác động mạnh mẽ đến việc hình thành và gia tăng các nhu cầu về bảo hiểm. Th ị trường bảo hiểm vì vậy ngày càng mở rộng. Số lượng các nhà cung c ập dịch v ụ bả o iểm tăng không ngừng, không chỉ là doanh nghiệp trong nước mà còn có s ự gia nhập nhanh của các doanh nghiệp nước ngoài. Tính đến hết tháng 12 năm 2016, trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bên cạnh đó còn có m ột số lượng lớn các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. Sự có mặt của 29 doanh nghiệp bảo hiểm của cả trong và ngoài nướ , một mặ t góp ph ần cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, đảm bảo nhu ầ u b ả o hiểm của người dân, mặt khác đã làm gia t ăng tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Để thành công trong th ị trường có s ự cạnh tranh cao, các doanh nghiệp bảo hiểm phải có uy tín và cung cấp cho khách hàng các s ản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất. Có nhi ều yếu tố đóng góp vào sự thành công như: sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, ứng dụng công ngh ệ hiện đại để tạo ra sản phẩm có ch ất lượng cao. Tuy nhiên, do quá trình hội nhập giữa các nền kinh tế trên thế giới ngày nay đã làm cho các ưu thế nói trên gi ữa các doanh nghiệp bị thu hẹp lại và không còn mang tính quyết định trong cạnh tranh. Do đó, vấn đề quản lý tài chính và các chính sách tài chính có vai trò quy ết định đối với lòng tin c ủa khách hàng khi h ọ chọn lựa và quyết định tiêu dùng s ản phẩm, dịch vụ của một công ty b ảo hiểm. 1
11. Tự xác định chỗ đứng cho mình là kinh doanh trên lĩnh vực bảo hiểm, nơi nhạy cảm của nền kinh tế, đều nổ lực không bi ết mệt mỏi để tạo cho mình một chỗ đứng và một tiếng nói riêng trong ch ốn cạnh tranh khốc liệt đó. Nguyên tắc mở ra cánh cửa thà h công dường như rất đơn giản: “Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng”. Đó có lẽ là một trong những lý do khi ến cho quản lý tài chính đóng một vai trò đặc biệt quan tr ọng và tr ở nên là vi ệc làm không th ể thiếu đối với bất kỳ công ty nào, bởi đối với nhà qu ả n lý công ty b ảo hiểm quản lý tài chính là con đường ngắn nhất để tiếp cận với bức tranh toàn cảnh tình hình tài chính của chính công ty mình, thấy được cả ưu và nhược điểm cũng như nguyên nhân của những nhược điểm đó để có th ể định hướng kinh do nh đúng đắn trong tương lai. Quảng Bình là một địa phương đang phát triển nhanh trên các l ĩnh vực kinh tế, xã hội. Công t y Bảo Việt Quảng Bình là công ty đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ từ những năm đầu tái l ậ p Tỉnh (năm 1989). Tuy đã khẳng định được chỗ đứng cho mình là một trong những d anh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu của Tỉnh nhưng cũng như các công ty khác, công tác quản lý tài chính tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình luôn luôn được xem xét và hoàn thi ện cũng như khắc phục nhiều hạn chế. Căn cứ vào kết quả đó để đề ra các chính sá h, chiến lược phù h ợp với thị trường chung và phù h ợp với nội lực của chính bả n thân công ty. Vì lý do này, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thi ện công tác Qu ản lý tài chính tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình” để nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Thực trạng công tác qu ản lý tài chính của Công ty Bảo Việt Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016, đề xuất giải pháp hoàn thi ện công tác qu ản lý tài chính của công ty Bảo Việt Quảng Bình trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hoá cơ sở lý lu ận và thực tiễn về quản lý tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm. 2
12. – Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình. – Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý tài chính tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình. 3. Đối tượ g và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu các v ấn đề liên quan đến công tác qu ản lý tài chính tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Không gian: T ại Công ty B ảo Việt Quảng Bình. – Thời gian: Nghiên cứu số liệu thứ cấp trong giai đoạn 2014 – 2016 và thu thập số liệu sơ cấp từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập, điều tra dữ liệu, chọn mẫu điều tra: Tiến hành khảo sát mức độ tác động của các n ân tố ảnh hưởng và từng nội dung của chu trình quản lý tài chính của công ty Bảo Việt Quảng Bìnhđể có cơ sở phân tích tình hình quản lý tài chính của công ty Bảo Việt Quảng Bình khách quan hơn. Bảng hỏi giúp chúng ta khảo sát toàn bộ nội dung quản lý tài chình, hoặc từng nội dung trong từng khâu của quá trình quản lý tài chính cho Bảo Việt Quảng Bình. Kết quả khảo sát s ẽ được phân tích để chứng minh những điểm mạnh, điểm yếu trong từng khâu của chu trình quản lý tài chính. – Dữ liệu thứ cấp: Thu thập nguồn thông tin chung v ề công ty B ảo Việt Quảng Bình từ phòng nghi ệp vụ, phòng t ổ chức hành chính, phòng kế toán của cô g ty giai đoạn 2014 – 2016; thu thập các số liệu; thu thập tài liệu và các thông tin khác liên quan đến đề tài hoặc từ Internet. – Dữ liệu sơ cấp: gồm 2 nguồn chính: Thu thập thông qua ph ỏng vấn chuyên gia và phát phi ếu điều tra bảng hỏi. •Đối với cán bộ, nhân viên c ủa Công ty B ảo Việt Quảng Bình: Luận văn tiến hành điều tra, phỏng vấn 85 CBNV trên tổng số 88 cán bộ, nhân viên c ủa Công ty. Thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên có h ệ thống, các nhân viên, cán b ộ được đánh 3
13. số thứ tự trong danh sách, sau đó thực hiện chọn ngẫu nhiên các s ố bằng excel, tiến hành như vậy cho đến khi số mẫu đảm bảo phù h ợp với 4 nhân tố độc lập với 20 biến quan sát. Số lượ g mẫu cần thiết là 20×4=80 mẫu ( điều tra 85 mẫu cho phù h ợp với số lượng cán bộ, hân viên của Công ty B ảo Việt Quảng Bình).  Đối với chuyên gia( những người am hiểu lĩnh vực tài chính tại đơn vị): Luận văn tiến hành điều tra 35 chuyên gia của Công ty đảm bảo phù h ợp với 4 nhân tố độc lập với 16 biến quan sát. 4.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu – Luận văn sử dụng phần mềm excel, SPSS 20.0 để xử lý – Luận văn sử dụng phương pháp tính + Phân tích định tính Dựa trên những dữ liệu thứ cấp, phân tích đị nh tính, các số liệu từ các báo cáo tổng kết và các d ữ liệu thu thập được trên internet ay sách báo, đồng thời có s ự so sánh giữa các năm và so sánh với các đối thủ. + Phân tích định lượng Phân tích định lượng các số liệu thứ cấp từ các báo cáo t ổng k ế t và các d ữ liệu thu thập được trên hệ thống và internet, đồng thời có s ự so sánh gi ữ a ác năm và so sánh với các đối thủ.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0160

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *