Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, HAY!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư Xây dựng là hoạt động có vai trò quy ết định trong việc tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, là nhân t ố quan trọng làm thay đổi chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một quốc gia, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát tri ển kinh tế đất nước theo hướng CNH – H H. Hiện nay ở Việt Nam, đầu tư cho xây dựng đặc biệt trong những lĩnh vực khó có khả năng sinh lời như hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương, đê điều, tưới tiêu, trường học, bệnh viện… chủ yếu lấy từ nguồn ngân sách của nhà nước. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, đầu tư Xây dựng là một vấn đề hệ trọng bởi vì, mức đầu tư cao được kỳ vọng đem lại mức tăng trưởng cao. Hiện nay, tỷ lệ đầu tư cho Xây dựng ở Việt Nam trong t ời gian qua lên tới 12% GDP – cao hơn hẳn các quốc gia Đông Á khác trong giai đ ạn phát triển tương tự như Việt Nam – nhưng cho đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn bị coi là yếu kém và là m ột trong ba nút thắt tăng trưởng chính của nền kinh tế. Rõ ràng, đầu tư chỉ dẫn đến tăng trưởng nếu nó thực sự hiệu quả. Vì vậy, nâng ao hiệu quả QLNN về đầu tư Xây dựng phải luôn là một ưu tiên hàng đầu – mà hiện nay điều đó phụ thuộc phần lớn vào hiệu lực và hiệu quả của quá trình QLNN đối với lĩnh vực này. Có th ể khẳng định rằng, hiệu quả QLNN về đầu tư Xây dựng ở Việt Nam h ện nay rất thấp và nguyên nhân ch ủ yếu nhất là do công tác QLNN còn y ếu kém. Sự yếu kém này tồn tại trong tất cả các khâu của quá trình quản lý; từ việc lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng; cơ chế phối hợp, phân công, phân cấp trong bộ máy QLNN; đến cơ chế phân bổ ngân sách và thanh kiểm tra, giám sát. Tình trạng yếu kém trong quản lý đã dẫn đến nhiều hệ lụy là sai phạm về đầu tư xảy ra một cách rất phổ biến trong hầu hết các dự án được thanh tra và kiểm toán; hàng loạt các dự án ngàn tỉ bỏ hoang, lãng phí… Trong khi đó, thu ngân sách của cả nước năm những năm gần đây chỉ đủ để đáp ứng chi thường xuyên, còn toàn b ộ vốn cho đầu tư phát triển phải đi vay nợ. Tình hình nợ công đã ở mức rất nghiêm trọng và dự báo trong năm nay sẽ cham ngưỡng an toàn (65%) theo Chiến lược quản lý nợ công đến 2020. 1
12. Trong thực tế, sự chưa hoàn chỉnh và chặt chẽ của hệ thống luật pháp trong lĩnh vực xây dựng đã tạo lỗ hổng không nhỏ trong lĩnh vực này. Bài h ọc về chất lượng các công trình xây d ựng những năm qua, bất cập trong cơ chế quản lý, giám sát đã đặt ra yêu cầu cần phải nâng cao hiệu quả QLNN trong đầu tư Xây dựng. Ngành xây d ựng nói chung và ngành xây d ựng của tỉnh Quảng Trị nói riêng đóng vai trò khô nh ỏ cho sự phát triển kinh tế. Cùng v ới sự thay đổi của cơ chế kinh tế hiện nay, hoạt động đầu tư Xây dựng cũng có só sự phát triển mới phù h ợp với những biến đổi chung. Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, có chức năng th m mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện QLNN về các lĩnh vực: xây dựng, k ến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, phát triển đô t ị, nh à ở và công s ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, về các dịch vụ công tr ng lĩnh vực QLNN của sở. Như vậy Sở xây dựng Quảng Trị chịu trách nhiệm QLNN về lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, trong hoàn c ảnh thực tế, công tác QLNN tại Sở Xây dựng Quảng Trị vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm trong việc tổ chức lực lượng quản lý và còn thi ếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình trong lĩnh vực xây dựng. Chính vì thế tôi chọn đề tài nghiên c ứu: “Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước về Đầu tư Xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị” 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về QLNN và thực trạng QLNN về ĐTXD tại tỉnh Quảng Trị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về ĐTXD tại Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị 2.1. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác QLNN về ĐTXD; – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNN về ĐTXD; – Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác QLNN về ĐTXD. 2
13. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác QLNN về ĐTXD tại Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị. 3.2. Phạm vi hiêm cứu – Không gian : Tại địa b àn Quảng Trị và giới hạn dưới góc độ chủ yếu về QLNN về ĐTXD đối với các công trình, dự án được đầu từ tại Quảng Trị. Số liệu thu thập lấy từ các báo cáo của các phòng b n, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong thời gian 3 năm gần nhất để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ cho việc phân tích đánh giá. – Thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng QLNN về ĐTXD tại Quảng Trị trong giai đoạn 2014-2016; Đưa ra các giả pháp áp d ụng cho giai đoạn từ nay đến năm 2022. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu – Dữ liệu thứ cấp: Các thông tin c ủa dự án, thủ tục hành chính về ĐTXD từ các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trong thời gian ba năm gần nhất. – Nội dung thông tin cần thu thập: Tình hình thực hiện những nội dung của công tác QLNN những dự án đã hoàn thành, th ủ tục hành chính về công tác về ĐTXD. 4.2. Phương pháp phân tích 4.2.1. Thống kê mô t ả Phương pháp này được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ các báo cáo khác nhau. Thống kê mô t ả cung cấp những tóm tắt đơn giản về các thước đo. Cùng v ới phân tích đồ họa đơn giản nó giúp chúng tạo phân tích định lượng về số liệu. 4.2.2. Phương pháp so sánh Phương pháp này cần có sự thống nhất về không gian, nội dung, tính chất. Tùy theo mục đích ta có thể xác định gốc so sánh. Gốc so sánh cụ thể là về thời gian, không gian, k ỳ phân tích được chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch. Giá trị so sánh là số tuyệt đối, số tương đối. Quá trình phân tích theo phương pháp so sánh cụ thể thực hiện bằng 3
14. – So sánh theo chiều ngang: So sánh theo chiều ngang trên các báo cáo tình hình thực hiện công tác QLNN, chính là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối trên từng chỉ tiêu, trên t ừng báo cáo tình hình thực hiện công tác QLNN. Thực chất của việc phân tích này là phân tích sự biến động về quy mô c ủa từ g khoản mục, trên từng báo cáo tình hình thực hiện công tác QLNN của đơn vị. Qua đó xác định được mức biến động (tăng hay giảm) về quy mô của chỉ tiêu phân tích và mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu nhân t ố đến các chỉ tiêu phân tích. 5. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý lu ận và thực tiễn về công tác Quản lý nhà nước về Đầu tư Xây dựng. Chương 2. Thực trạng công tác Quản lý nhà nước về Đầu tư Xây dựng tại Sở Xây dựng Quảng Trị. Chương 3. Định hướng và một số giải pháp oàn t iện công tác Quản lý nhà nước về Đầu tư Xây dựng tại Sở Xây dựng Quảng Trị. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0175

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *