Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên

Luận văn: hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên

1. Tính cấp thiết của đề tài Thế kỷ XXI với những b ớc tiến dài của khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã thúcƣ đẩy sự phát triển quá trình sản xuất. Nhiều công nghệ, kỹ thuật mới, các loại vật liệu mới đ ợc ứng dụng vào sản xuất đòi hỏi ng ời lao động phải đ ợc đào tạo ở trìnhƣ ƣ ƣ độ lành nghề nhất định. Các nhà kinh tế đã khẳng định rằng đầu t cho con ng ờiƣ ƣ thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo là đầu t có hiệu quả nhất, quyết địnhƣ khả năng tăng tr ởng kinh tế nhanh và bền vững của đất n ớc.ƣ ƣ Đất n ớc ta đã và đang tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập và phátƣ triển, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0….để tiến Ếhành thành công công cuộc vĩ đại đó, cần có những con ng ời vừa hồng vừa chuyên, vừa có trình độ khoaƣ Ế HUhọc công nghệ và lý t ởng cách mạng. Con ng ời đó không ai khác chính là thế hệƣ ƣ T trẻ, đó chính là thanh niên. Vì thế để đảm bảo KINHcho sự phát triển ổn định của xã hội, công tác đào tạo và đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên – lực l ợng lớn trong xã hội làƣ đ ợc việc làm phù hợp, gây lãng phí vật chất và tinh thần.ƣ nội dung hết sức cần thiết. Bởi chỉ khi Ccó đ ợc một trình độ kĩ thuật nhất định,ƣ họ mới có thể tạo lập đ ợc nghề nghiệpƣ H từ Ọđó mới tiếp tục nâng cao trình độ và cống hiến I cho xã hội, song một thực tế cho Ạ thấy là chất l ợng đào tạo nghề cho thanh niênƣ hiện nay ch a cao. Bên cạnh đó, côngƣ Đ tác quản lý nhà n ớc đối với hoạt động đào tạoƣ nghề nói chung và cho thanh NGniên nói riêng còn bộc lộ nhiều hạn chế, số l ợng và cơƣ cấu đào tạo nghề mất cân Ờđối, dẫn đến một số ng ời đã qua đào tạo nh ng vẫn không tìmƣ ƣ TRƯ Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển của đất n ớc, Quảng Bìnhƣ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt. Nền kinh tế của tỉnh nhà đang trên đà phát triển, an ninh chính trị ổn định, đời sống của đại bộ phận nhân dân đang từng b ớc đ ợc nâng lên. Song, so với mặt bằng chung của cả n ớc thì Quảng Bình vẫnƣ ƣ ƣ
15. nổi cộm nhiều vấn đề cần giải quyết và một trong số đó là quản lý nhà n ớc đối vớiƣ công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên. Hiên nay nguồn lao động qua đào tạo của tỉnh Quảng Bình còn thấp chất l ợng đào tạo nghề ch a đáp ứng yêu cầu. Việc đào tạo nghề cho thanh niên vẫnƣ ƣ mang tính “thời vụ” theo kiểu “có gì học nấy”, ch a bám sát với quy hoạch sử dụngƣ 1
16. nguồn nhân lực cho từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội. Đào tạo nghề ch a cănƣ cứ theo nhu cầu của thị tr ờng lao động và hoàn cảnh của ng ời họcƣ ƣ Trong thời gian qua, hệ thống cơ sở đào tạo nghề đ ợc quy hoạch, phát triểnƣ mạnh mẽ, nhất là các trung tâm dạy nghề cấp huyện; quy mô đào tạo đ ợc mở rộng;ƣ Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về dạy nghề cho thanh niên, công tác quy hoạch, kế hoạch, dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho thanh niên đ ợc các cấp chínhƣ quyền quan tâm triển khai; các nhân tố đảm bảo chất l ợng đào tạo đ ợc tăng c ờngƣ ƣ ƣ khiến chất l ợng đào tạo nghề cũng dần đ ợc cải thiện; đã gắn mục tiêu đào tạo nghềƣ ƣ với chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh – tế xã hội; sau đào tạo nhiều lao động đã tìm đ ợc việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo,ƣ Ế phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết của ngành Lao động HU– Th ơng binh vàƣ Xã hội, cũng nh kết quả khảo sát, đánh giá từ các cơ quanƣ TẾquản lý, các cơ quan nghiên cứu, thì hiện tại, thực trạng hoạt động quản KINHlý nhà n ớc về đào tạo nghề choƣ thanh niên của tỉnh Quảng Bình còn không ít hạn chế. Công tác quy hoạch phát triển mạng l ới cơ sở dạy nghề còn nhiều bất cập; việcƣ C đầu t cơ sở vật chất trang thiếtƣ bị dạy nghề ở các trung tâm dạy nghề cấp Hhuyện Ọ còn ch a phù hợp; công tác tuyên truyềnƣ I phổ biến chính sách pháp luật về Ạdạy nghề cho thanh niên ch a hiệu quả, bộ máyƣ quản lý nhà n ớc các cấp về công tácƣ Đđào tạo nghề ch a hoàn thiện, thiếu kinh nghiệm;ƣ việc triển khai công tác đào NGtạo nghề cho thanh niên ch a gắn kết chặt lẽ vớiƣ quy hoạch phát triển kinh tế Ư- xã Ờhội, với thị tr ờng lao động; công tác kiểm tra,ƣ giám sát ch aƣ TR thực hiện th ờng xuyên và còn thiếu chặt chẽ dẫn đến chất l ợng, hiệu quả đào tạoƣ ƣ ch a cao, ch a phù hợp với nhu cầu của ng ời học và ng ời sử dụng lao động.ƣ ƣ ƣ ƣ Tr ớc ý nghĩa của công tác đào tạo nghề cho thanh niên và từ những đòi hỏiƣ cao của thực tế địa ph ơng Quảng Bình,ƣ tôi đã lực chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác Quản lý nhà n ớc đối với đào tạo nghề cho thanh niên tại Sở Lao động –ƣ Th ơng binh và xã hội tỉnh Quảng Bình”ƣ cho Luận văn thạc sĩ kinh tế cả mình. Đây là một vấn đề tuy không mới, song lại rất cần thiết và thiết thực đặc biệt đối với tỉnh Quảng Bình, có tính chất nền tảng trong việc định h ớng cho sự phátƣ triển nguồn nhân lực cũng nh sự phát triển của lực l ợng sản xuất trên điạ bàn tỉnhƣ ƣ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
17. 2
18. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà n ớc (QLNN) đối với đào tạo nghềƣ cho thanh niên tại Sở LĐTB&XH Quảng Bình. 2.2 Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về QLNN đối với đào tạo nghề cho thanh niên; – Đánh giá thực trạng công tác QLNN về đào tạo nghề cho thanh niên tại Sở Ế Lao động – Th ơng Binh và xã hội tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn năm 2015- 2017.ƣ – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với đào tạo Ế nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thờiHUgian tới. 3. Đối t ợng và phạm vi nghiên cứuƣ KINHT 3.1. Đối tượng nghiên cứu C – Đối t ợng nghiên cứu:ƣ Công tác QLNN đối với đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình H I Ọ Ạ – Đối t ợng điều tra:ƣ Lãnh đạo và Cán bộ công chức trực tiếp hoạt động tại Sở Đ Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình NG 3.2. Phạm vi nghiên cứu Ờ – Nội dung: Chỉ nghiên cứu công tác quản lý nhà n ớc về công tác đào tạoƣ nghề cho thanhTRniênƯtại Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình – Không gian: Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình với công tác quản lý trên địa bàn Quảng Bình – Thời gian: Số liệu thu thập thứ cấp trong giai đoạn 2015- 2017; Số liệu điều tra sơ cấp đầu năm 2019 đề xuất giải pháp đến năm 2023 4. Ph ơng pháp nghiên cứuƣ 4.1. Phương pháp luận Đề tại đ ợc nghiên cứu trên cơ sở lý luận là chủ nghĩa Mác – Lênin, t t ởngƣ ƣ ƣ Hồ Chí Minh, đ ờng lối, chủ tr ơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n ớcƣ ƣ ƣ 3
19. thông qua các văn kiện Đại hội Đảng, Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng các khóaƣ và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình các khóa xung quanh vấn đề này. 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Đề tài vận dụng ph ơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủƣ nghĩa duy vật lịch sử trong quá trình nghiên cứu; đồng thời sử dụng các ph ơng phápƣ đặc tr ng của khoa học quản lý hành chính nh : ph ơng pháp thống kê để tổng hợpƣ ƣ ƣ thống kê tình hình thực tế của địa ph ơng đối với các chỉ tiêu cụ thể. Ph ơng phápƣ ƣ phân tích và tổng hợp: qua kết quả thống số liệu từ đó phân tích các số liệu đã thống kê đ ợc để đ a những nhận định chính xác hơn về các vấn đề nghiên cứu. Ph ơngƣ ƣ ƣ pháp điều tra xã hội học thông qua công tác điều tra xã hội học đê nghiên cứu những Ế đánh giá của xã hội về vấn đề nghiên cứu để tìm ra những vấnHUđề còn tồn tại mà xã hội quan tâm để từ đó đ a ra nh nngx nhận định chính xác hơn về vấn đề nghiên cứu.ƣ ƣ 4.3. Phương pháp Thu thập thông tin, số liệu TẾ – Thông tin, số liệu thứ cấp: Đ ợc thuƣ KINHthập từ: Các văn bản, Qui định, Chính sách của Đảng, Nhà n ớc và các Ban ngànhƣ C liên quan đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên; Thu thập sách, báo, internet; Ọ Các báo cáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động – Th ơng binh xã hội vàƣ I các H cơ quan ban ngành ở địa ph ơng;…ƣ ĐẠ – Số liệu sơ cấp: Thống kê nghiên cứu thực tiễn thông qua điều tra xã hội học chọn mẫu điều tra. Số liệu NGthứ cấp Đ ợc thu thập từ điều tra phỏng vấnƣ trực tiếp cán bộ lãnh đạo, quản lý; Ờcán bộ của Sở LĐTBXH, cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo nghề để hiểu rỏ hơn vấn Ưđề quản lý Nhà n ớc tại các cơ quan có chức năng quản lý nhàƣ n ớc về đào tạoƣ TRnghề Đồng thời phỏng vấn ngẫu nhiên đối t ợng thanh niên học nghề tại các cơƣ sở đào tạo với mỗi cơ sở khoảng 15 đến 20 học viên dự kiến 100 thanh niên. Ph ơng pháp điều tra bằng bảng hỏi đ ợc thiết kế sẵn.ƣ ƣ 4.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích – Ph ơng pháp tổng quan tài liệu;ƣ – Ph ơng pháp so sánh;ƣ – Ph ơng pháp thống kê mô tả:ƣ – Ph ơng pháp phân tích kinh tếƣ
20. 4
21. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết quả nghiên cứu đ ợc trình bày trong 3 ch ơng:ƣ ƣ Ch ơng 1ƣ : Những vấn đề lý luận và thực tiễn Quản lý nhà n ớc đối với đàoƣ tạo nghề cho thanh niên Ch ơng 2ƣ : Thực trạng quản lý nhà n ớc đối với đào tạo nghề cho thanh niênƣ tại Sở Lao động- Th ơng binh và xã hội tỉnh Quảng Bình.ƣ Ch ơng 3ƣ : Quan điểm định h ớng và giải pháp QLNN đối với đào tạo nghềƣ cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0378

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *