Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng, HAY!

Luận văn: Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hoạt động tín dụng được xem như thước đo tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tỉ lệ nợ xấu ngân hàng gia tăng nhanh, chất lượng tín dụng thấp và tiềm ẩn rủi ro lớn. Hầu hết các TCTD hiện đang hoạt động kém an toàn và kém hiệu quả. Những yếu kém đó nếu không được xử lý kịp thời có thể tác động bất lợi đến ổn định nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia. Để hoạt động kinh doanh được an toàn và có hiệu quả thì việc nâng cao chất lượng tín dụng là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt là chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro và thực hiện các mục tiêu: Ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và chỉnh sửa nghiêm túc những tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động; Bảo đảm tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực an toàn, hiệu quả; Bảo đảm hệ thống thông tin tài chính và t ông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời. Hiện nay hệ thống KSNB ở nhiều ngân hàng mới dừng lại ở việc kiểm tra tính tuân thủ, mang nặng tính hậu kiểm, chưa hú trọng vào việc kiểm tra đánh giá rủi ro nhằm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn để có thể cảnh báo kịp thời về những điểm yếu trong quy trình nghiệp vụ tín dụng để đề xuất, kiế nghị sửa đổi, khắc phục sớm. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng là yêu cầu cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao chất lượng ín dụng và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong tín dụng Ngân hàng. Đối với Ngân hàng CSXH nghiệp vụ tín dụng mang tính đặc thù cao, chủ yếu phối hợp với các TCCT-XH cho vay bằng tín chấp, ký kết hợp đồng ủy nhiệm, ủy thác một số khâu trong quá trình vay vốn thì việc kiểm soát nghiệp vụ tín dụng để giảm thiểu rủi ro, phát huy hiệu quả, bảo toàn đồng vốn rất cần thiết. Hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng CSXH Việt Nam đánh giá cao. Tuy nhiên, Ngân hàng CSXH Quảng Trị khi thành lập chỉ triển 1
11. khai thực hiện 2 chương trình cho vay đến nay đã quản lý hơn 13 chương trình tín dụng ưu đãi; tốc độ tăng trưởng nguồn vốn lớn, quy mô tín dụng ngày càng tăng, hoạt động tín dụng đang còn tồn tại một số những bất cập đặt ra cho Ngân hàng CSXH một thách thức lớn đó là: Làm thế nào để vừa phục vụ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách tốt nhất vừa kịp thời phát hiện những tồn tại, điểm yếu trong nghiệp vụ tín dụng nhằm quản lý nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi an toàn, hiệu qủa, giảm thiểu rủi ro. Đồng thời có phương pháp tác nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động. Từ những lý do trên, luận văn xác định đề tài “Hoàn thiện công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm giải quyết những vấn đề hiện nay và có ý nghĩa khoa học lâu dài. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại đơn vị nghiên cứu, từ đó đề xuất ác giải pháp góp phần hoàn thiện công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng trong hệ thống Ngân hàng. – Đánh giá thực trạng công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. – Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín trong hệ thống Ngân hàng và công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. 2
12. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về địa điểm: Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị – Về nội dung: Công tác kiểm tra kiểm soát Nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. – Về thời gian: 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017, giải pháp đến năm 2020 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Để có thông tin thực tế cụ thể về thực trạng hoạt động của Ngân hàng CSXH và hoạt động kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị, học viên sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nguồn như sau: – Thu thập dữ liệu thứ cấp bên trong: Nguồn tài liệu nội bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị như các Báo cáo thường niên 2015 – 2017; Quy chế kiểm tra kiểm soát nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát,…; Công văn hướng dẫn quy trình cho vay, đánh giá rủi ro tín dụng; Điều lệ hoạt động,…; Thu thập các báo cáo đánh giá về hệ thống kiểm tra Ngân hàng CSXH; Báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ,… để đánh giá đầy đủ về tình hình hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy Kiểm tra kiểm soát nội bộ của Ngân hà g CSXH. – Thu thập dữ liệu thứ cấp bên ngoài: + Các báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đăng trên trang Website http://www.sbv.gov.vn; số liệu báo cáo hàng năm của Tổng cục thống kê trên trang Website http://www.gso.gov.vn; báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị. + Nguồn tài liệu tham khảo có tính kế thừa: Bao gồm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các đề tài nghiên cứu khoa học,… có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở các tài liệu tham khảo, học viên ghi nhận những nội dung có tính kế thừa và xác định những vấn đề cần nghiên cứu bổ sung thêm cho đề tài tại phần tổng quan nghiên cứu. + Nguồn tài liệu có tính thời sự và thực tiễn: Qua các bài báo khoa học 3
13. đăng trên các tạp chí chuyên ngành và các chính sách, văn bản pháp luật. Các tạp chí chuyên ngành liên quan đến đề tài như Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí kiểm toán, … học viên tham khảo các nội dung nghiên cứu của các chuyên gia liên quan lĩnh vực KSNB cũng như cập nhật các quy định điều chỉnh hoạt động KSNB trong Ngân hàng. + Tìm kiếm nguồn tài liệu trên internet, qua giới thiệu của giáo viên hướng dẫn có liên quan nội dung nghiên cứu. 4.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp Dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Nó còn được gọi là các dữ liệu gốc, chưa được xử lý. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp nên độ chính xác khá c o, đảm bảo tính cập nhật nhưng lại mất thời gian và tốn kém chi phí để thu thập. Phương pháp thu thập t ông tin sơ cấp: – Phỏng vấn chuyên gia: Tác giả đã tiến hành phỏng vấn đối với 50 cán bộ của Chi nhánh gồm: 1 Giám đốc; 2 Phó Giám đốc; 5 Trưởng phòng; 9 Giám đốc, 9 phó Giám đốc PGD NHCSXH huyện, thị xã; 2 phó phòng và 1 nhân viên phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ, 23 cán bộ tín dụng về công tác kiểm tra ểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị – Quan sát nhân viên ngân hàng, ghi chép: qua các buổi làm việc tại 05 điểm giao dịch xã tại 05 huyện tìm hiểu việc tuân thủ các quy trình, tiếp xúc trực tiếp với 20 Tổ trưởng tổ TK&VV (mỗi điểm giao dịch xã tiếp xúc 04 Tổ trưởng tổ TK&VV), 25 hộ vay (mỗi điểm giao dịch xã tiếp xúc 05 hộ vay) để lấy ý kiến hỏi trắc nghiệm về việc thực hiện quy trình cho vay, thu nợ, ủy thác của ngân hàng và HĐT.
\

 

MÃ TÀI LIỆU: 0179

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *