Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Luận văn: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1. Tính cấp thiết của đề tài Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN) là một nguồn lực tài chính rất quan trọng của quốc gia đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Nguồn vốn này góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho phát triển nền kinh tế, giải quyết những vấn đề xã hội. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này , nhà nước đã có những văn bản quy phạm pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau như: Luật, Nghị định, Thông tư… trong đó có những quy định chung về đầu tư xây dựng và cả những quy định chuyên ngành về quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN. Các văn bản này được điều chỉnh, sửa đổi nhiều lần và ngày càng phù hợp hơn với yêu cầu quản lý nguồn kinh phí cho hoạt động đầu tư XDCB trong cả nước. Ở thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế ,vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm đến 30% trong tổng số chi NSNN và chủ yếu là nguồn thu từ ngân sách t ỉnh và ngân sách trung ương. Điều đó khẳng định vai trò to l ớn của đầu tư phát triển đối với công cu ộc xây dựng một thành phố Huế là trung tâm tài chính, du lịch khu vực Bắc miền trung của nhân dân và chính quyền thành phố Huế. Chính vì vậy, quản lý quá trình chi nguồn vốn này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm.. Tuy nhiên th ực tiễn hiện nay còn nhi ều bất cập trong nhiều nội dung và ở tất cả các khâu t ừ cấp phát, sử dụng và thanh toán v ốn đầu tư dẫn đến một mặt gây khó khăn cho các Nhà thầu cũng như trong việc thực hiện dự án đầu tư. Mặt khác, vẫn còn nhi ều kẽ hở làm thất thoát nguồn vốn này, nợ đọng trong XDCB vẫn xảy ra diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý chi tiêu công, th ực hành tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí thì việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi tiêu công ngu ồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN đang đặt ra những thử thách to lớn cho hệ thống KBNN. Việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thi ện công 1
13. tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN nhằm tăng hiệu quả đầu tư, tiết kiệm ngân sách, ch ống thất thoát, lãng phí là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ những lý do đó, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác ki ểm soát chi v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước thành ph ố Huế” làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác ki ểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN , luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thi ện công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNNtrên địa bàn thành ph ố Huế. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN; – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại KBNN thành phố Huế ; – Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thi ện công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại KBNN thành phố Huế đến năm 2020. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu – Công tác ki ểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước ; – Đối tượng khảo sát : Cán b ộ làm công tác ki ểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Kho bạc hà nước Thừa Thiên Huế; Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN trên địa bàn . 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: KBNNthành phố Huế. – Về thời gian: Đề tài thực hiện nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong giai đoạn 2015– 2017; điều tra 2
14. số liệu sơ cấp trong năm 2017; Đề xuất giải pháp hoàn thi ện công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB tại KBNN đến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp – Dữ liệu thứ cấp được thu thập bằng cách khảo sát trực tiếp hồ sơ Kiểm soát chi đầu tư XDCB đang thực hiện tại KBNN thành phố Huế. – Tất cả các báo cáo quy ết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Huế được công b ố chính thống trên các trang báo, sách và internet ….v.v 4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Xác định kích thước mẫu Nghiên cứu áp dụng xác định kích thước mẫu dựa trên phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích h ồi quy bội. Với số lượng 23 biến quan sát trong thiết kế điều tra thì cần phải đảm bảo có ít nhất 115 quan sát trong mẫu điều tra[13]. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu c ầu, mẫu điều tra của tác giả là 150 phiếu, đây là các đối tượng có li ên quan đến công tác Ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Kho bạc. Phương pháp chọn mẫu Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, xác định đối tượng điều tra khảo sát là các Chủ đầu tư, Ban quản lý d ự án, các cán b ộ của KBNN tỉnh, thành phố và các huy ện có liên quan tr ực tiếp đến công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh. 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý d ữ liệu Dữ liệu điều tra được tổng hợp và hệ thống hóa b ằng phương pháp phân tổ thống kê theo các tiêu th ức khác nhau phù h ợp với mục tiêu của đề tài luận văn. Dữ liệu điều tra được xử lý , tính toán trên máy tính theo các ph ần mềm thống kê SPSS, Excel. 4.3 Phương pháp phân tích số liệu Các phương pháp phân tích số liệu chủ yếu bao gồm: 3
15. – Phương pháp th ống kê mô t ả : được sử dụng để nghiên cứu các đặc trưng về mặt lượng (quy mô, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ, …) trong mối quan hệ với mựt chất của vốn đầu tư XDCB từ NSNN ở KBNN thành phố Huế. – Phương pháp so sánh dữ liệu thời gian :được vận dụng để phân tích động thái VĐT từ NSNN trong giai đoạn 2015-2017 tại KBNN thành phố Huế • Kiểm định thang đo Độ tin cậy của thang đo được kiểm định thông qua h ệ số Cronbach Alpha và phương pháp phân tích nhân tố khám phá. – Hệ số Cronbach Alpha Được sử dụng trước nhằm loại các biến không phù h ợp. Theo các nhà nghiên c ứu: 0,8 ≤ Cronbach Alpha ≤ 1 : Thang đo lường tốt. 0,7 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,8 : Thang đo có thể sử dụng được. 0,6 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,7 : Có th ể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, những biến có Cronbach Alpha l ớn hơn 0,7 thì được xem là đáng tin cậy và được giữ lại. Đồng thời, các biến có h ệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 được coi là biế n rác và s ẽ bị loại khỏi thang đo. – Phân tích nhân t ố (EFA) Phân tích nhân tố nhằm rút g ọn tập hợp nhiều biến thành một số biến tương đối ít hơn, giúp cho nghiên cứu có được một bộ biến số có ý ngh ĩa hơn. Đồng thời, kiểm tra độ tin cậy của các biến trong cùng m ột thang đo. Để thực hiện phân tích nhân tố, trị số KMO phải có giá trị từ 0,5 đến 1. Hệ số tương quan đơn giữa các biến và các nhân t ố (factor loading) phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 trong một nhân tố. Đồng thời, khác biệt giữa các hệ số tải nhân tố của một biến ở các nhóm nhân tố khác nhau phải lớn hơn hoặc bằng 0,3. Theo tiêu chuẩn Kaiser, những nhân tố có ch ỉ số Eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ bị loại khỏi mô hình.Cuối cùng, tiêu chuẩn tổng phương sai trích phải lớn hơn 50%. 4
16.  Phân tích hồi quy tương quan Mô hình hồi quy được xây dựng nhằm mục đích xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân t ố đến công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Kho bạc nhà nước thành phố Huế là mô hình hàm h ồi quy tuyến tính bội có d ạng: Y =β0 +β1*X1 + β2*X2 +β3*X3 + …. + βi*Xi Trong đó: Y: công tác ki ểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Kho bạc nhà nước thành phố Huế Xi: Biến độc lập trong mô hình β0: Hằng số βi: Các hệ số hồi quy (i>0) Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy được đánh giá thông qua h ệ số R 2 điều chỉnh. Kiểm định ANOVA được sử dụng để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy tương quan, tức là có hay không m ối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Cặp giả thuyết: H0: Không có m ối quan hệ giữa các bi ến độc lập và bi ến phụ thuộc H1: Tồn tại mối quan hệ giữa các bi ến độc lập và bi ến phụ thuộc Độ tin cậy của kiểm định là 95% Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết: Nếu Sig < 0,05: Bác bỏ giả thuyết H0 Nếu Sig > 0,05: Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0.  Kiểm định sự khác nhau trong đánh giá của các đối tượng điều tra theo các yếu tố cá nhân. Kiểm định A OVA được sử dụng để kiểm định có hay không s ự khác nhau trong đánh giá của các khách hàng có đặc điểm giới tính, độ tuổi, trình độ và đơn vị công tác khác nhau. Giả thuyết : H0: Không có s ự khác bi ệt trong đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau. H1: Có s ự khác bi ệt trong đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau. 5
17. Độ tin cậy của kiểm định là 95% Nếu Sig < 0,05: Bác bỏ giả thuyết H0 Nếu Sig > 0,05: Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 Công c ụ phân tích và xử lý s ố liệu: Phần mềm SPSS và Excel 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương với nội dung như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và th ực tiễn về công tác ki ểm soát chi v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2. Thực trạng công tác ki ểm soát chi v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành ph ố Huế; Chương 3. Định hướng, giải pháp hoàn thi ện công tác ki ểm soát chi v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua ho bạc Nhà nước thành ph ố Huế. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0154

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *