Luận văn: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong điều kiện kinh tế nước ta đang từng bước hội nhập với thế giới, khi nguồn thu còn nhiều hạn chế, tình hình bội chi NSNN liên tục diễn ra thì việc kiểm soát các khoản chi ngân sách sử dụng đúng mục đích, chế độ, đảm bảo hiệu quả có ý nghĩa quan trọng. Chi ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm hai bộ phận chính là chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, trong đó chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn và có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Chi ngân sách nhà nước là công cụ chủ yếu của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tr ng lĩnh vực chi NSNN nói chung và lĩnh vực kiểm soát các khoản chi ngân sách nói riêng. Kho bạc Nhà nước phải thực sự trở thành một trong những công cụ quan trọng ủa Chính phủ trong việc thực hiện công cuộc cải cách hành chính Nhà nước mà đặc biệt là cả cách tài chính công theo hướng công khai minh bạch, từng bước phù hợp vớ các t ông lệ chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của Chính phủ, chấ lượng hoạt động quản lý tài chính vĩ mô, giữ vững ổn định và phát triển nền tài chính quốc gia. Mặc dù vậy, quá trình thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Vẫn còn tình trạng tham nhũng, lãng phí ngân sách nhà nước; chưa tạo sự chủ động cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong sử dụng kinh phí ngân sách, mặc dù đã có cơ chế khoán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động; việc phân công nhiệm vụ kiểm soát chi trong hệ thống Kho bạc Nhà nước còn bất cập, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước chưa đáp 1
13. ứng yêu cầu quản lý và cải cách tài chính công trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế. Xuất phát từ những lý do trên tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình” để đưa ra những giải pháp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại KBNN Quảng Trạch, nhằm tìm ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với quá trình cải cách tài chính công và chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 2.2 Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại KBNN Quảng Trạch; – Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại KBNN Quảng Trạch giai đoạn 2014 – 2016; – Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại KBNN Quảng Trạch đến năm 2020. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sử dụng dự toán ngân sách nhà nước. + Phạm vi nghiên cứu: – Phạm vi về không gian: Địa bàn huyện Quảng Trạch. – Phạm vi về thời gian: Phân tích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên 2
14. NSNN qua KBNN huyện Quảng Trạch trong giai đoạn 2014 – 2016, đề xuất giải pháp 2017 – 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp (lấy số liệu thực tế từ báo cáo thu chi NSNN giai đoạn 2014 – 2016); Báo cáo tổng kết kiểm soát chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2014 -2016 kết hợp kiến thức trong quá trình nghiên cứu tài liệu trên sách báo, tạp chí, báo cáo số liệu tại KBNN Quảng Trạch. 4.2 Phương pháp tổng hợp – Tổng hợp những kết quả nghiên cứu từ các đề tài khoa học, các bài viết trên Tạp chí quản lý ngân quỹ của KBNN. – Hệ thống văn bản, chế độ của Nhà nước, Bộ Tài chính, KBNN có liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói chung và chi thường xuyên tại KBNN nói riêng để làm rõ thêm về cơ sở khoa học và thực tiễn về công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với cơ quan hành chính nhà nước qua KBNN nói chung và KBNN Quảng Trạch nói riêng. 4.3 Phương pháp phân tích – Sử dụng bảng số liệu được xử lý tính toán trên máy tính theo phần mềm Excel để đánh giá và đưa ra kết quả. – Sử dụng số liệu thu thập được xử lý thông qua phần mềm Excel để thống kê, mô tả từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá. – Xem xét một chỉ tiêu phân tích các chỉ tiêu dựa trên so sánh với một chỉ tiêu gốc qua các năm trong điều kiện hoạt động tại địa bàn Quảng Trạch. 5. Cấu trúc luận văn Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở khoa học kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 3
15. Chương 3: Định hướng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Phần 3: Kết luận và kiến nghị 4
16. PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở khoa học Ngân sách nhà nước và kiểm soát chi ngân sách nhà nước: 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm Ngân sách nhà nước ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước, Nhà nước bằng quyền lực chính trị và xuất phát từ nhu cầu về tài chính để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đặt ra những khoản thu, chi của NSNN. Điều này cho thấy chính sự tồn tại của Nhà nước, vai trò của Nhà nước đối với đời sống kinh tế – xã hội là những yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và tính chất hoạt động của NSNN. Trong thực tế quản lý và điều hành tại Việt Nam: “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ ủa Nhà nước.”[13] NSNN có tính niên hạn với niên độ hay năm tài khoá thường là một năm. Ở nước ta hiện nay, năm ngân sách bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. NSNN được quản lý thố g nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Trong đó, Quốc hội là cơ quan cao nhất có quyền quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán NSNN. Về bản chất NSNN là hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước huy động và sử dụng các nguồn Tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện các chức năng quản lý và điều hành nền kinh tế – xã hội của mình. 1.1.1.2 Vai trò của Ngân sách Nhà nước – Ngân sách Nhà nước có vai trò huy động nguồn tài chính để đảm bảo các chi tiêu của Nhà nước. Đồng thời NSNN thực hiện cân đối giữa các khoản thu và các khoản chi (bằng tiền) của Nhà nước. 5

 

MÃ TÀI LIỆU: 0153

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *