Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Hoàn thiện công tác cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước, HAY!

Luận văn: Hoàn thiện công tác cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước, HAY!

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Vố Tín dụng đầu tư của Nhà nước là nguồn vốn quan trọng trong cơ cấu vốn đầu tư của ền kinh tế, được sử dụng như một công c ụ tác động của Nhà nước nhằm thực hiệ các ch ức năng quản lý v ĩ mô nền kinh tế và khắc phục các khuyết tật của thị trường. Trong n ề n kinh tế thị trường, các nhà đầu tư thường đầu tư vốn tập trung vào các ngành, các d ự án có l ợi nhuận cao, từ đó nếu có nhu c ầu vay vốn, có th ể tiếp cận vay từ các tổ chức tín dụng thương mại. Mặt khác, để phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), thực hiện chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa, đòi h ỏi phả có v ốn đầu tư cho những dự án ở các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, cho nhữ ng vùng kin h tế trọng điểm, các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặ c bi ệt k ó khăn, nhưng các dự án này có hiệu quả tài chính không cao. Ngoài ra, tín dụng đầu tư là một kênh cung ứng vốn đầu tư ưu đãi, để đầu tư cho các ngành, các vùng nói trên, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp ph ần tăng trưởng kinh tế của địa phương và cả nước một cách bền vững. Tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước mang tính ưu đãi, tạo điề u ki ện thuận lợi hơn về chi phí vốn để những nhà đầu tư cần vốn thuộc đối tượng cho vay có th ể thực hiện đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh. Các y ếu tố ưu đãi, thuận lợ của nguồn vốn tín dụng này là: Lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất thương mại, thờ hạ cho vay dài hơn, các điều kiện vay vốn thuận lợi hơn (như có thể dùng tài sản hì h thành trong tương lai để thế chấp vay)… Nhờ những ưu đãi đó, tín dụng đầu tư của Nhà nước có tác d ụng kích thích các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong các ngành, các l ĩnh vực, hay địa bàn cần khuyến khích. Với vai trò là công c ụ của Chính phủ trong thực hiện các chính sách phát triển KT-XH của đất nước, Ngân hàng Phát tri ển Việt nam (VDB) có ch ức năng huy động, tiếp nhận và quản lý m ột số nguồn vốn trong và ngoài nước để thực hiện 1
12. chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đồng hành cùng đất nước trong phát triển KT-XH, nguồn tín dụng của Nhà nước đã chảy sâu vào các l ĩnh vực huyết mạch của nền kinh tế. Tín dụng đầu tư thông qua VDB nói chung, qua Chi nhánh Ngân hàng phát triển Quả g Bình (VDB Quảng Bình) nói riêng đã góp ph ần khai thác các nguồn vố tro xã hội để đầu tư các dự án phát tri ển thuộc các ngành, các vùng, các sản phẩm trọng điểm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác những tiềm năng to lớn c ủa đất nước cho sự nghiệp côn g nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, đây là một trong các giải pháp sử dụng tài chính công theo hướng giảm bao cấp trong chi Ngân sách nhà nước (NSNN) đi đôi với nâng cao trách nhi ệm người sử dụng nguồn vốn của Nhà nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ và xã h ội, Tín dụng đầu tư của Nhà nước trong hệ thống của VDB nói chung và VDB Qu ảng Bình nói riêng thực hiện còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định, o ạt động cho vay tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Quảng Bình chưa thực sự là kênh tài tr ợ vốn tích cực cho nhu cầu vốn đầu tư phát triển của tỉnh; số dự án tham gia vay vốn đầu tư chưa nhiều; mức độ đóng góp thấp, thể hiện vai trò v ới địa phương trong lĩnh vự đầu tư dự án chưa cao. Đặc biệt là việc tham gia các dự án xây d ựng kết cấu hạ tầng, ác chương trình phát triển của tỉnh; công tác th ẩm định còn h ạn chế; tỷ lệ nợ xấu cao là m ột trong những nguyên nhân gây th ất thoát nguồn lực đầu tư của xã hội. Xuất phát từ thực tiễn, nhận thức được tầm quan trọng của vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với sự phát triển KT-XH của địa phương, tôi ch ọn đề tài: “Hoàn thi ện công tác cho vay tín d ụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát tri ển Quảng Bình” làm luận văn thạc sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu của luận văn là nghiên c ứu các yếu tố ảnh hưởng đến cô ng tác cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB Quảng Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cho vay tín dụng đầu tư trong thời gian tới. 2
13. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa nh ững lý lu ận và thực tiễn cơ bản về công tác cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước trong các Ngân hàng phát tri ển. – Đá h giá thực trạng công tác cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB Quả g Bì h, trong giai đoạn 2013 – 2017. – Đề xuất i ả i pháp hoàn thi ện công tác cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB Quả ng Bình đến năm 2022. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề liên quan đến công tác cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB Qu ả ng Bình. – Đối tượng điều tra: Cán bộ chuyên môn và lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng và khách hàng đã, đang vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Tại VDB Quảng Bình. – Về thời gian: Số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập, xử lý, phân tích trong giai đoạn 2013 – 2017. Số liệu sơ cấp thu thập cuối năm 2017. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu, dữ liệu – Số liệu thứ cấp được thu thập: Từ các văn bản pháp luật của Nhà nước, của VDB về tín dụng đầu tư, các quy chế, quy trình quản lý v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do VDB ban hành; thu thập và nghiên c ứu các giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo v ề tín dụng đầu tư của Nhà nước. Các số liệu này có tính chất tổng quan, khái quát cơ sở lý thuy ết về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Thống kê, thu thập các số liệu, tài liệu, báo cáo liên quan, các s ố liệu về báo cáo cho vay, thu nợ theo từng năm của VDB Quảng Bình. – Thu thập số liệu sơ cấp: + Phỏng vấn cán bộ chuyên môn và lãnh đạo VDB Quảng Bình 3
14. + Sử dụng phiếu điều tra để thu thập của toàn thể khách hàng là ch ủ đầu tư đã và đang vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB Quảng Bình. Do VDB là một tổ chức tài chính đặc thù, đối tượng khách hàng vay v ốn bị hạn chế bởi các quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ nên số lượng khách hàng vay vố không nhi ều. Với đề tài này, người nghiên cứu không ti ến hành chọn mẫu mà tiế hà h điề u tra t ổng thể (15 chủ đầu tư) đối với các chủ đầu tư đã và đang vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB Quảng Bình. Trong đó, đề tài dự kiến điều tra chủ đầu tư với ba nhóm qu n sát c ụ thể bao gồm: Giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng và kế toán trực tiếp thực hiện các giao dịch với ngân hàng. Số quan sát như sau: Chủ đầu tư: 15 x 3 = 45 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông t n. Các tài li ệu sau khi thu thập được tiế n ành chọn lọc, hệ thống hóa để tính toán các ch ỉ tiêu phù h ợp cho đề tài. Các công c ụ và kỹ thuật tính toán được xử lý trên phần mềm Excel. Công c ụ này được kết hợp với phương pháp phân tích chính được vận dụng là thống kê mô t ả để phản ánh thực trạng về tín dụng đầu tư của Nhà nước trong những năm qua thông qua các số tuyệt đối, số tương đối được thể hiện thông qua các b ảng, biểu số liệu. 4.3. Phương pháp phân tích  Phương pháp so sánh: So sánh theo số tuyệt đối, tương đối; So sánh theo không gian, th ời gian và chuỗi thời gian…  Thống kê mô t ả: Mô tả mẫu điều tra, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng điều tra, tìm hiểu thói quen sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Từ đó, rút ra những nhận định ban đầu và tạo nền tảng để đề xuất các giải pháp sau này.  Một số phương pháp phân tích khác Các dữ liệu sau khi được thống kê, mô t ả, sẽ được tiến hành phân tích và tổng hợp để làm cơ sở cho các nhận định, đánh giá đối với các vấn đề về tín dụng đầu tư của Nhà nước. 4
15. 5. Kết cấu của Luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung Luận văn gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận và th ực tiễn về công tác cho vay tín d ụng đầu tư của Nhà nước trong Ngân hàng Phát tri ển Chươ g 2: Thự c tr ạng công t ác cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh ngân hàng Phát tri ển Quảng Bình Chương 3: Định hướ ng và gi ải pháp hoàn thi ện công tác cho vay tín d ụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh ngân hàng Phát tri ển Quảng Bình 5

 

MÃ TÀI LIỆU: 0178

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *