Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Hiệu quả thực hiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

Luận văn: Hiệu quả thực hiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

Sản phẩm của các làng nghề vừa có giá trị kinh tế cao vừa mang đậm nét bản sắc văn hóa và truyền thống của dân tộc, vừa là cầu nối của quan hệ giữa dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. 22 thôn, các làng nghề ở TP Hà Nội đã dần được khôi phục, phát triển. Sự phát triển của làng nghề đã góp phần quan trọng trong tạo việc làm, thu hút lao động dôi dư trong nông nghiệp vào các hoạt động sản xuất, dịch vụ làng nghề, nâng cao thu nhập cho người lao động, hạn chế sự di dân tự do, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. ản lý kém, môi trường sinh thái ô nhiễm… còn diễn ra ở nhiều làng nghề. Hầu hết các làng nghề còn chưa có những giải pháp mang tính chiến lược trong xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của mình, do đó sức cạnh tranh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài kém. tương xứng với tiềm năng của Thủ đô Hà Nội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH tác giả chọn: “ nay” mình 2. một số công trình tiêu biểu: * Các sách tham khảo và chuyên khảo viết về sự phát triển của làng nghề “Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam” Tác giả đã đề cập đến những vấn đề chung về làng nghề, vai trò, tác động và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề. Đồng thời, 5
6. đi sâu phân tích thực trạng tình hình sảnh xuất kinh doanh của các làng nghề về lao động, vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm và môi trường trong các làng nghề. “Ngành nghề nông thôn Việt Nam”. Nxb Nông Nghiệp. H.1998. “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình CNH, HĐH” của TS Dương ng nghề. Đồng thời, đi sâu phân tích thực trạng tình hình SXKD của các làng nghề về lao động, vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm và môi trường trong các làng nghề. Các quan điểm và phương hướng bảo tồn, phát triển các làng nghề trong quá trình CNH, HĐH nông thôn mang tính khả thi cao và sát với thực tế. “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam “Làng nghề Việt Nam và môi trường nghề. * Đề tài, luận án, luận văn nghiên cứu về tình hình phát triển làng nghề ” – “Những giải pháp nhằm phát triển làng nghề ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng”, Đề tài khoa học cấp Bộ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, do GS,TS Nguyễn Trí Dĩnh làm chủ nhiệm. H.2005. Đề tài đã tập trung làm rõ những lý luận cơ bản về làng nghề như: khái niệm, tiêu chí, vai trò và những nhân tố tác động đến sự phát triển của làng nghề. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển các làng nghề ở đồng bằng sông Hồng từ năm 1986 đến nay, công trình đã đề xuất hệ quan điểm và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh 6
7. tế nâng cao sức cạnh tranh và tính hiệu quả của các làng nghề ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới. “Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Hồng hiện nay”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do TS Nguyễn Vĩnh Thanh làm chủ nhiệm. H.2006. Đề tài đã tập trung luận giải vai trò của thương hiệu đối với việc phát triển sản phẩm làng nghề truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng trong nền kinh tế thị trường hội nhập hiện nay. Tác giả đã đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm của làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới. – Nam” H.2003. Nam ơ đồng bằng sông Hồng”, Đề tài khoa học cấp Bộ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 1998 do TS Đặng Lê Nghị làm chủ nhiệm. Đề tài đã tập trung phân tích làm rõ đặc điểm, tính chất, vai trò lịch sử của Tiểu thủ công nghiệp và đánh giá một cách khách quan thực trạng thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Từ những vấn đề đặt ra với thủ công nghiệp, đề tài đã đưa ra 9 giải pháp cơ bản để phát triển thủ công nghiệp đồng bằng sông Hồng thời gian tới. “Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH”, Luận án tiến sĩ kinh tế của Trần Minh Yến, Hà Nội. 2003. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề truyền thống ở nông thôn theo những quan điểm của khoa học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và làm rõ vai trò làng 7
8. nghề truyền thống ở nông thôn. Khái quát xu hướng vận động của làng nghề truyền thống dưới tác động của quá trình CNH, HĐH nhằm xây dựng những quan điểm và đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra còn có nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí, các bài tham luận tại các hội thảo quốc tế và trong nước, đề cập đến sự phát triển của các làng nghề, làng nghề truyền thống với nhiều nội dung khác nhau. Tiêu biểu như: – ” Việt Nam cần có một chiến lược lâu dài, đầu tư dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa các ban ngành, giữa các cơ chế chính sách và giữa các bộ phận với nhau, như: nhà sản xuất, nhà doanh nghiệp và nhà phân phối sản phẩm nhằm tạo điều kiện thật thuận lợi cho sản phẩm làng nghề có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. “ ” triển làng nghề có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp CNH,HĐH nông nghiệp – nông thôn, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình CNH, HĐH đất nước. “ Hồng” làng nghề khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ và tạo tư cách pháp nhân cho các hộ sản xuất, các doanh nghiệp mở rộng giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó, cần đa dạng mẫu mã, đào tạo thợ giỏi để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm, hội chợ xây dựng thương hiệu. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm làng 8
9. nghề truyền thống rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn. Có như vậy mới nâng cao được giá trị xuất khẩu. “Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các làng nghề trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Vũ Thị Thoa, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn – kỳ 2, tháng 1/2005. Bài báo tập trung phân tích vai trò của các làng nghề. Phân tích giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các làng nghề; giải pháp nghiên cứu thị trường để xác định cơ cấu sản phẩm; giải pháp quy hoạch và chiến lược phát triển làng nghề ở từng địa phương; tập trung vào giải pháp hoàn thiện các chính sách thúc đẩy sự phát triển làng nghề. “Làng nghề và bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng phát triển bền vững”, Chu Thái Thành, Tạp chí Cộng sản số 11/2009. Bài báo đã đưa ra số liệu dẫn chứng các chỉ số mức độ ô nhiễm và bức xúc môi trường trong làng nghề. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp giải quyết hậu quả ô nhiễm môi trường, đáng chú ý như: Chú trọng phát triển bền vững các làng nghề; quy hoạch không gian các làng nghề; tổ chức thí điểm triển khai áp dụng sản xuất sạch tại các làng nghề. hông trùng lặp với các công trình đã được công bố và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu: * Phạm vi nghiên cứu – 4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu – 9

 

MÃ TÀI LIỆU: 0231

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *