Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Hiện đại hóa hành chính tại UBND thành phố Việt Trì

Luận văn: Hiện đại hóa hành chính tại UBND thành phố Việt Trì

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Từ Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định CCHC là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nƣớc, mà trƣớc hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống HCNN nói chung. Đồng thời, CCHC cũng giúp xây dựng nền HCNN trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân; xoá bỏ về cơ bản các TTHC mang tính quan liêu, rƣờm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục mới theo hƣớng công khai, đơn giản và thuận tiện. HĐHHC là một trong 6 nội dung trọng tâm của CCHC ở Việt Nam hiện nay. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của CCHC trong quá trình phát triển của đất nƣớc cùng với những kết quả khả quan mà Chƣơng trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010 mang lại, ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP ban hành Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 với mục đích tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt đƣợc trong giai đoạn trƣớc, đồng thời đẩy mạnh công cuộc CCHC trong giai đoạn mới (2011-2020). Chƣơng trình tổng thể đƣợc chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2011 đến năm 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020. Với mỗi giai đoạn có mục đích rõ ràng, mục tiêu cụ thể, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn đặt ra. Nhiệm vụ của CCHC giai đoạn này tập trung vào các việc nhƣ: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy HCNN; xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC, viên chức; cải cách tài chính công và đặc biệt là HĐHHC. HĐHHC có tác động tích cực trong cải cách TTHC; đòi hỏi nâng cao
9. 2 chất lƣợng nguồn nhân lực, CBCC và thúc đẩy hoàn thiện xây dựng chính phủ điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải nhận thức đúng về HĐHHC là nhƣ thế nào, cũng nhƣ vai trò của nó trong công cuộc CCHC. Thực hiện công cuộc Đổi mới, Chính phủ đã đầu tƣ để rà soát lại toàn bộ các hệ thống thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu tạo ra môi trƣờng thông thoáng cho ngƣời dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ, cũng nhƣ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều quyết định quan trọng trong chỉ đạo của Chính phủ đã đƣợc đƣa vào cuộc sống và có tác động tích cực, tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nƣớc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đây là một công việc không đơn giản, vì bản thân hệ thống thể chế vẫn còn thiếu đồng bộ và thiếu nhất quán, nhiều bộ, ngành vẫn giữ những quy định tạo thuận lợi cho việc quản lý của mình, chứ chƣa thật sự chuyển mạnh sang tạo thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tƣ; trong giải quyết các công việc nội bộ

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0766

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Đông Đô

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấpthiết của đề tài Việc chuyển mình từ nền kinh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *