Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn HAY, HOT: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở đảng bộ

Luận văn HAY, HOT: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở đảng bộ

1. Lý do chọn đề tài Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, nơi trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mỗi địa phương, cơ sở. Vì vậy, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, tình hình nhiệm vụ cách mạng luôn vận động, phát triển, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức và cả những nguy cơ nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống xã hội và công tác xây dựng Đảng phải giải quyết, vì thế xây dựng Đảng nói chung, xây dựng TCCSĐ nói riêng luôn là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng. Học viện An ninh nhân dân có bề dầy truyền thống 67 năm xây dựng và phát triển, được Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Là một học viện trong hệ thống các học viện, nhà trường của Công an nhân dân và của quốc gia; là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiệp vụ an ninh lớn nhất của Công an và quốc gia. Hiện nay, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Lực lượng Công an nhân dân, nhiệm vụ của Học viện An ninh nhân dân có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để thực hiện được điều đó cần phải giải quyết nhiều vấn đề trong đó, xây dựng TCCSĐ ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân trong sạch vững mạnh có ý nghĩa trực tiếp quyết định. Nhận thức được vấn đề này, trong những năm qua Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TCCSĐ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm trong Học viện hoàn thành tốt 3
6. chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, ưu điểm đã đạt được trong công tác xây dựng TCCSĐ cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm và cả những khó khăn, vướng mắc cần phải tiếp tục giải quyết xung quanh nâng cao chất lượng cấp ủy, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng, chấp hành các chế độ, quy chế, nền nếp sinh hoạt đảng, công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những hạn chế, thiếu sót đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng TCCSĐ ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân, đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở và của toàn Học viện. Vì vậy, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đề tài Xuất phát từ vị trí, vai trò của TCCSĐ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề xây dựng TCCSĐ đã được các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết BCHTW nhấn mạnh, đã có không ít bài viết, các công trình nghiên cứu đề cập đến. Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị đã biên soạn thành một chương trong giáo trình và đã đưa vào giảng dạy. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện trong giai đoạn cách mạng mới”. Đề tài khoa học cấp ngành TCCT. HN. 2000; “Xây dựng Đảng ủy trung đoàn bộ binh đủ quân ở các binh đoàn chủ lực phía Bắc hiện nay”. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Mạc Văn Thuận, HVCTQS. 2000; “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Đoàn B01 Quân đội nhân dân Lào hiện nay”. Luận văn 4
7. thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Bun Phêng – Sỉ pa xợ. HVCTQS. 2000; “Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện Chính trị quân sự hiện nay”. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Công Đoàn. HVCTQS. 2000; “Xây dựng cấp uỷ cơ quan chính trị trong sạch vững mạnh ở các học viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Vũ Xuân Quế. HVCTQS. 2000; “Nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ lớp học viên đào đạo chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch ở Đảng bộ Học viện Lục quân hiện nay”. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Văn Dũng. HVCT. 2010. Những công trình trên đã đề cập, luận giải khá sâu sắc những vấn đề về tổ chức cơ sở đảng nói chung, ở các loại hình đơn vị trong quân đội nói riêng, những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, đánh giá thực trạng xây dựng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh, đề xuất yêu cầu và những giải pháp cơ bản xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở các loại hình đơn vị trong quân đội. Những kết quả nghiên cứu của các công trình trên là nguồn tài liệu quan trọng mà tác giả luận văn có thể kế thừa trong quá trình nghiên cứu. Mỗi công trình khoa học có đối tượng, mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu riêng, song vì có chung khách thể nghiên cứu là TCCSĐ nên có sự giao thoa về nội dung nghiên cứu là điều khó tránh khỏi. Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân có những đặc thù về tổ chức và hoạt động so với các loại hình đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, do đó cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân hiện nay” dưới góc độ Khoa học chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Vì vậy, đề tài luận 5
8. văn là công trình nghiên cứu độc lập, không trùng lặp với các công trình khoa học đã nghiêm thu, các luận văn, luận án đã bảo vệ. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về TCCSĐ, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân. Đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân. Xác định phương hướng, yêu cầu, đề xuất những giải pháp tiếp tục xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân. * Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng các loại hình TCCSĐ (ở các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm) trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân. Các tư liệu, số liệu phục vụ cho luận văn được giới hạn chủ yếu từ 2007 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng 6
9. Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ, trong đó có xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh. * Cơ sở thực tiễn Là thực tiễn xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh trong toàn Đảng, trong đó có Đảng bộ Công an nhân dân, mà trực tiếp là Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân; các báo cáo tổng kết hoạt động thực tiễn xây dựng TCCSĐ ở Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân trong những năm qua. * Phương pháp nghiên cứu Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của Khoa học xã hội và nhân văn, trong đó chú trọng các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phương pháp cụ thể: Kết hợp lôgíc với lịch sử, phân tích, tổng hợp, thống kê – so sánh, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp thêm luận cứ khoa học cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân xác định chủ trương, biện pháp xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập môn học xây dựng Đảng ở các học viện, nhà trường của Bộ Công an. 7. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm: Mở đầu, 2 chương (4 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. 7

 

MÃ TÀI LIỆU: 0212

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại tập đoàn Thủy Sản Minh Phú Cà Mau

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Tuyển dụng nhân sự là một trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *