Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn HAY, HOT: Quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng tại đại học quốc gia

Luận văn HAY, HOT: Quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng tại đại học quốc gia

1. Lý do chọn đề tài Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người, nhằm đào tạo ra những con người mới có đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt hai nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do vậy, quản lý giáo dục quốc phòng – an ninh an ninh cho sinh viên nói chung và tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng chính là góp phần làm rõ hơn và hiện thực hóa lý luận quản lý giáo dục vào một vấn đề cụ thể, thiết thực là quản lý công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên ở một địa bàn, đại học cụ thể có tính chiến lược – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm thống nhất nhận thức, hiện thực hóa những chủ trương về công tác quản lý giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả của mặt công tác quan trọng này. Quán triệt Chỉ thị 62-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được triển khai sâu rộng, duy trì có nền nếp và chất lượng từng bước được nâng lên ở hầu hết các trường trong cả nước. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, thấy rằng, thực tế hiện nay, sự chuyển biến về nhận thức ở một số cán bộ quản lý và một bộ phận học sinh, sinh viên còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu môn học và nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Ở một số trường, một số trung tâm và một bộ phận học sinh, sinh viên còn xem nhẹ và tìm cách “thanh toán” cho xong môn học hoặc có những suy nghĩ đơn giản về môn học, đã dẫn đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh tùy tiện, tính toán hiệu quả kinh tế – chính trị – xã hội trong thực hiện thấp. 4
5. Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, song do những mâu thuẫn gay gắt vốn có và những vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt là sự lộng hành, tham vọng của các thế lực hiếu chiến nên nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền quốc gia dân tộc vẫn tồn tại. Đối với nước ta, các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, thâm độc, nguy hiểm. Chúng ra sức lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo”, lợi dụng những sơ hở, yếu kém của một bộ phận tổ chức, cán bộ, Đảng viên để “khoét sâu”, “thổi phồng”, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, hòng làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, nhất là sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Một vấn đầ cần quan tâm tiến hành để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh đó là phải tăng cường quản lý hoạt động này một chặt chẽ, hiệu quả. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2012 đạt lưu lượng 43.000 sinh viên/ năm. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở Trung tâm khá đặc thù, vừa phải theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, vừa phải theo quy định của Bộ Quốc phòng. Giảng viên giảng dạy thường là các sĩ quan biệt phái còn sinh viên thường chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của môn học này. Chính vì vậy, hoạt động quản lý công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở Trung tâm khá phức tạp và còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ xây 5
6. dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Điều này đòi hỏi sớm được khắc phục trong thời gian tới. Nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên trong thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu cấp thiết cả về chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, đặc biệt là quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng. Từ những lý do trên tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn cao học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, tình hình thế giới liên tục có những biến động phức tạp khó lường. điều đó khiến các quốc gia ngày càng chú trọng hơn đến sự nghiệp củng cố quốc phòng – an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chế độ xã hội và sự toàn ven lãnh thổ của mình. Cùng với việc củng cố, tăng cường các tiềm lực quân sự quốc phòng, các nước rất quan tâm giáo dục quốc phòng – an ninh cho toàn dân; các quốc gia trên thế giới đã đưa ra nhiều mô hình, cách thức tổ chức khác nhau trong việc đào tạo, quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh sao cho phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể, trình độ phát triển kinh tế – xã hội, tình hình chính trị trong nước, khu vực và thế giới. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát chúng ta có thể khảo cứu việc quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng ở trên các góc độ khác nhau. Có một thực tế là hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đã đưa giáo dục quốc phòng – an ninh vào hệ thống giáo dục quốc dân, trong các nhà trường, các trung tâm giáo dục quốc phòng, theo các bậc học, và theo các lứa tuổi. Các nước như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Ôtxtrâylia, Thái Lan, Hàn Quốc… đều có những trung tâm quốc gia giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các nhà lãnh đạo, quản lý cán bộ cao cấp cả trong và ngoài quân đội. Trong mỗi 6
7. học viện, trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu,… công tác giáo dục quốc phòng – an ninh luôn được tổ chức, quản lý chặt chẽ theo từng trường, từng lớp với những đối tượng khác nhau. Dưới đây, xin điểm qua một số mô hình về việc quản lý và tổ chức công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trên thế giới: Mỹ tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng theo các trường, các lớp khác nhau như: Trường cao đẳng Chiến tranh quốc gia, Trường cao đẳng Công nghiệp lực lượng vũ trang… Ở Pháp tổ chức quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng theo từng khóa và các khóa đào tạo giành cho các khu vực, cho sinh viên ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau trong hệ thống giáo dục, đối tượng học tập bao gồm toàn thể học sinh, sinh viên, các quan chức dân sự và quân sự. Việt Nam, xuất phát từ điều kiện đặc thù của dân tộc là thường xuyên phải đấu tranh chống lại các thế lực xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh hơn, nên các chính quyền nhà nước phong kiến Việt Nam rất coi trọng việc giáo dục kiến thức quốc phòng cho toàn dân nói chung và học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, vì thế việc quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng được coi trọng ngay từ thời đó. Các triều đại phong kiến Việt Nam chú trọng quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng, giáo dục ý thức về nhiệm vụ giữ nước cho toàn dân và các quan lại, khơi dậy tinh thần cảnh giác để phòng chống giặc ngoai xâm, Những nhà chính trị, quân sự lớn như Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi luôn yêu cầu cần phải tăng cường quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng chặt chẽ, nghiêm túc, để làm cho mọi người hiểu rằng, công cuộc phòng thủ đất nước của dân tộc là công cuộc chính nghĩa, vì lợi ích muôn đời của muôn dân Việt Nam. Vì vậy, phải tập hợp, phải huy động sức mạnh của cả nước; trách nhiệm quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng là của chính quyền các cấp. 7
8. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, do yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta đã luôn nhất quán thực hiện quan điểm, đường lối giáo dục quốc phòng – an ninh, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của cách mạng, nhất là từ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến nay. Những tư tưởng về giáo dục, quan điểm chỉ đạo, quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh thường xuyên được quán triệt, bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn. Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, tư duy lý luận của Đảng ta về giáo dục quốc phòng – an ninh ngày càng phát triển và hoàn thiện, đặc biệt, hiện nay, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được áp dụng cho toàn dân (trước kia cơ bản chỉ áp dụng cho đối tượng học sinh, sinh viên trong các nhà trường phổ thông, cao đẳng và đại học). Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, năm 1991, chương trình huấn luyện quân sự phổ thông được đổi thành chương trình môn học giáo dục quốc phòng với mục tiêu rõ ràng, toàn diện và phù hợp. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VII xác định: phải tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho toàn dân, trước hết là đối với cán bộ các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước, thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Thực hiện Chỉ thị số 62 – CT/TW, ngày 1/5/2001 của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành các nghị định, đó là: Nghị định số 15/2001/NĐ/CP và Nghị định 116/2007/NĐ- CP về giáo dục quốc phòng – an ninh, trong đó xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian, chỉ đạo, quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh… đó là sự phát triển mới rất quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng ta về giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh trong thời kỳ mới. 8

 

MÃ TÀI LIỆU: 0205

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *