Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn HAY, HOT: Giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất

Luận văn HAY, HOT: Giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất

MỞ ĐẦU hu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị mới làm xuất hiện rất nhiều vấn đề khiến xã hội quan tâm như: thiếu đồng bộ, nhất quán trong quy hoạch đô thị; các chính sách thu hồi đất còn nhiều mặt chưa hợp lý; chưa giải quyết hợp lý các vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân có đất bị thu hồi; xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực trong quá trình sử dụng đất cho phát triển các khu công nghiệp và khu đô thị. Đồng Nai là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ của cả nước. Để phát triển công nghiệp và dịch vụ, tiến hành thu hồi một diện tích đất nông nghiệp của nông dân để đáp ứng yêu cầu của các dự án. Trong những năm qua, việc thu hồi đất đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, ngành kinh tế dịch vụ, và việc giải quyết các lợi ích kinh tế của nông dân gắn liền với đất đai thu hồi đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố quan tâm giải quyết trên cơ sở các quy định Nhà nước và đề xuất của cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương đặt trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai. Song, thực tiễn cho thấy, vấn đề thu hồi đất và giải quyết quyền lợi của nông dân bị thu hồi đất luôn là vấn đề nhạy cảm và có những khó khăn, phức tạp. Do đó quá trình tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về giải quyết lợi ích của nông dân bị thu hồi đất vẫn tồn tại những bất cập – nhìn từ góc độ giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân. Để việc thu hồi đất diễn ra thuận lợi không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực sự đang là bài toán đặt ra trước các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học cần phải tiếp
5. 4 tục nghiên cứu làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn. Với lý do đó, tác giả chọn“Giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Đồng Nai” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị. * Các sách tham khảo và chuyên khảo Đào Duy Tùng, Phạm Thành, Vũ Hữu Ngoạn, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Duy Bảy Nguyễn Linh Khiếu trong cuốn “Lợi ích động lực phát triển xã hội”, Nhà xuất bản Khoa học – Xã hội, Hà Nội, năm 1999, đã tổng kết lại nhiều nghiên cứu khác nhau về lợi ích trong và ngoài nước tính cho tới thời điểm đó đã đưa ra cách tiếp cận mới về khái niệm lợi ích. Theo ông, quan hệ lợi ích là quan hệ đa chiều, bao gồm: mối quan hệ giữa chủ thể lợi ích và đối tượng của quan hệ lợi ích; giữa các chủ thể có cùng đối tượng của quan hệ lợi ích với nhau trong việc thực hiện các nhu cầu cấp bách của mình. Nguyễn Linh Khiếu trong cuốn “Góp phần nghiên cứu quan hệ lợi ích”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2002, phát triển những thành tựu nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng giữa các lợi ích tiêu biểu trong xã hội, ở công trình đã dẫn trên đây vào cụ thể vai trò của lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đã cho rằng “Quan hệ kinh tế của một xã hội biểu hiện tập trung nhất của các quan hệ lợi ích”, theo đó trong đời sống kinh tế – xã hội Việt Nam hiện nay các thành phần kinh tế có xu hướng vận động theo nhiều hướng khác nhau, nhưng tất cả các xu hướng đều đưa nước ta phát triển đi lên. Đó là một sự vận động theo hướng tổng lực trong đó xu hướng xã hội chủ nghĩa đang đóng vai trò chủ đạo.
6. 5 người nông dân trong diện thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp. Tình hình và kết quả thực hiện chính sách cùng những kiến nghị hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đối với người nông dân trong diện thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp từ thực tiễn ở tỉnh Bắc Ninh. trò của giai cấp nông dân và Hội nông dân, giải quyết vấn đề đất đai đối với hộ nông dân không còn đất sản xuất. iệc xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường mở ra sự ấm no, hạnh phúc cho người nông dân: cung cấp những hiểu biết cơ bản về chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp ở Việt Nam. * Về các luận án, luận văn nghiên cứu về lợi ích kinh tế, có các tác giả với các đề tài sau: Chử Văn Tuyên, “Lợi ích kinh tế của người lao động và vận dụng nó vào lực lượng vũ trang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, yếu nhằm giải quyết tốt lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần của quân dân. Nguyễn Duy Hùng, đảm bảo sự phát triển hài hòa của các lợi ích kinh tế ấy, nhờ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nông nghiệp tập thể phát triển. Nguyễn Đức Bách, t kinh tế, các quan hệ sản xuất và sự phát triển xã Ung Thị Minh Lệ, “Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam”, ch kinh tế trong quá trình phân phối, phân phối lại tổng sản phẩm quốc gia và các nguồn tài chính khác. Đỗ Nhật Tân, tế trong hệ thống các động lực phát triển xã hội, trong các thành phần kinh tế. Tìm ra được đặc thù của động lực lợi ích kinh tế nhiều thành phần và giải pháp khuyến khích tối đa động lực ở Việt Nam.
7. 6 Vương Đình Cường, “Lợi ích kinh tế nông dân ở nước ta hiện nay”, lợi ích kinh tế nông dân trong cơ chế khoán 10 qua việc phân tích vai trò, nội dung các mối quan hệ với lợi ích kinh tế của nhà nước và tập thể. Đề xuất những biện pháp kinh tế cơ bản để nâng cao lợi ích kinh tế nông dân, tạo động lực phát triển kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp. Phạm Thắng, kết hợp các lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng qua các giai đoạn Đặng Quang Định, ng nhất lợi ích kinh tế giữa giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức đối với việc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hữu ích trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Trần Thị Lan, “Quan hệ lợi ích kinh tế trong thu hồi đất của nông dân để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị mới ở Hà Nội”, l hài hòa lợi ích kinh tế của các chủ thể có liên quan đến quá trình thu hồi đất của nông dân để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị mới ở Hà Nội. Phạm Quang Hưng, lu * Các bài viết đăng trên các tạp chí đề cập đến lợi ích kinh tế “Lợi ích kinh tế – động lực thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam hiện nay” của PGS.TS Đào Duy Huân, Tạp chí Phát triển kinh tế số 200 năm 2007; “Lợi ích kinh tế – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của PTS Hồ Tấn Phong, Tạp chí Phát triển kinh tế số 27 năm 1993, các tác giả đều đã đề cập ở mức độ khác nhau đến vai trò động lực của lợi ích kinh tế nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn. và dịch vụ ở Đồng Nai cho đến nay chưa có công trình nào đã công bố. Do đó, nghiên cứu đề tài này là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn.
8. 7 Luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Đồng Nai, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất phát triển công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất phát triển công nghiệp và dịch vụ. Đánh giá thực trạng việc giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất phát triển công nghiệp và dịch vụ ở tỉnh Đồng Nai. Đề xuất các quan điểm, giải pháp giải quyết lợi ích kinh tế của nông dân trong thu hồi đất phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Đồng Nai trong thời gian tới. * Đối tượng nghiên cứu: Lợi ích kinh tế của nông dân trong quá trình thu hồi đất cho phát triển công nghiệp và dịch vụ. * Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: việc giải quyết lợi ích của nông dân bao gồm cả quá trình thu hồi đất và những tồn đọng cần giải quyết tiếp sau khi đất đã được thu hồi. Về không gian: các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của nông dân bị thu hồi cho phát triển công nghiệp và dịch vụ. Về thời gian: giới hạn từ năm 2006 đến nay.
9. 8 * Cơ sở lý luận: Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, các văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, quá trình nghiên cứu còn sử dụng các lý luận có liên quan khác để tiếp cận đối tượng, luận giải nhiệm vụ của đề tài. * Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng tổng hợp hệ thống phương pháp nghiên cứu bao gồm: hệ thống phương pháp nghiên cứu nền tảng là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp nghiên cứu đặc thù của kinh tế chính trị cùng các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, hệ thống hóa…; phương pháp chuyên gia. Kế thừa một cách có chọn lọc kết quả của các công trình nghiên cứu đi trước và cập nhật những thông tin mới về vấn đề nghiên cứu. 6. Ý nghĩa của luận văn đó diễn ra thuận lợi góp phần triển khai đúng tiến độ các dự án đã được phê duyệt, nhằm phát triển kinh tế địa phương, sớm đưa Đồng Nai cán đích mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin, làm tài liệu tham khảo để các địa phương xây dựng chủ trương, biện pháp giải quyết thỏa đáng hơn lợi ích kinh tế của nông dân bị thu hồi đất phát triển công nghiệp, dịch vụ. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, luận văn gồm 3 chương (6 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0206

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *