Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn HAY, HOT: Biện pháp quản lý học viên tại trung tâm đào tạo VIETTEL

Luận văn HAY, HOT: Biện pháp quản lý học viên tại trung tâm đào tạo VIETTEL

. Lý do chọn đề tài Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đó, quân đội phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục – đào tạo, trong đó nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, quản lý học viên trong quá trình đào tạo ở các nhà trường quân đội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Quy chế quản lý học viên trong các nhà trường quân đội đã xác định: “Công tác quản lý học viên giữ vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục – đào tạo ở nhà trường quân đội…” [35, tr.26]. Công tác quản lý giáo dục, quản lý học viên ở nhà trường quân đội đã góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong những năm qua. Tuy nhiên, công tác quản lý học viên thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế cần được giải quyết cả về lý luận và thực tiễn. Trung tâm Đào tạo Viettel là cơ sở giáo dục – đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ CBCNV phục vụ cho nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong hơn 07 năm qua, Trung tâm đã đào tạo cho Tập đoàn hàng nghìn CBCNV với chất lượng tốt. Nhiều học viên đã phấn đấu đã trở thành những vị trí chủ chốt của Viettel trong nước và ở nước ngoài, góp phần xây dựng Viettel phát triển bền vững và xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt. Để có được những thành tựu đó, Trung tâm đã luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục – đào tạo, trong đó có công tác quản lý học viên – đây là nội dung, nhiệm vụ rất quan trọng góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo những năm qua. Để nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả tất cả các khâu, các bước, các hoạt động trong quá trình giáo dục – đào tạo; trong đó, nâng cao chất lượng quản lý học viên là nội dung cơ bản quan trọng. Bên cạnh đó, các chủ thể quản lý trong toàn Trung tâm cần có 3
5. những biện pháp cụ thể, khả thi, phù hợp, hiệu quả trong quản lý học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ CBCNV có đầy đủ phẩm chất, năng lực, “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel những năm qua bên cạnh những ưu điểm vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục trong những năm tới, đó là: Nhận thức về vị trí, vai trò công tác quản lý học viên, xây dựng kế hoạch quản lý học viên của các chủ thể quản lý, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch quản lý của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực chỉ huy, quản lý, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ giáo dục nói chung, cán bộ quản lý học viên nói riêng còn có mặt hạn chế; phát huy vai trò quản lý của đội ngũ cán bộ kiêm chức còn yếu; công tác phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong quản lý học viên hiệu quả chưa cao; vai trò tự quản lý của một số học viên còn là khâu yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục – đào tạo. Từ những hạn chế trên về công tác quản lý học viên tại Trung tâm, để nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập đó, cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, đề xuất những biện pháp quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel hiện nay là vấn đề rất cần thiết và cấp bách. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Biện pháp quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel” làm Đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan tới đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục, coi giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng. Đối với công tác quản lý giáo dục, Người yêu cầu phải đi sâu nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm; chủ trương phải cụ thể, thiết thực; kết hợp chặt chẽ chủ trương, chính sách của 4
6. Trung ương với tình hình thực tế và kinh nghiệm quý báu, phong phú của quần chúng, của cán bộ và của địa phương. Người coi người cán bộ quản lý nhà trường như người làm ra hàng, Người căn dặn: Làm ra hàng phải đúng với nhu cầu của người tiêu thụ, nếu người ta cần nhiều xe mà mình làm ra nhiều bình tích thì hàng ế. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng nguyên tắc khoa học trong quá trình kế hoạch hoá giáo dục. Trung thành và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp thu những tinh hoa nền giáo dục nhân loại, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, công tác quản lý giáo dục và được cụ thể hoá thành hệ thống các văn bản như: Luật Giáo dục; Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII); Chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020; các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Trung ương. Nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về công tác giáo dục – đào tạo trong tình hình mới đã xác định phương hướng: “Đổi mới toàn diện công tác giáo dục – đào tạo và xây dựng nhà trường quân đội theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá”, tạo sự chuyển biến cơ bản về và vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo” [19, tr.11-12]; đồng thời, chỉ ra một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những năm tới, đó là: “Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục… Bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực làm công tác giảng dạy và quản lý giáo dục – đào tạo” [19, tr.22]. Theo đó, Bộ Quốc phòng có các quy chế, chỉ thị…, về công tác quản lý giáo dục, quản lý học viên trong nhà trường quân đội. Đối với quân đội, công tác giáo dục – đào tạo luôn được xác định là vấn đề then chốt trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã ra Nghị quyết 86 về công tác giáo dục – đào tạo trong tình hình mới; các quy chế, chỉ thị, hướng dẫn về công tác quản lý giáo dục, quản lý học viên trong nhà trường quân đội, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 5
7. Nhiều nhà khoa học về giáo dục và quản lý giáo dục ở nước ta đã nghiên cứu và công bố những công trình khoa học về quản lý giáo dục trên cả lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo và quản lý giáo dục – đào tạo trong trường học. Các công trình của các tác giả đã được công bố như: Nguyễn Minh Đạo “Cơ sở của khoa học quản lý”, Nxb CTQG, Hà Nội, 1997; Nguyễn Ngọc Quang “Những khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục”, Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, Hà Nội, 1998; Đặng Quốc Bảo “Một số khái niệm về quản lý giáo dục”, Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, Hà Nội, 1997; “Giáo trình quản lý giáo dục và đào tạo”, Hà Nội, 2002 của tập thể nhiều cán bộ nghiên cứu, giảng dạy Trường Cán bộ Quản lý giáo dục và đào tạo; Đặng Bá Lãm “Quản lý nhà nước về giáo dục, lý luận và thực tiễn”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005; Bùi Minh Hiền “Quản lý giáo dục”, Nxb Đại học Sư phạm, 2006; Nguyễn Thị Doan (Chủ biên), Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn” Các học thuyết quản lý”, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996. Các công trình nghiên cứu của các tác giả tập trung luận giải nhiều vấn đề, nhiều nội dung cơ bản như: Vai trò của quản lý, quản lý giáo dục; khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học; bản chất, chức năng, nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục; thông tin trong quản lý, quản lý giáo dục, công cụ quản lý giáo dục; hệ thống giáo dục quốc dân; quản lý nhà nước về giáo dục; quản lý nhà trường; quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong giáo dục và trường học; quản lý chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng văn hoá trong quản lý giáo dục, quản lý trường học; đổi mới quản lý giáo dục; các mô hình quản lý giáo dục; phân cấp trong quản lý giáo dục; thực trạng công tác quản lý nhà nước về giáo dục; một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục; quản lý giáo dục trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá. Đối với quân đội, đã có nhiều nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý nghiên cứu nhiều công trình như: hệ thống giáo trình, tài liệu, bài viết, hội 6
8. thảo về nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, quản lý giáo dục – đào tạo trong nhà trường quân đội.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0186

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *