Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn HAY: Công tác đảng công tác chính trị trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức

Luận văn HAY: Công tác đảng công tác chính trị trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức

1. Lí do chọn đề tài Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCHTW Khoá VII xác định: “Phải tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho toàn dân, trước hết là đối với cán bộ các cấp, các ngành của Đảng, Nhà nước” [26]. Như vậy, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, vấn đề có ý nghĩa quan trọng góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP&AN, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lí, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đối tượng 3), người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên) và người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (tương đương đối tượng 3) [Phụ lục 5]. Đây là những cán bộ, đảng viên, công chức đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, quản lý, điều hành trong các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội, các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố QP&AN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN và CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ này ở Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
5. 4 thực hiện và thu được kết quả tương đối toàn diện, góp phần quan trọng vào việc bổ sung lí luận, nâng cao nhận thức về QP&AN, về xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, củng cố niềm tin và tạo sự nhất quán về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN; nội dung, hình thức, phương pháp CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN còn đơn điệu, chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; chưa phát huy được sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng cùng tham gia… Hiện nay, sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; sự phát triển nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho toàn dân nói chung, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành nói riêng… Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị, trong đó Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phải làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN nói chung, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho học viên đối tượng 3 nói riêng. Vì vậy, việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN nói chung, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ nói riêng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Liên quan đến đề tài luận văn có các luận án, luận văn,
6. 5 đề tài khoa học, bài viết đăng tải trên các tạp chí, thông tin dưới các góc độ khác nhau. Nhìn chung, các công trình tiếp cận khai thác theo ba nhóm vấn đề: * Nhóm công trình nghiên cứu về CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: Công tác đảng, công tác chính trị trong bồi dưỡng kiến thức quốc phòng của Học viện Lục quân cho sinh viên trên địa bàn Thành phố Đà Lạt hiện nay – Nguyễn Quốc Danh, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2004; Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện quân dự bị động viên của sư đoàn 7 Binh đoàn Cửu Long hiện nay – Nguyễn Thế Hải, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2013; Công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của các trung đoàn bộ binh trên địa bàn miền Đông Nam bộ hiện nay – Vũ Hồng Tú, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2013… Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập, luận giải một cách toàn diện về tầm quan trọng, thực trạng, giải pháp CTĐ, CTCT dưới những phạm vi, góc độ và đối tượng nghiên cứu khác nhau. Trong đó, bàn về vai trò của giáo dục quốc phòng cho sinh viên, tác giả Nguyễn Quốc Danh trong luận văn của mình đã khẳng định: Góp phần bồi dưỡng ý thức quốc phòng hoàn thiện nhân cách người tri thức cách mạng; bảo đảm cho những chủ nhân tương lai có tri thức toàn diện; tăng cường tiềm lực quốc phòng, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, tạo thuận lợi xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng an ninh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của kẻ thù. Đồng thời, đưa ra quan niệm về CTĐ, CTCT trong GDQP cho sinh viên là tổng thể các hoạt động tư tưởng và tổ chức trên tất cả các khâu, các bước của công tác GDQP cho sinh viên nhằm làm cho công tác này được tiến hành đúng nội dung chương trình đề ra với chất lượng ngày càng cao [18]. * Nhóm công trình nghiên cứu về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đầu ngành cấp tỉnh, thành phố và cán bộ chủ chốt cấp huyện, quận ở Trường Quân sự Quân khu 3 trong
7. 6 giai đoạn hiện nay – Phạm Viết Vần, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2004; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện của Quân khu Thủ đô hiện nay – Đàm Quốc Việt, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2006; Phát triển ý thức quốc phòng của học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng ở Trường Quân sự Quân khu 7 hiện nay – Hà Công Chờ, Luận văn Thạc sĩ Triết học, 2007… Các công trình trên đều khẳng định: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt (đầu ngành) là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết nhằm trang bị, bổ sung hoàn thiện tri thức, kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng về quân sự quốc phòng cho cán bộ chủ chốt (đầu ngành) đáp ứng yêu cầu sự nghiệp quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đánh giá khách quan thực trạng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt (đầu ngành), các tác giả đã đề xuất giải pháp khá toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức, chính sách nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt (đầu ngành) đáp ứng yêu cầu sự nghiệp quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn Quân khu 3 và Quân khu Thủ đô trong tình hình mới [68, 69]. * Nhóm công trình nghiên cứu về công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN: Tổ chức phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ chủ chốt các cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể – Hồ Sĩ Luyến (Chủ biên), Đề tài khoa học cấp Nhà trường, 2001; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh hiện nay – Nguyễn Huy Hoàng, Luận văn Thạc sĩ khoa học Chính trị, 2009; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đồng bộ hóa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục quốc phòng – Lê Văn Nghệ, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2011; “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trên làn sóng Tiếng nói Việt Nam” – Đào
8. 7 Duy Hứa, Tạp chí Dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng, Số 13, (59), tháng 10 năm 2008; “Kết quả, kinh nghiệm đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh những năm tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo” – Bùi Văn Ga, Tạp chí Dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng, Số 58 (104), tháng 7 năm 2012; “Những vấn đề cơ bản cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy, học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên năm học 2012 – 2013” – Nguyễn Thiện Minh, Tạp chí Dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng, Số 59 (105), tháng 8 năm 2012. Nhìn chung các tác giả đã tập trung luận giải vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nói chung, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ đầu ngành (chủ chốt) nói riêng; đánh giá kết quả và rút ra một số kinh nghiệm bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành… Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho sinh viên và cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước… Đó là tiền đề quan trọng để tác giả tiếp thu nghiên cứu đề tài này. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống về: “Công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp tăng cường CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN ở Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Luận giải làm rõ một số vấn đề cơ bản về CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN ở Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0187

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *