Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn HAY: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở quận Gò Vấp

Luận văn HAY: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở quận Gò Vấp

1. Lý do chọn đề tài Hệ thống hành chính ở Việt Nam, từ Trung ương đến cơ sở có 4 cấp, trong đó, phường, xã, thị trấn là cấp thấp nhất (cấp cơ sở). Song, phường, xã, 6
5. thị trấn có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân và cũng là nơi ghi nhận những phản hồi của Nhân dân đến Đảng và Nhà nước. Với ý nghĩa đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng có vai trò rất quan trọng. Đây là những cán bộ chủ chốt ở cấp thấp nhất trong hệ thống hành chính, song là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, điều hành hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở đưa đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện, xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội các cấp trên đề ra. Hiện nay, quận Gò Vấp có 16 đơn vị hành chính cấp phường. Theo đó, có khoảng 144 cán bộ chủ chốt ở các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Do đặc điểm, tính chất của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở nên chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng có sự khác biệt, kéo theo đó là những yêu cầu về chất lượng con người. Tuy vậy, việc nghiên cứu về đối tượng này và chỉ ra những yêu cầu khác biệt để có những giải pháp xây dựng phù hợp lâu nay chưa được chú ý đúng mức. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương khoá IX về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, Đảng ủy và UBND các phường đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt và đã tích luỹ được những kinh nghiệm nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện… Vì vậy, nhìn chung đội ngũ cán bộ chủ chốt đã có đủ về số lượng đáp 7
6. ứng yêu cầu nhiệm vụ và cơ cấu từng bước được cải thiện; tuyệt đại bộ phận cán bộ chủ chốt nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ bản đáp ứng yêu cầu của người chủ trì các tổ chức trong hệ thống chính trị phường… Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và của công tác địa phương trong tình hình mới, đòi hỏi cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, sâu sắc và thống nhất hơn về nhận thức trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường thì một bộ phận cán bộ chủ chốt chưa thật sự nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc quyền hạn, trách nhiệm; t; t u thay thế ngay khi cần thiết; p; phẩm chất và năng lực trí tuệ, phương pháp tác phong công tác của một bộ phận không nhỏ cán bộ chủ chốt có mặt chưa phát triển ; m; một bộ phận cán bộ chủ chốt khi gặp những tình huống phức tạp nảy sinh khả năng hoàn thành nhiệm vụ hạn chế… Vì vậy, việc nghiên cứu Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay là vấn đề có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tại hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Xây dựng Đảng cầm quyền – kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc (2004)”, một số cán bộ lãnh đạo, cán bộ lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề cập đến kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. Tham luận của tác giả Hạ Quốc Cường về “Không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và trình độ cầm quyền, tăng cường năng lực chống tha hóa, phòng biến chất và chống rủi ro” đã chỉ rõ phải nắm chắc khâu quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ tố chất cao, xây dựng đội ngũ nhân tài. Trong bài “Tăng cường xây dựng ban lãnh đạo, cố gắng hình thành tầng lớp lãnh đạo hăng hái, sôi nổi, phấn đấu thành đạt”, tác giả Tôn Hiểu Quần cho rằng phải thông qua việc kiên trì học 8
7. tập lý luận và rèn luyện thực tế, chọn người và dùng người theo tiêu chuẩn khoa học, cải tiến tác phong, thắt chặt liên hệ máu thịt với nhân dân, ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa hình thức, quan liêu. Bàn về vai trò của các trường Đảng trong công tác đào tạo cán bộ, tác giả Giả Cao Kiến có bài “Phát huy đầy đủ vai trò của trường Đảng, làm tốt công tác giáo dục và đào tạo cán bộ”. Tác giả cho rằng cần phải đào tạo theo phân tầng cương vị lãnh đạo. Nhìn tổng quát các công trình nghiên cứu của các tác giả của Trung Quốc về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đều khẳng định rằng, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phải nắm chắc các nguyên tắc các khâu của công tác cán bộ từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố sử dụng. Cán bộ và công tác cán bộ của Đảng đã được đề cập nhiều trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ mới, đến nay đã có nhiều công trình của cá nhân và tập thể nghiên cứu có liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở với các góc độ tiếp cận khác nhau. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004) có Giáo trình Xây dựng Đảng, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, năm 2004. Chủ đề công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng trong giáo trình đã phân tích luận giải làm rõ quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò đặc biệt quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ của Đảng đối với thành công của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Về công tác cán bộ của tổ chức đảng, giáo trình chỉ rõ là những công việc mà cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành bao gồm những khâu 9
8. chủ yếu: quy hoạch cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nhận xét đánh giá cán bộ, luân chuyển cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ, quản lý cán bộ, chính sách cán bộ; nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng cán bộ… nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng tốt, bảo đảm cho đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện thắng lợi tại cơ sở.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0216

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *