Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình đô thị hóa ở quận Hà Đông

Luận văn: Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình đô thị hóa ở quận Hà Đông

1. Lý do lựa chọn đề tài Đô thị hóa là quá trình tất yếu trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình đô thị hóa tất yếu sẽ tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm cho nông dân bị mất đất sản xuất. Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm của người lao động nói chung, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh, nên được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thường xuyên quan tâm giải quyết. Sau gần 30 năm thực hiện đổi mới do Đảng ta khởi xướng, vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động từng bước được giải quyết theo hướng tuân thủ quy luật khách quan của kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động. Đặc biệt, là vấn đề giải quyết việc làm cho người nông dân trong khu vực nông thôn đã được quan tâm đúng mức và đạt hiệu quả tương đối tốt. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cùng với nó là tốc độ của đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhất là các địa bàn ven đô đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho nông dân cần quan tâm giải quyết. Hà Đông là quận nội thành, song trước khi hợp nhất về Hà Nội diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp còn rất lớn, dân số làm nông nghiệp bằng một nửa tổng dân số trên toàn quận. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập của cả nước và thực hiện chủ trương của Thành phố về ưu tiên phát triển đô thị về hướng tây nên Hà Đông sẽ có không gian đô thị rộng và tốc độ đô thị hóa nhanh. Thực tiễn cho thấy, quá trình 3
6. đô thị hóa đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của quận phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng ngày càng hợp lý; tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm trong tổng GDP, góp phần tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của quận. Tuy nhiên, từ chính quá trình đô thị hóa ở Hà Đông cũng nảy sinh nhiều tác động tiêu cực như: Sự chuyển dịch và mất cân đối trong cơ cấu kinh tế ngành, vùng do phát triển quá nhanh theo chiều rộng; hạ tầng kinh tế – xã hội đô thị chưa đồng bộ, chưa tương xứng với sự phát triển của quá trình đô thị hóa; đất nông nghiệp bị thu hẹp,. Đặc biệt, là sự tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp có xu hướng gia tăng, các vấn đề tiêu cực về văn hóa xã hội trong khu dân cư nảy sinh,. điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tới sự phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững của quận. Giải quyết việc làm cho người nông dân trong quá trình đô thị hóa ở Hà Đông đã trở thành vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự lỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của từng người dân trên địa bàn. Góp phần giải quyết các vấn đề bất cập trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình đô thị hoá ở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình đô thị hóa hiện nay đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách, thu hút nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu, tiêu biểu như: – PGS.TS Trần Văn Cho (2001), Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng lao động với giải quyết việc làm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện 4
7. đại hoá đất nước, Đề tài cấp Nhà nước. Tác giả đã tập trung nghiên cứu và làm rõ những vấn đề như mục đích, yêu cầu, nội dung và tác động của nâng cao chất lượng việc làm của người lao động, tác động của lực lượng lao động có chất lượng cao đến phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hội nhập. Vấn đề càng trở lên quan trọng khi đất nước đang bước vào thời kì dân số vàng, thời kì chỉ diễn ra một lần đối với mỗi quốc gia. Theo nghiên cứu của tác giả, các nước trên thế giới khi trải qua thời kì dân số vàng đều tìm mọi giải pháp hiệu quả nhất có thể để tậm dụng lợi thế về nguồn và chất lượng lao động nhằm phát huy tiềm lực con người để phát triển kinh tế – xã hội. Trong số các giải pháp đó, tác giả đánh giá cao giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực và tăng đầu tư công để giải quyết đồng bộ vấn đề việc làm cho người lao động của chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, ngoài quyết tâm tận dụng lợi thế của thời kì dân số vàng thì cần thận trọng trong việc áp dụng các giải pháp đã thành công ở các nước trong khu vực. Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phát triển hài hòa giữa số và chất lượng, đặc biệt là chất lượng lao động được đánh giá là sự lựa chọn khá phù hợp. Tuy nhiên, theo tác giả thì nâng cao chất lượng lao động phải gắn chặt với quá trình giải quyết việc làm, tận dụng tốt nguồn nhân lực có chất lượng cao của xã hội, tránh tình trạng đào tạo tràn lan không phù hợp với nhu cầu của xã hội hoặc không ưu tiên đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động ở một số lĩnh vực mà xã hội đang cần. – Chu Tiến Quang (2001), Việc làm ở nông thôn, thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Việc làm ở nông thôn luôn là một vấn đề hết sức quan trọng, nhất là việc làm cho nông dân ở các khu vực bị thu hồi đất sản xuất phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, vì đây được coi là nhóm đối tượng dân cư trong xã hội dễ bị tổn thương do trình độ dân trí chưa cao, khả năng tự tạo việc làm rất hạn chế, tập 5
8. quán canh tác tiểu nông còn rất nặng nề… Thực tiễn cho thấy, trong những năm vừa qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động đến mọi thành phần kinh tế, mọi khu vực dân cư trên địa bàn cả nước. Quá trình đó cũng dẫn đến sự chuyển biến về cơ cấu giai cấp, phân hóa giàu nghèo, chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động theo hướng chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị, từ các khu vực có công lao động thấp đến nơi có công lao động cao,. Tác giả đã nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng việc làm và kết quả giải quyết việc làm cho nông dân, trên cơ sở đó để tìm ra nguyên nhân. Đánh giá đúng vai trò của việc làm đối với nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tạo việc làm cho nông dân khu vực nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. – Hà Khoa (2005), Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất, Báo Nhân dân cuối tuần, số 8 năm 2005. Theo đánh giá của tác giả, trong tiến trình đổi mới đất nước, nhất là giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH hiện nay thì việc phát triển các khu công nghiệp là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao. Nhưng cùng đó, hàng nghìn hộ nông dân không còn đất canh tác, buộc phải chuyển đổi nghề mới, trong khi họ chưa được trang bị kiến thức phù hợp, chưa được quan tâm dạy nghề hoặc tiếp cận với các điều kiện cần thiết để chuyển nghề, lại thiếu sự định hướng của chính quyền địa phương. Vấn đề đặt ra là làm sao, cùng với sự phát triển chung, đời sống người nông dân bị thu hồi đất vẫn được bảo đảm bằng và khá hơn thời điểm chưa bị thu hồi đất. Câu trả lời trước hết và rõ nhất là giải quyết việc làm, đồng thời phải coi đó là khâu then chốt. Tác giả đã đưa ra kết quả khảo sát của đề tài do TS Lưu Song Hà, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương thì, trong số những nông dân không có việc làm thì số người có độ tuổi từ 35 trở lên chiếm 76,5% số 6
9. lao động ở khu vực nông thôn.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0190

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *