Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, HAY!

Luận văn: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài Lao động – việc làm là m ột trong những vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng góp ph ần to lớn vào sự phát triển có hi ệu quả của nền kinh tế mỗi quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát tri ển thì vấn đề việc làm luôn là m ối quan tâm hàng đầu và là m ột trong những mục tiêu cơ bản trong đường lối phát tri ể n kinh tế – xã hội của đất nước. Huyện Quảng Ninh được tái lập vào ngày 1/7/1990 theo Quy ết định số 190/QĐ-H BT, ngày 1/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) sau khi chia tách huyện Lệ Ninh thành hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Huyện Quảng Ninh có di ện tích 1.194,18 km2, dân số trung bình là 90.389 người, trong đó đa phần là lao động nông thôn. Huy ện Quảng Ninh có 15 đơn vị hành chính bao gồm 14 xã và 1 th ị trấn, bình quân đất nông nghi ệp tính trên một lao động nông nghi ệp chỉ có 3.600 m2, m ật độ dân số 76 người/km2 tương đối thấp. Dự kiến đến năm 2017 toàn huyện sẽ giảm đi gần 250 ha đất nông nghi ệp do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. Cùng v ới xu hướng giải phóng lao động khỏi nông nghi ệp, nông thôn thì quá trình công n ghiệ p hoá – hiện đại hoá đang và sẽ làm tăng thêm tình trạng dư thừa lao động trên địa bàn của huyện. Một thực tế cần được tính đến là lực lượng lao động được giải phóng t ừ nông nghiệp do chủ trương của nhà nước theo hướng chuyển dần lao động nông thôn sang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực công nghi ệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Do chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân vì thế mà quá trình chuyển đổi này diễn ra một cách ch ậ m chạ p. Vì vậy thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm ở nông thôn c ần được quan tâm, nghiên c ứu và tìm ra biện pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn lao động nói chung và ngu ồn lao động nông thôn nói riêng m ột cách hiệu quả, đồng thời các bi ện pháp đó phải mang tính lâu dài để phục vụ sự nghiệp Công ng hiệp hóa – Hiện đạ i hóa nông nghi ệp – nông thôn. Điều này đòi h ỏi cần sớm nhận thức và hành động trước trong lĩnh vực đào 1
11. tạo nghề để trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng lao động trẻ để giúp h ọ có đủ điều kiện và năng lực cần thiết chuyển sang hoạt động trong các nghề phi nông nghi ệp và các gi ải pháp tạo việc làm nhằm góp ph ần giải quyết vấn đề lao động việc làm ở huyện Quảng Ninh. Đó chính là lý do mà em ch ọn đề tài: “Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn t ại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở lý lu ận về việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn kết hợp phân tích, đánh giá về thực trạng việc làm hiện nay để đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Quảng Ninh. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa nh ữ ng vấn đề lý lu ận về việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn. – Phân tích, đánh giá về thực trạng việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Huyện Quảng Ninh. – Đề xuất một số giải pháp cơ bả n giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình Công nghi ệ p hóa – hiện đại hóa nông nghi ệp – nông thôn ở Huyện Quảng Ninh. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi về nội dung – Làm rõ nh ững vấn đề lý lu ận về việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn. – Phân tích, đánh giá về thực trạng việc làm và gi ả i quyế t việc làm ở huyện Quảng Ninh. 2
12. + Phạm vi về không gian Không gian nghiên c ứu là phạm vi huyện Quảng Ninh. + Phạm vi về thời gian Tập trung thu thập và nghiên c ứu thực trạng việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh từ năm 2015 – 2017; đề xuất một số giải pháp đến năm 2025. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Số liệusơ cấp: được thu thập từ điềutra, phỏng vấn đối tượng là các lao động nông nghi ệp đại diện của 3 xã: Hải Ninh, Võ Ninh, Tr ường Xuân và m ỗi xã chọn 30 hộ ngẫu nhiên theo danh sách để nghiên cứu về lao động nông thôn hi ện nay. – Số liệu thứ cấp: được thu thập từ các nguồn Chi cục Thống kê huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quảng Ninh, Phòng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn huyện Quảng Ninh, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Ninh. 4.2. Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu – Số liệu điều tra được tổng hợp theo các tiêu th ức phù h ợp với mục đích và yêu cầu nghiên cứu; – Với số liệu sơ cấp thu th ập được từ các hộ điều tra, tiến hành tổng hợp và xử lý thông qua phần mềm excel. 4.3. Phương pháp phân tích – Số liệu thứ cấp được sử dụng phân nhóm theo t ừng nội dung của đề tài nhằm chứng minh và làm rõ t ừng nội dung của đề tài. Phương pháp so sánh sự tăng giảm đối với các chỉ tiêu liê n quan đến tình hình việc làm của lao động nông thôn. Các số liệu thứ cấp đều có ngu ồn trích dẫn cụ thể. – Với số liệu sơ cấp thu thập được từ các h ộ điề u tra, tác giả đã tiến hành tổng hợp và xử lý thông qua ph ần mềm excel. – Phương pháp hệ thống tổng hợp: Đề tài đã tổng hợp, hệ thống hóa các k ết quả nghiên cứu về các phạm trù lao động, lực lượng lao động, vi ệ c làm, thất nghiệp của một số tác giả trong nước. – Phương pháp nghiên cứu đánh giá thực tiễn, thống kê, tổng hợp. 3
13. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài li ệu tham khảo, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về việc làm và gi ải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chương 2: Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huy ệ n Qu ả ng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chương 3: Một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huy ện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 4
14. PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 KHÁI QUÁT V Ề VIỆC LÀM VÀ GI ẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘ NÔNG THÔN 1.1.1. Khái ni ệ m và vai trò c ủa lao động nông thôn Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá tr ị tinh thần để thỏa mãn nhu cầu của bản thân và xã h ội, là hoạt động gắn liền với sự hình thành và phát triển của loài người. Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân t ố quyết định sự phát triển của xã hội. Vì vậy lao động được coi là hoạt động ch ủ yếu, là quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người. Lao động ngày càng phát tri ển theo hướng chuyên môn hóa và h ợp tác hóa, t ừ nhiều thế kỷ nay đã hình thành bộ môn khoa h ọc riêng chuyên ngh iên cứu về lao động gọi là khoa học lao động. Có nhi ều quan điểm khác nhau về lao động. Theo Mác thì: Lao động là ho ạt động có m ục đích để sáng tạo ra những giá trị sử dụng và lao động là sự kế t hợp giữ a sức lao động của con người và tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động [8]. Theo giáo trình tổ chức lao động khoa học: Lao động là hoạt động có m ục đích của con người, nhằm thỏa mãn nhu cầu về đời sống của mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại và phát tri ển của xã hội loài người. Ngày nay, khái niệm lao động đã được mở rộng. Lao động là hoạt động có mục đích, có ích của con người tác động lên gi ới tự nhiên, xã h ội nhằm mang lại của cải vật chất cho bản thân và cho xã h ội. Lao động là điều kiện không th ể thiếu được của đời sống con người, là sự tất yếu vĩnh viễn, là kẻ môi gi ới trong sự trao đổi chất giữa tự nhiên và con người. Lao động làm cho con người ta ngày càng phát triển và hoàn thi ện. Lao động làm cho con người mang tính sáng tạo ngày càng cao. 5
15. Bất kỳ một xã hội nào muốn tồn tại và phát tr iển đều phải không ngừng phát triển sản xuất. Điều đó có nghĩa là lao động sản xuất là hoạt động có ý thức của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá tr ị tinh thần phục vụ cho nhu cầu của bản thân và xã h ội. Lao động mãi mãi là ngu ồn gốc và động lực phát triển xã hội. Không có lao động, không thể có sự tồn tại của đời sống cá nhân cũng như xã hội loài người nói chung. Bởi vậy, xã hội càng văn minh thì tính chất, hình thức và phương pháp tổ chức lao động càng tiến bộ. 1.1.1.1. Nguồn lao động Nguồn lao động là phạm trù ph ản ánh lực lượng quan trọng nhất của nền sản xuất xã hội. Theo từ điển thống kê: “Nguồn lao động xã hội là toàn th ể những thành viên trong xã h ội có kh ả năng tham gia lao động, bao gồm: những người theo quy đị nh c ủa Nhà nước ở trong độ tuổi lao động, có kh ả năng lao động và những người theo quy định của Nhà nước ở ngoài độ tuổi quy định nhưng thực tế tham gia lao động”. Như vậy, nguồn lao động xã hội là tổng thể lao động xã hội được xem xét trong khoảng thời gian nhất định. – Chất lượng nguồn lao động: đây là phạm trù ph ản ánh trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, thể lực và trí lực… của người lao động. Trong từng quốc gia khác nhau, từng lãnh thổ khác nhau, từng vùng khác nhau thì chất lượng của nguồn lao động cũng khác nhau. Chất lượng nguồn lao động được thể hiện trên các m ặt: Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn ngh ề nghiệp, trình độ tổ chức cuộc sống, các yếu tố về tâm lý, t ập quán, phẩm chất đạo đức, trình độ và ý th ức pháp luật, trạng thái tâm lý, năng lực tư duy, sáng tạo, trình độ sức khỏe…. Như vậy chất lượng nguồn lao động ch ủ yế u biể u hiện ở mặt thể lực và trí lực của người lao động. – Trí lực của người lao động được thể hiện qua các tiêu trí sau: Trình độ văn hóa của người lao động; Trình độ chuyên môn ngh ề nghiệp; Tâm lý, t ập quán; 6
16. Trình độ tổ chức cuộc sống; – Thể lực của người lao động: bao gồm trình độ sức khỏe, cơ cấu độ tuổi của người lao động. Có th ể lực tốt thì người lao động mới có kh ả năng vận dụng các kỹ năng nghề nghiệp vào làm vi ệc. Người lao động có ch ất lượng cao không ch ỉ biểu hiện ở trình độ văn hóa cao, trình độ chuyên môn cao mà còn bi ểu hiện ở chất lượng của thể lực của họ. Như vậ y, trí lực và thể lực là hai mặt của chất lượng nguồn lao động, giữa chúng ph ả i luôn có s ự phối hợp hài hòa thì nguồn lao động mới đạt được hiệu quả cao trong sử dụng. 1.1.1.2. Vai trò c ủa nguồn lao động nông thôn * Nguồn lao động nông thôn tham gia vào quá trình phát tri ển các ngành trong nền kinh tế quốc dân Nguồn lao độ ng nông thôn đóng vai trò r ất quan trọng trong quá trình phát triển các ngành ngh ề trong nền kinh tế. Để nền kinh tế phát triển mạnh đòi h ỏi phải có m ột nguồn lao động phù h ợp cả về số lượng và chất lượng. Trong mỗi thời kỳ khác nhau thì sự phù h ợp này cũng được biểu hiện khác nhau và di ễn biến theo xu hướng có tính quy luật. Về mặt số lượng: Thời k ỳ đầ u công nghi ệp hóa s ố lượng nguồn lao động nông thôn đông và chiếm tỷ trọng cao trong tổng lao động xã hội. Song xu hướng ngày càng gi ảm dần cả về số lượng tương đối lẫn tuyệt đối trong quá trình phát triển xã hội. Xu hướng này diễn ra theo hai giai đoạn: Giai đoạn đầu: Khi đất nước bắt đầu công nghi ệp hóa, nông nghi ệp chuyển sang sản xuất hàng hóa, năng suất lao động tăng, một số lao động nông nghi ệp được giải phóng tr ở nên dư thừa và được các ngành khác thu hút s ử dụng. Giai đoạn hai: Khi nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, năng suất lao động nông nghi ệp tăng nhanh, năng suất lao động xã hội đạt ở mức cao, số lượng lao động nông nghi ệp được giải phóng, dư thừa nhiều đã được các ngành khác thu hút sử dụng hết. Vì thế giai đoạn này lao động nông nghi ệp giả m c ả về số tương đối lẫn tuyệt đối. 7
17. * Nguồn lao động nông thôn tham gia vào s ản xuất lương thực, thực phẩm Như chúng ta đều biết, nguồn lương thực, thực phẩm phần lớn được cung cấp từ khu vực nông thôn, ngo ại thành cá c thành phố lớn. Các nguồn này vì thế mà do chính nguồn lao động nông thôn s ản xuất ra. Không ch ỉ quá trình gia tăng dân số hàng năm mà quá trình đô thị hóa đất nước và thu nhập của người dân tăng lên đòi hỏi khối lượng lương thực, thực phẩm hàng hóa ngày càng lớn, chất lượng cao để đáp ứng nhu cầ u tiêu dùng c ủa dân cư. Trên th ự c tế, có m ột số nước chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên phong phú để xuất khẩu và nhập khẩu phần lớn lương thực từ các nước khác. Nhưng hầu hết các nước đang phát triển phải dựa vào nô ng nghiệp và nguồn lao động trong nông thônđóng góp một vai trò to l ớn trong quá trình tạo ra lương thực, thực phẩm. * Nguồn lao động nông thôn, tham gia vào s ản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản Cùng v ới quá trìnhtăng trưởng và phát tri ển của nền kinh tế, các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, th ủy sản cũng ngày càng l ớn mạnh. Việc phát triển ngành công nghi ệp chế biến nông, lâm, th ủy sản với các quy trình công nghệ, quy mô khác nhau là m ột nội dung c ủa quá trình công nghiệp hóa, hi ện đại hóa đất nước. Với một cơ cấu kinh tế nông nghi ệ p-công nghi ệp-dịch vụ như Việt Nam hiện nay, ngành công nghi ệp chế biến phát triển sẽ tạo đà cho phát triển một nền kinh tế vững chắc, đồng thời tạo sự chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng côn g nghiệp – nông nghi ệp – dịch vụ. Tuy nhiên, không th ể phát triển được ngành công nghi ệp chế biến nếu như không cung cấp đủ nguồn nguyên liệu đầu vào. Các ngu ồn nguyên liệu của công nghi ệp chế biến chủ yếu được cung cấp bởi sản phẩm nông nghi ệp. 1.1.2. Đặc điểm của việc làm trong nông thôn 1.1.2.1. Khái ni ệm về việc làm Việc làm là m ột phạm trù t ổng hợp liên kết các quá trình kinh tế, xã hội và nhân khẩu, nó thu ộc những vấn đề chủ yếu của toàn bộ đời sống xã hội. Điều 13 Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: “Việc làm là mọi hoạt động tạo ra thu nhập mà không b ị pháp luật ngăn cấm”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0001

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *