Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Giải pháp quản lý nhà nước về đào tạo nghề, 9 điểm, HOT!

Luận văn: Giải pháp quản lý nhà nước về đào tạo nghề, 9 điểm, HOT!

1. Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, cùng với quá trình đổi mới trong lĩnh vực GD&ĐT, dạy nghề đã được phục hồi,
5. 5 từng bước được đổi mới và phát triển: Quy mô dạy nghề được mở rộng, chất lượng dạy nghề được nâng cao, đa dạng hoá các loại hình, hình thức đào tạo, bước đầu điều chỉnh cơ cấu cấp độ đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề được chú trọng, đa dạng hoá và tăng cường nguồn lực dành cho dạy nghề, chất lượng dạy nghề đã chuyển biến tích cực; đội ngũ lao động qua đào tạo nghề từng bước đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, trong dạy nghề, quản lý nhà nước về đào tạo nghề còn một số yếu kém trong quy hoạch phát triển, cụ thể là: Số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu cấp trình độ đào tạo còn chưa đáp ứng được yêu cầu của lao động trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chương trình và phương pháp đào tạo còn chậm đổi mới; đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng và còn yếu về chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề còn thiếu về số lượng và lạc hậu về công nghệ; xã hội hoá dạy nghề còn chậm, thiếu đồng bộ; cơ chế; chính sách về dạy nghề chậm được đổi mới; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; đặc biệt là bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo nghề chưa thật sự ổn định và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội. Chính vì vậy, Kết luận số 242 – TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.W 2 (khoá VIII) về phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2020: “Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, kể cả những nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Mở rộng mạng lưới CSDN, phát triển trung tâm dạy nghề quận, huyện,… Chú trọng xây dựng một số trường dạy nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng nhanh quy mô công nhân và cán bộ kỹ thuật lành nghề ở những lĩnh vực công nghệ cao, tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới”. Luật Dạy nghề năm 2006, quy định dạy nghề có ba trình độ, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đồng thời xác định chính sách đầu tư của Nhà nước về phát triển dạy nghề: “Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy nghề, phát triển đội ngũ
6. 6 giáo viên, HĐH thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề; tập trung xây dựng một số CSDN tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; chú trọng phát triển dạy nghề ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao động có nhu cầu, nhưng khó thực hiện xã hội hóa…” Giai đọan từ nay đến 2020, trên phạm vi cả nước cũng như tại TP.HCM sẽ xây dựng và phát triển nhanh các khu công nghệ cao, các khu kinh tế và nhiều KCN, cùng với việc đẩy mạnh tốc độ phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao mang tính cạnh tranh. Kinh tế TP.HCM chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao thì nhu cầu nhân lực được đào tạo căn bản, chất lượng cao sẽ rất lớn. Thực trạng kinh tế – xã hội đòi hỏi nhu cầu rất lớn về chất lượng lao động nghề để đáp ứng yêu cầu việc làm tại Thành phố. Nhưng trên thực tế, công tác đào tạo nghề và quản lý nhà nước về đào tạo nghề, đặc biệt là cơ cấu bộ máy quản lý, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo nghề và quản lý nhà nước về đào tạo nghề chưa đầy đủ, còn rời rạc, ít nhiều cũng gây trở ngại trong hoạt động đào tạo nghề và quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Do đó, chất lượng nguồn nhân lực Thành phố là yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển, đồng thời cũng là thách thức đối với Thành phố và hệ thống giáo dục – đào tạo, trong đó có quản lý về đào tạo nghề, trong quá trình CNH – HĐH. Từ những lý do trên chúng tôi chọn vấn đề “Giải pháp quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” để nghiên cứu là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Quán triệt và cụ thể các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục – đào tạo; trong những năm qua đã có rất nhiều công trình khoa học, nhiều bài viết về đào tạo nghề, phát triển nguồn
7. 7 nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiêu biểu như: Hội thảo khoa học (2001): “Cơ cấu tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010” do Tổng cục Dạy nghề – Bộ LĐ- TB&XH chủ trì. Đề tài khoa học (1998): “Các giải pháp tăng cường công tác đào tạo đội ngũ CNKT công nghiệp của TP.HCM giai đoạn 2000 và 2005”. Đây là công trình nghiên cứu của tập thể các giáo sư, chuyên viên, nhà quản lý, cán bộ giảng dạy,… do tác giả Tạ Văn Doanh làm chủ nhiệm. Đề tài (2002): “Nghiên cứu phát triển hệ thống dạy nghề và đào tạo CNKT TP.HCM giai đoạn 2001 – 2005” do Sở Khoa học – Công nghệ và Sở LĐ-TB&XH và Xã hội TP.HCM phối hợp tổ chức. Kỷ yếu Hội nghị “Tổng kết hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động 2003” do Sở LĐ-TB&XH chủ trì. Ngoài ra, cũng có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: Tác giả Nguyễn Duy Bắc (2002) quan tâm đến “Đào tạo nghề phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” (Tạp chí Giáo dục, số 22/2002). Trong đó, tác giả đã nêu lên một số vấn đề lý luận và thực trạng chỉ ra những khó khăn của dạy nghề ở nông thôn và đề xuất một số biện pháp bảo đảm chất lượng dạy nghề phù hợp với đặc thù nông thôn. Tác giả Phạm Minh Hạc (2008) với nghiên cứu về “Đào tạo nghề góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước thế kỷ XXI (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 5/2008). Từ sự phân tích nhu cầu đào tạo nghề để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tác giả đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong đào tạo nghề ở nước ta hiện nay như: Đào tạo nghề chưa gắn với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, sự phân bố các trường dạy nghề không hợp lý, nội dung chương trình, phương pháp dạy nghề lạc hậu, bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề không ổn định, trang thiết bị cho dạy nghề cần chi phí lớn. Đây là công trình nghiên cứu đề cập đến nhiều nội dung, trong đó có vấn đề quản lý nhà nước về đào tạo nghề.
8. 8 Tác giả Nguyễn Đức Trí (2008) đi sâu nghiên cứu về “Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 5/2008). Trên cơ sở luận chứng nhu cầu của thị trường lao động, thực trạng giáo dục nghề nghiệp; tác giả đề xuất một số giải pháp về xác định nhu cầu số lượng, cơ cấu lao động, qui hoạch lại mạng lưới hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng một số loại tiêu chuẩn cần thiết cho giáo dục nghề nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo nghề, đa dạng hóa và gắn kết giữa đào tạo và sử dụng. Cũng đề cập đến quản lý nhà nước về dạy nghề, tác giả Nguyễn Minh Đường (2008) đã nghiên cứu, đề xuất “Hoàn thiện cơ cấu giáo dục quốc dân và tổ chức quản lý giáo dục nghề (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 38/2008). Chỉ ra một số bất cập về quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay, kiến nghị một số giải pháp như tổ chức lại hệ thống dạy nghề, hoàn thiện hệ thống quản lý dạy nghề. Tác giả Phan Văn Nhân (2008) đã nghiên cứu về “Nhu cầu đổi mới và quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ việc xây dựng, qui hoạch phát triển giáo dục và nguồn nhân lực cấp tỉnh thành phố, (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 38/2008). Đánh giá thực trạng quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, vướng mắc trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục và nguồn nhân lực cấp tỉnh, thành phố, đề xuất giải pháp về hợp nhất cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện tổ chức bộ máy phòng quản lý giáo dục nghề nghiệp, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề, thành lập hội đồng đào tạo nhân lực cấp quốc gia, các trung tâm đánh giá và cấp chứng chỉ nghề quốc gia, qui hoạch và thống nhất mạng lưới CSDN. Tập trung nghiên cứu, tìm kiếm “Giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của đào tạo nghề” (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 39/2008), tác giả Phan Minh Hiển (2008) đã luận giải chủ thể của nhu cầu xã hội trong đào tạo nghề, của cơ sở sử dụng lao động, của người học, đề xuất giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của đào tạo nghề như: Đổi mới quản lý dạy nghề, tiếp tục phát triển các CSDN, phát triển chương
9. 9 trình dạy nghề theo nhu cầu lao động, nâng cao năng lực giáo viên dạy nghề, thiết lập hệ thống thông tin dạy nghề, xây dựng hoàn thiện các chính sách nâng cao chất lượng dạy nghề, công tác người học nghề, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của đào tạo nghề.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0433

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *