Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ, HOT

Luận văn: Giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế của Đất nước. Phát triển Doanh nghiệp là tất yếu và chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã tác động tích cực đến quá trình phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp. Với chính sách này, các Doanh nghiệp trong đó có Doanh nghiệp thương mại dịch vụ ngày càng có vai trò quan trọng và có đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới kinh tế. Tuy nhiên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã tạo ra không ít những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của các Doanh nghiệp TMDV ở nước ta hiện nay. T ực tế cho thấy, để các Doanh nghiệp TMDV phát triển cần thiết phải có sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ từ phía Nhà Nước mà còn đòi hỏi có sự thay đổi cơ bản từ chính các hoạt động ủa Doanh nghiệp TMDV để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ các Doanh nghiệp TMDV trong xu thế đổi mới kinh tế Đất nước. Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Tru g Bộ, với diện tích 4.737,4 km2 với tổng dân số 623.528 người, bao gồm 1 thành phố, 1 t ị xã và 8 huyện, 141 xã phường, thị trấn. Với kết quả điều tra Doanh nghiệp hàng năm cho hấy tình hình phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tương đối mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề quan tâm cần phải giải quyết đó là tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả chiếm tỷ lệ không cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể chiếm tỷ lệ cao trong số các doanh nghiệp đăng ký; số lượng doanh nghiệp, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và theo từng loại hình, theo từng ngành kinh tế đánh giá còn thiếu thống nhất giữa các cấp, các ngành. Ngoài ra, quá trình vận động, phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế luôn nảy sinh những vấn đề mới làm cho các 1
12. chính sách, giải pháp luôn có xu hướng lạc hậu, bất cập, đòi hỏi phải thường xuyên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện. Những năm gần đây tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,…đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Doanh nghiệp. Khả năng chống đỡ của các Doanh nghiệp trước khủng hoảng và suy thoái kinh tế rất yếu ớt, khả năng tái đầu tư rất khó khăn. Các Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp thương mại dịch vụ nói riêng vẫn phát triển kém hiệu quả, quy mô vốn và lao động chưa tương xứng trong từng lĩnh vực hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh còn thấp. Việc yếu kém trong tổ chức quản lý do năng lực, chuyên môn của cán bộ quản lý , do thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường…nên chưa tạo ra một hướng đi cụ thể để tồn tại và phát triển bền vững trong tương lai. Quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ về khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế, trong những năm qua tỉnh Quảng Trị đã tiến hành nhiều cải cách nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Ngân sách dành cho ác hương trình hỗ trợ vẫn còn phân tán dàn trải, một số chương trình hiệu quả còn thấp. Xuất phát từ mục tiêu phát triển Doanh g iệp nói chung và Doanh nghiệp thương mại dịch vụ nói riêng, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển là việc làm cấp thiết và có ý nghĩa to lớn nhằm tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các Doanh nghiệp phát triển từ đó đóng góp vào tăng trưởng, phát triển chung của nền kinh tế tỉnh nhà, thông qua số liệu điều tra Doanh nghiệp hàng năm ở Cục Thống Kê và tổ chức điều tra khảo sát thêm một số doanh nghiệp trong điều tra chọn mẫu tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ tr n địa bàn tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phát triển Doanh nghiệp TMDV, nghiên cứu thực trạng qua đó đề xuất các giải pháp phát triển 2
13. Doanh nghiệp TMDV tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh toàn diện và vững chắc. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển Doanh nghiệp TMDV. – Phân tích thực trạng phát triển Doanh nghiệp TMDV tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016. – Đề xuất các giải pháp phát triển Doanh nghiệp TMDV đến năm 2025. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: các Doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 3.2. Nội dung nghiên cứu: Thực trạng phát triển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ, các chính sách hỗ trợ phát tr ển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ và giải pháp phát triển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 3.3. Phạm vi nghiên cứu – Không gian: đề tài này được thực hiện trong phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Trị – Thời gian: Thực trạng phát triển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ giai đoạn 2014 – 2016, đề xuất giải pháp phát triển Doanh ngh ệp TMDV đến năm 2025. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp điều tra, thu nhập dữ liệu 4.1.1. Dữ liệu thứ cấp – Thu thập từ số liệu điều tra doanh nghiệp qua các năm từ 2015 – 2017 của Cục Thống Kê Quảng Trị – Thu thập từ các báo cáo của Cục thống kê tỉnh Quảng Trị, Chi cục Thống kê các tỉnh/thị xã/thành phố, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài Chính, Cục thuế tỉnh… – Các văn bản chỉ đạo của Trung Ương và các bộ, ngành liên quan. – Thu thập thông tin từ internet, báo chí và một số nguồn khác. 4.1.2. Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp điều tra bảng hỏi + Đối tượng phỏng vấn: Các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, cán bộ cơ quan chức 3
14. năng. + Đối tượng điều tra: Doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh. + Phương pháp điều tra: (i) Kích cỡ mẫu: Do các giới hạn về tài chính và thời gian, kích thước mẫu sẽ được xác định ở mức tối thiểu cần thiết nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của cuộc nghiên cứu. Trong phạm vi đề tài này, tác giả điều tra 30 doanh nghiệp mẫu. (ii) Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu tỷ lệ phân tầng, sau đó thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống để đảm bảo tính khách quan. Ngành xây dựng theo mã ngành VISIC cấp 2: – Hoạt động bán buôn bán lẻ (45 – 47) – Hoạt động vận tải kho bãi (49 – 53) – Hoạt động dịch vụ (55 – 96) Căn cứ vào danh sách điều tra doanh nghiệp hàng năm của Cục Thống Kê Quảng Trị để lập và cập nhật dàn chọn mẫu. Mẫu chọn theo nguyên tắc đại diện cho từng ngành cấp 2 theo VSIC 2007. Mẫu điều tra của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ được xếp theo độ dốc doanh thu thuần theo từng ngành cấp 2, tác giả tiến hành chọn mẫu theo bước nhảy “k”, sao cho đủ 30 doanh nghiệp. 4.2.Xử lý và phân tích dữ liệu – Phương pháp thống kê mô tả: Mô tả dữ liệu t eo các tiêu thức cụ thể qua thời gian. – Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh, quy mô và sự phát triển của các Doanh nghiệp thông qua các chỉ số tương đối và số tuyệt đối. – Phương pháp điều tra phỏng vấn qua bảng câu hỏi: là phương pháp tiếp cận và thu thập thông tin thông qua bảng câu hỏi soạn trước. Phương pháp này được áp dụng để thu thập thông tin sơ cấp từ các Doanh nghiệp, cán bộ cơ quan chức năng. Ngoài ra, để thu thập thông tin tương đối đầy đủ và khách quan về các vấn đề quan trọng liên quan, nhiều kỹ thuật thu thập, phân tích và tổng hợp số liệu khác nhau đã được áp dụng và dựa trên nền tảng thu hút sự tham gia rộng rãi của các đối tượng 4
15. liên quan. Đánh giá đã căn cứ trên nhiều quan điểm, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước, định hướng và chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, năng lực quản lý và điều hành của cơ quan chủ trì thực hiện, nhu cầu và mức độ thoả mãn của các đối tượng hưởng lợi. 4.3. Phần mềm xử lý số liệu: Số liệu được tổng hợp và xử lý với sự hỗ trợ của chương trình Microsofl Excel 2010. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 3 chương: Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ ở Việt Nam Chương II. Thực trạng phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 Chương III. Giải pháp p át triển Doanh nghiệp TMDV tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. 5
16. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM 1.1. Một số vấn đề lý luận về phát triển Doanh nghiệp thương mại dịch vụ 1.1.1. Khái niệm và bản chất của Doanh nghiệp TMDV

 

MÃ TÀI LIỆU: 0368

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *