Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty xăng dầu, HAY

Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty xăng dầu, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài 7 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9 4. Câu hỏi nghiên cứu 9 5. Phươmg pháp nghiên cứu 9 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 12 7. Kết cấu của đề tài 12 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 13 1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh 13 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 13 1.1.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh 15 1.1.3. Phân biệt giữa kết quả và hiệu quả kinh doanh 16 1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 18 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 20 1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 20 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 21 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí 23 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 23 1.2.5. Các chỉ tiêu khái quát về tình hình tài chính 24 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 27 1.3.1. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp 27 1.3.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 35 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC 35 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC 35 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 39
8. 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 41 2.2. Phân tích khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC trong giai đoạn 2014 – 2017 46 2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giai đoạn 2014 – 2017 50 2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 50 2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 52 2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí 58 2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 60 2.3.5. Phân tích các chỉ tiêu khái quát về tình hình tài chính 63 2.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giai đoạn 2014 – 2017 67 2.5. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giai đoạn 2014 – 2017 70 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC 75 3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC trong thời gian tới 75 3.1.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty 75 3.1.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 75 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC 76 3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu 76 3.2.2. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng chi phí 79 3.2.3. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng lao động 82 3.2.4. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn 84 3.2.5. Giải pháp về quản lý rủi ro 88 3.3. Một số kiến nghị khác để thực hiện hiệu quả các giải pháp trên 89 KẾT LUẬN 90 Danh mục tài liệu tham khảo 93
9. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp song cũng chứa đựng đầy dẫy những thách thức đe dọa đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và sự tồn tại của các doanh nghiệp nói riêng. Vệt Nam nằm trong hệ thống các quốc gia đang phát triển đã và đang tiến đến nền kinh tế thị trường với các chính sách kinh tế mở và chiến lược tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức, khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt mang tính quốc tế nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị trường ngay trong nước cũng như thế giới. Trong nền kinh tế thị trường, một khi không còn sự bảo hộ của nhà nước, các doanh nghiệp trong nước phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả để có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, để có thể tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Điều này luôn là thử thách của doanh nghiệp. Để có lợi nhuận, các nhà quản trị phải luôn nghiên cứu, tìm ra các hướng đi phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó mới có thể đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động, tạo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây chính là là điều kiện sống còn của doanh nghiệp, đồng thời nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý cũng như thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như hội nhập với nền khoa học kỹ thuật trên thế giới. Xăng dầu là mặt hàng có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế, giá cả của xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến giá cả của nhiều mặt hàng khác, nên giá bán xăng dầu trên cả nước hầu như do Nhà nước quyết định. Trong khi đó, giá mua xăng dầu lại phụ thuộc vào giá dầu thế giới, nên các doanh nghiệp kinh doanh
10. 2 xăng dầu không hoàn toàn chủ động trong việc quyết định kết quả kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, giá mua xăng dầu lại phụ thuộc vào giá dầu thế giới, nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không hoàn toàn chủ động trong việc quyết định kết quả kinh doanh của mình. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong điều kiện kinh tế thị trường có nhiều biến đổi không ngừng phải thể hiện được vai trò tiên phong của mình trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong xu thế đó, Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động, nhờ đó phát triển ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp không nhỏ cho ngành kinh doanh xăng dầu nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung, trong đó biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề rất cần thiết đối với Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC nói riêng và ngành xăng dầu nói chung trong giai đoạn hiện nay. Đương đầu với những khó khăn và thách thức to lớn thì vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có ý nghĩa vô cùng thiết thực và quan trọng, luôn được tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đặt lên hàng đầu, là mục tiêu quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn nỗ lực nghiên cứu điều chỉnh phương hướng hoạt động của mình, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ và xu hướng tác động của từng yếu tố đến kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh để từ đó có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. kinh doanh của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC” là đề tài luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu của đề tài nhằm: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7035

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *